Omvattende geleide Bybelstudie

Omvattende geleide Bybelstudie vir Grade 1 tot 12

• Ontwikkel deur vakkundiges in Suid-Afrika

• Geniet wye aanvaarding binne die gereformeerde familie van kerke

• Geskik vir gebruik deur onderwysers in klaskamers en verbondsouers tydens huisgodsdiens

Die leerplan vir Bybelonderrig is gedurende die tagtigerjare gefinaliseer, ten einde in skole landswyd geïmplimenteer te word. Die breë onderwys-/ opvoedingsgemeenskap in Suid-Afrika, naamlik die onderwysdepartemente, die kerke van gereformeerde belydenis en ouers, is geraadpleeg, en het hulle goedkeuring hieraan verleen. Dit is met erkenning teenoor die vakadviseurs, en in besonder mnr Johan Vorster van Bloemfontein, dat dit aan die VCHO toevertrou is. Die Vereniging wil hierdie kosbare skat aan die jeug van Suid-Afrika beskikbaar stel. Die volledige leerplan is in elektronies-verwerkte formaat van die VCHO bekombaar.

Ooreenkomstig die belydenis, dat die Bybel die onfeilbare en gesagvolle Woord van God in sy geheel en in al sy dele is, is dit die begeerte van die Vereniging dat, deur die beskikbaarstelling van die Bybelonderrig-leerplan, dit as 'n hulpmiddel deur onderwysers en ouers gebruik sal word, ten einde die kennis wat tot ewige saligheid dien, te ontsluit. Daardeur word konkrete beslag gegee aan 'n doelwit van die Vereniging, betreffende die terugbring van die Bybel as die sentrale Bron van gesag en kennis in ons skole en ouerhuise.

2 Timoteus 3: 16 en 17

"Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk." (1983-vertaling)

"Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus." (1933/53-vertaling)

Die sillabusse vir Bybelonderrig is gedurende 1990 deur 'n interkerklike komitee gefinaliseer, in opdrag van die eertydse onderwysdepartement van die Vrystaat. Die samestelling van die komitee het verteenwoordigers van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerke, die Apostoliese Geloofsending, sowel as verteenwoordigers van die Engelse Kerke, ingesluit. Die voorsitter van die Interkerklike Kommissie vir Opvoeding en Onderwys, op uitnodiging, en verteenwoordigers vanuit die Departemente van Opvoedkunde en Bybelkunde van die Bloemfonteinse Onderwyskollege en die Vrystaatse Universiteit, het in die sillabuskomitee gedien.

Die sillabusse is volgens die konsentriese metode van kurrikulering opgestel, sodat die opvoedkundige beginsel van herhaling en inskerping daarin geïntegreer is, terwyl moeiliker en relevante leesstof, wat by die ontwikkelingspeil van die leerders aanpas, telkens bygevoeg is.

Die sillabusse is ook op gedifferensieerde grondslag in mudules ingedeel, wat bykomende en gedagte-prikkelende leeraktiwiteite stimuleer. Vir die doeltreffende praktiese implementering van hierdie sillabusse word gebruikers aangeraai om die algemene inleiding tot die sillabusse, asook die omvattende reeks handleidings vir onderwysers, te raadpleeg.

Dit is voorts geskik vir gebruik by huisgodsdiens deur verbondsouers.

Die laserskyf met die Kurrikulum vir Grade 1 tot 12 is tans van die kantoor van die Vereniging verkrygbaar teen 'n prys van R90 plus versendingskoste.

Sien asseblief Navrae en Korrespondensie

'n Evaluering deur 'n oud-skoolhoof, mnr W GrÖnum verskyn hierna:

Resensie: VCHO-bybelonderrig graad 1 tot 12

W. Grönum

1. Inleidend

Hierdie sillabus vir Bybelonderrig is die pennevrug van 'n groep kundiges uit Bybelonderrigkringe, verteenwoordigend uit die Afrikaanse en Engelse kerke. Die inkleding is op gedifferensieerde grondslag en afgestem vir skool en huisgodsdiens vanaf graad 1 tot 12.

Kenmerke

• Geldige opvoedkundige beginsels is toegepas in die opstel van die sillabus;

• Die ontwikkelingsvlak van die leerder is in berekening geneem by die aanbied van die leerstof;

• Gedifferensieerde leeruitkomste, van die sillabus, skep ruimte vir

individuele leervermoëns.

2. Inkleding

Die Ou en Nuwe Testamente is in modules opgedeel waarvan modules uit sowel die Ou as Nuwe Testamente in 'n graad(jaar) afgehandel moet word.

Die werkverdeling is Tematies-Chronologies aangebied, m.a.w. 'n tema uit 'n tydvak soos dit manifesteer in die Bybel.

Vir elke graad en fase van die skolastiese verloop is daar, behalwe die breë sillabus ook volledig uitgewerkte lesse. 3. Lesinhoude

Elke les is voorsien van:

3.1 'n Inleiding en agtergrond

3.2 Die Tema (Onderwerp)

3.2.1 Die Doelwit

3.2.2 Riglyne uit die lesinhoud

Hierdie lesinhoude is kripties dog volledig (sonder om afbreuk te doen aan die essensie daarvan) daargestel. Dit moet onthou word dat die Bybel deurgaans die kernbron vir die leerinhoud is - daarom die teksverwysings.

3.3 Die Kernteks (vir memorisering)

3.4 Bronne

3.5 Onderrighulpmiddels

3.6 Samevatting

3.7 Werkopdrag / Evaluering

4. Progressie

Met die rypwordingsproses van die leerlinge word die leerstof algaande aangepas om meer uitdagend in moeilikheidsgraad te word.

5. Resensie

Die volledige stel uitgewerkte lesse spreek van deeglikheid in navorsing, kennis van die kind, bevatlikheid en bronmateriaal.

Graag sou die volgende aspekte onder die skrywers se aandag gebring wil word:

• Dat met die aanvang van elk les die betrokke hoofstuk van die Bybel, waaroor die stuk handel, aangedui moes word. - M.a.w. dat langs die Titel / Tema van die les ook al die hoofstukke aangebring moes wees

• Dat 'n bronnelys vir gebruik deur die onderwyser (biblioteek) aangebring moes gewees het

Hierdie volledige sillabus word baie sterk aanbeveel in die lig van:

• Die Skriftuurlike verankerdheid

• Die volledige uiteensetting van die werk

• Die leerlinggeöriënteerdheid daarvan, en

• Die praktiese gebruikswaarde daarvan vir skool, kerk en huisonderrig.

Potchefstroom

19 Junie 2003

Leer oor die mens

Oorsprong van die mens; Bybelse mensbeskouing vs evolusionisme; die mens as heerser