Staan op teen aborsie

Vertaal en verkort uit die verklaring van Elie Wiesel

In Bloemfontein word vir etlike jare reeds 'n doelgerigte anti-aborsie-veldtog (aav) gevoer onder leiding van gerespekteerde Christen-gelowige dokters. In 'n onlangse verklaring word die dringende oproep van Elie Wiesel, wat die Joodse uitwissing oorleef het, onder aandag gebring. Hy is daarvan oortuig dat aborsie vandag alle ander aanslae op menselewens soos aan ons bekend, oortref in grusaamheid. Wiesel is een van meer lede van die aav wat onder hierdie alles-oortreffende menseslagting besluit het om die stryd teen aborsie tot verdere dimensies te neem. Hy motiveer sy besluit soos volg: Aborsie ter keuse is vandag verreweg die grootste gruwel op aarde. Die rede waarom mense hulle nie teen aborsie beywer nie, is omdat ongebore babas weerloos, klein, stil en uit die oog is en deur sommige as van mindere belang gereken word.

Die huidige geslag staan, volgens Wiesel, daaraan skuldig dat hulle hierdie euwel duld en nie daarteen in verset kom nie. Die feit dat aborsie in ons land toegelaat en uitgevoer word is 'n simptoom van wat grens aan totale ongeloof, immoraliteit ens., onder sekere leiers en in ons samelewing. Kerke en gelowiges behoort aborsie met hulle lewens teen te gestaan het, toe dit gewettig was. In Matt 25: 40 lees ons: ?Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes ? het julle dit aan my gedoen?. Wiesel glo dat die Here Jesus se dood selfs deur aborsie veroorsaak word, benewens dat elkeen van ons se sonde Hom verwond en vermoor het. Wat die slagoffer van aborsie die meeste seermaak is nie die onmenslike prosedures nie, maar die wreedheid van dié wat onaangeraak verbystap, veroorsaak die meeste pyn.

Wiesel gaan voort deur te stel dat die eerste wat gedoen moet word is dat mense hieroor in diepe ootmoed voor die Here moet kom. Hulle moet hul skuld bely en hulleself hieroor verneder met ware berou en die beweëning van hulle sonde. Daar moet om vergifnis en genade gesmeek word vir hierdie enorme bloedskuld op ons samelewing wat tot die verwonding van die Here Jesus meegewerk het. Daarvandaan moet opgestaan en in belang van geregtigheid opgetree word.

Wiesel het die daad by die woord gevoeg deur op 1 Maart 'n hongerstaking / vastydperk voor die Nasionale Hospitaal in Bloemfontein uit te roep, uit protes teen die vermoording van ongeborenes. Hy doen dit ook uit empatie en meelewing met die slagoffers van aborsie en uit apologie en restitusie vir en van die intense pyn en lyding en dood in ons samelewing wat ook deur deur my eie sonde van stilswye, apatie, traagheid om op te tree veroorsaak word. Wiesel vra dat alle gelowiges hulle meelewing moet toon deur aan hierdie protesstaking op die een of ander manier deel te neem, maar dat hulle aktief daaraan moet meedoen. Alle gelowiges moet in passiewe verset kom deur by aborsieklinieke hulle by verset optredes te skaar en selfs deur elke bietjie van hulle vryetyd daarvoor af te staan.

Verder is daar die daaglikse gebed, smekinge en die deel van Gods Woord en sy wil by aborsieklinieke of plekke waar staatsgesondheid gelewer word. Wan neer dit ookal moontlik sal wees, of dit 06:00 voor werk is, gedurende die middagete of teen 18:00 na werk, deelname word gevra. Dit sluit in die daaglikse openlike aanroeping en belydenis van die Here Jesus, ter herinnering aan sy eie en die ongebore babas se gebreekte liggame en verspilde bloed, vanweë publieke swye en versuim. Ook word gevra dat daar elke Woensdag twee ure langer as gewoonlik gebid sal word.

Wiesel verklaar vervolgens:

?Fellow believers, the murder of the unborn and my life is now publically made the churches? responsibility. Your true faith, love and care for Jesus will now be exposed. If your church leaders do not confess their great guilt regarding abortions and repent and if they do not lead by example to join in this resistance against abortion, deal with them quickly as in Matt. 18 and then treat them as heathens. If they do not leave your congregation, then you leave them and join all those repentant pilgrims at the abortion sites. Call on God there according to 2 Chron. 7:14 and gather according to 1 Cor. 14. Let those speak who speak the mind and will of God and not those who speak to please their hearers and who seek their money or who speak on ground of their learning, qualificatons, positions, status or appointments.?

Die voorgaande is 'n sterk oproep wat deur die aav gedoen word. Elke Christen-gelowige het sekerlik die verantwoordelikheid om oor gepaste optredes te besluit. Skakel- en adresbeson der hede waarheen bydraes en boodskappe gestuur kan word is die volgende:
Faan Oosthuizen, sel nr 083 265 9395 en sdoosthuizen@xsinet.co.za.
Vir bydraes wat na ?Facebook? gaan is dit: Faan Oosthuizen of Free State Pro Life Network.

Tereg verklaar die Bybel (Joh. 8:44) dat die Satan ?n mensemoordenaar van die begin af is. Dink maar aan die moorde waarvan ons ook in die Bybel verneem: Hebreeuse seuntjies wat in die tyd van Moses onder die farao vermoor was; Haman wat die massamoord op die Jode in die tyd van Ester beplan; daarna weer die Joodse seuntjies in die tyd van Herodus, ten einde die goddelike heilsplan te probeer verongeluk, en uiteindelik die aanslag deur die draak wat op die kind van die vrou gemaak word, waarvan ons in Openbaring 12 lees. Dit is wel die Satan wat agter al hierdie moordplanne sit, maar weë diegene wat hulle daarby inlaat om dit ten uitvoer te bring.