Kongres 2007

Die verband tussen die onderwys en die teologie in Suid-Afrika vandag

Datum: 25 Augustus 2007
Plek: Kerksentrum, AP Kerk Pretoria-Oos, Glenwoodlaan 48, Lynnwood Glen, Pretoria
PROGRAM
07:30 - 08:00 Registrasie
08:00 - 08:25 Opening en Verwelkoming
08:30 - 08:55 Nuwe Skrifbeskouing in die 21ste eeuse teologie: Hoe moet ons daaroor dink? 'n Aanskoulike voorstelling
Sarel J van der Merwe
09:00 - 09:25 Skriftuurlike begronding: kerk en samelewing gedy of ontaard na gelang van teologiese koersvastheid, aldan nie
Ferdie S Mulder
09:30 - 10:10 'n Christelik-gereformeerde perspektief op die hantering van etiese en morele sake in die samelewing
Francois A van Deventer
10:10 - 10:30 Tee, koffie en verversings
10:35 - 11:15 Die handhawing van die Woordgesag, al dan nie, is van beslissende betekenis vir die Christelike welwese van die onderwys
en bepaal uiteindelik die soort samelewing waarbinne ons leef
Ds. ALA (Wikus) Buys
11:15 - 12:00 Bespreking en mosies
12:00 - 12:20 Bedankings en Sluiting
12:20 - 13:00 Ete en huishoudelike vergadering
Registrasiegeld: R70 per persoon. Verversings is ingesluit.