Kongresse en samekomste aangebied deur die VCHO

Registrasievorm

Navrae

Die bywoning van kongresse

Die VCHO is besonder gesteld op die lede-bywoning van kongresse. Dit is nie net dat daar voordragte gelewer en lede tot die hoofbestuur verkies word nie, maar die kongresse is die stukrag agter die voortgang van ons vereniging. Die konkrete ondersteuning van ons lede deur middel van hulle bydraes (mosies en besluite) en hulle deelname aan die gesprekke is, wat die hoofbestuur betref, onontbeerlik. Daardeur word 'n beeld gevorm van hoe ons lede die gebeurlikhede van ons tyd evalueer en word hulle gedagtegang verneem oor wat ons vereniging se modus operandi in heersende omstandighede behoort te wees. Sodoende kan verseker word dat ons vereniging met doelgerigtheid optree in belang van die uitvoering van ons missie en dat sodanige optredes deur doeltreffendheid gekenmerk word. Hou in gedagte dat dit u bydraes is wat so in die beste belang van die saak waarvoor gestry word bestuur moet word, of dit finansieel is of van watter ander aard ookal.

Ons lede het daarom die volste reg en plig om hulle stemme tydens kongresse te laat hoor en tel, maar dan word van hulle verwag om aan te meld. Ons kan daarom nie genoeg nadruk daarop plaas nie dat soveel van ons lede as wat maar enigsins kan die kongresse sal bywoon. Natuurlik is lede welkom om temas of onderwerpe vir bespreking voor te stel vir oorweging deur die hoofbetuur, mits dit net betyds deurgegee word. Daar is veel waarvoor gestry moet word, ter wille van Christelike onderwys. En ons hoef nie daaraan te herinner dat ons inderdaad in uitdagende tye lewe nie.

Praat-saam geleenthede

Ons vestig graag lede en belanghebbendes se aandag daarop dat daar vir Mei 2011 praat-saam geleenthede oor die onderwys beplan word. Die doel daar van is om 'n oorskou oor die opvoeding en onderwys te neem, bestekoname te doen en veral ouers die geleentheid te gee om hulle opinies en standpunte daar te kom stel. Die gedagte is dat kundiges die leiding in gesprekke oor 'n aantal onderwerpe sal neem, waarna daar geleentheid vir deelname sal wees.

Belangstellendes word nou reeds gevra om die geleenthede soos wat binnekort bekendgemaak sal word d.m.v. koerante en die radio ten baat te neem. Daar is belangrike kwessies, sover dit opvoeding en onderwys in 'n snel-veranderende omgewing betref, wat bespreek moet word. Ouers se betekenisvolle bydrae as primêre opvoeders tot hulle kinders se totale geestelike volwassenheid word erken. Daarom kan so 'n beoogde gesprek nie plaasvind sonder ouerdeelname nie.

Praat-saam geleenthede word vir die volgende sentra in die vooruitsig gestel: Bloemfontein, Potchefstroom, Vaaldriehoek en Pretoria. Hiermee word dus 'n vriendelike uitnodiging aan ouers en belangstellendes gerig, om te kom saampraat oor die toekoms van ons/hulle kinders. Hulle is ons kosbaarste 'belegging', omdat wat ons in hulle belang hier en nou gee van ewigheidsbetekenis is en sal wees. Ons vra dat u asb. u plaaslike koerante sal dophou vir verdere besonderhede.