Nuusbrief 1 van 2013

Januarie 2013

Steeds VCHO-doelstrewe

Ons begin hierdie eerste omsendbrief van 2013 met 'n terugblik op die uitgesproke doelstrewe van ons Vereniging (in 1949 kort na stigting):

"Die uiteindelike doel is die daarstelling van 'n inrigting waarheen ons met gerustheid ons seuns en dogters kan stuur, waar hulle opgelei kan word in diens van die volk en in diens van die Here". Dit word deur o.m. prof. FJM Potgieter benadruk in die woorde: "dat ons met niks minder as met Christelike universiteite en vir alle volksdele tevrede sal wees nie". Met'volksdele' word uiteraard die onderskeie vlakke van onderwys bedoel.

Later beklemtoon prof. DF Malherbe dat die Vereniging "die jeug van 'n roepingsvolk help vorm sodat hulle die mens sal sien, nie as 'n verheerlike dier nie (vgl. die evolusionistiese beskouing); die gewete en die godsdiens nie meer as mensgemaakte historiese dinge nie c, maar sal sien as bepaal deur die Voorsienigheid, sodat die mens sy kultuur mag inrig tot eer van God in die tydelike bedeling van die wêreldbestaan".

Kyk ons net na voormelde uitsprake wat die VCHO- doelstrewe van destyds verwoord, word daarin duidelik teruggevind die oortuiging dat die Christelike leer aan eie universiteite geleer moet word. Dit is daar waar 'n Bybels-korrekte lewens- en wêreldbeskouing t.o.v. die geheel van ons lewe gekweek word.

Wat wil ons die jaar bereik?

Die VCHO wil daarop voortbou deur hierdie jaar nog beter aan sy roeping te beantwoord. Word die ontstaansredes van ons Vereniging opgeweeg teenoor wat tans tot en groot mate in terme van nie-Christelike onderwys en 'n nie-Skrifgegronde lewensbeskouing beleef word, word die verantwoordelikheid des te groter. Die VCHO wil daarom steeds in 2013 met sy oorredingswerk besig bly, nl. dat die enigste verantwoordbare weg is dat in Suid- Afrika daar vir Christelike onderwys groter plek gemaak sal moet word - dit is onafwendbaar. Ons is daarom uitermate verbaas oor die uitsprake wat in 2012 deur akademici aan vooraanstaande universiteite oor die kwessie van Christelike tersiere onderwys- instellings gemaak was, wat nie met die werklikhede in SA rekening hou nie. Uitsprake soos hierdie laat ongetwyfeld die indruk van onbegrip oor hoe dit met onderwysvoorsiening in beskaafde lande gesteld is, waar daar genoegsaam vir Christelike onderwys voorsien word.

Inmiddels word bevestig dat ons in 2013 wil voortgaan om ons vir die verbreiding van Christelike onderwys te beywer. Indien daar ouers en studente is wat van huis uit Christelik is in hulle benadering, dan is ons uitnodiging aan u adres gerig: kom skaar u by instansies soos die VCHO wat hulle vir Christelike onderwys beywer, sodat ons die uitgesproke doelstelling met nog groter effektiwiteit kan najaag, totdat ons behaal het waarvoor ons deurentyds gewerk het.

Hoe lyk ons program vir die jaar?

Die VCHO sien uit na 'n volgepakte jaar met 'n vooropgestelde program wat soos volg daar uitsien:

Openbare geleenthede:

Konferensie oor Bybelkennis en ons gereformeerde belydenis

Opleidingsgeleentheid oor effektiewe kommunikasie (ter verduideliking van die Christelike standpunt)

Kongres, waarvan die tema weldra aangekondig sal word

Publikasies

Ons gereelde publikasies Roeping en Riglyne (3 uitgawes) en minstens 2 uitgawes van die Tydskrif vir Christelike Wetenskap word in vooruitsig gestel, waarop enigeen kan inteken.

Datums

Die datums van openbare geleenthede, waarvan sommige met die medewerking van geesgenootlike instansies, soos die Akademies wat hulle vir Christelike onderwys bevorder, gereel word, sal alles in die Februarie-nuusbrief bekend gemaak word.

Ons werk graag saam met geesgenote

Die VCHO beskou homself nie as geslote teenoor geesgenote wat hulle op dieselfde beginselgrondslag, nl. die Woord van God en die gereformeerde belydenisskrifte stel nie. Trouens, samewerking met geesgenote word juis aangemoedig, aangesien die saak wat ons dien veel groter is as 'n organisasie soos die VCHO. Daarom sal in 2013 voortgegaan word om samewerking met sodanige instansies te soek en vennootskappe te sluit in belang van Christelike onderwys. Dit omvat ook die kerke van gereformeerde belydenis sonder uitsondering.

Die oortuiging binne VCHO is dat daar veel meer bereik kan word deur op projekgerigte basis met geesgenote saam te werk, aangesien die Christelike gesindheid dit van ons vra, strategiese hulpbronne skaars is, die tyd in eskatologiese terme min is, en in die lig van die bekende spreekwoord "eendrag maak mag".

Konsolidasie van Christelike onderwys blyk noodsaaklik te wees

Ons is van oordeel dat daar 'n dringende noodsaak aan 'n behoefte-bepaling sover dit die vestiging van Christelike onderwys betref, bestaan. Regoor ons land bevind Christen-huise hulle in die situasie dat daar verantwoorde keuses gemaak moet word. Dikwels gaan ouers van die veronderstelling uit dat 'n tersiere instelling van faam darem seker nie anders sal kan nie as om toe te sien dat daar wel in eiesoortige onderwys vir hulle kinders en jongmense voorsien sal word net om later, wanneer die tyd ongelukkig reeds uitgeloop is, te ontdek dat dit nie gebeur het nie.

Dwarsoor ons land bespeur ons die behoefte dat daar op die terrein van Christelike onderwys gekonsolideer sal moet word. Daarom is dit op ons weg om presies vas te stel wat die behoefte aan Christelike onderwys is, sodat ouers met raad en daad daarin bygestaan, en die nodige voorsiening daarvoor getref kan word. Dit dien geen doel nie om soveel jare later na voltooiing van hulle onderwys te moet ontdek dat my kinders aan Christelike opvoeding en onderwys skade gely het.

Ons stel dit dus in vooruitsig dat in 2013 voortgegaan wil word om 'n landwye netwerk van Christelike ouerhuise daar te stel, met wie daadwerklike skakeling bewerkstellig wil word, ter wille van volgehoue samewerking.

Regte inligting moet versprei word

In aansluiting by die vorige punt ag die VCHO dit noodsaaklik dat die regte inligting oor onderwys versprei sal word. Indien, bv., in soverre dit die persepsie van goeie onderwys betref, die norm daarvoor slegs 'n verwysing na bogemiddelde resultate wat behaal word bevat, gee dit maar een deel weer van die veel groter geheel van wat goeie onderwys behoort te wees. Die vrae wat nog steeds beantwoord moet word is watter soort onderwys

(vak-inhoudelik) aangebied was en in hoeverre daar wel Christelike onderwys en opvoeding in die lewens van kinders en jongmense tot stand gekom het, wat aan hulle die lewens- noodsaaklike kennis en toerusting besorg.

Daarom word in vooruitsig gestel dat veel meer aktuele inligting in 2013 versprei moet word, sodat ouers ingelig sal wees om besluite te neem, na aanleiding van die volledige opgawe van wat ware en goeie onderwys in Christelike sin behels.

Ons beroep op ouers

Die VCHO is oorspronklik gestig as en vereniging vir jongmense en ouers; lidmate van die Christelike kerk, wat van gereformeerde belydenis is, uit Afrikanergeledere. Die VCHO is nie en eksklusiewe vereniging in die sin dat slegs uitgesoektes daaraan mag behoort nie. Ons ledeprofiel slaan op gewone Christen- gelowiges. Ja, dit is vir die Christen-jongmens en -ouer dat die VCHO destyds gestig is en aan wie die diens gelewer wil word. Dit is aan jongmense en ouers te danke dat die VCHO en bestaansreg het, solank dit die Here mag behaag. Dit is al by herhaling bevestig dat, indien die VCHO aan sy grondslag en missie ontrou sou raak, hy geen bestaansreg meer sou he nie. Solank daar vir ons lewensruimte bestaan sal ons egter daarmee voortgaan.

Die beroep wat derhalwe op jongmense en ouers gedoen word, is dat hulle sal meewerk aan die uitbou van die saak van Christelike onderwys. Slegs daardeur sal ons en sterk en lewenskragtige vereniging in stand kan hou, wat verder uitgebou kan word. Ons opregte begeerte is dat die VCHO sal aanhou groei tot en krag in die onderwys van SA waarmee rekening gehou moet word. Die daarstel van instellings vir Christelike onderwys is die enigste manier waarop daar teen die wegval na sekulere onderwys en onwankelbare fondament in die Here Jesus self gevestig kan word. Ons leef in die oortuiging dat dit binne Christen-Afrikanergeledere bereik kan word.