Doel, Grondslag en Missie
Goal, Foundation and Mission

Doel

Goal

Die bevordering van

• Christelike opvoeding,
• Christelike onderwys en
• Christelike wetenskap

“Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.”
(2 Tim. 3:16 en 17).

The promotion of Christian education, teaching and scholarship.

Grondslag

Foundation

Ooreenkomstig die Calvinistiese Hervorming: die Heilige Skrif as die onfeilbare, geïnspireerde Woord van God, in sy geheel en in al sy dele.

“Die vrees van die HERE is die beginsel van die kennis; sotte verag wysheid en tug.” (Spreuke 1:7)
“Aan My is gegee alle mag in die hemel en op die aarde.
Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.” (Matteus 28:18-19).

According to the Calvinist Reformation:
The Holy Scripture as the infallible, inspired Word of God in whole and in part.

Missie

Mission

Om deur die bevordering van Christelike opvoeding, onderwys en wetenskap, toegespits op ons eie volk, persone en instellings te lei om op alle terreine tot eer van God te lewe en te werk – Hand. 1:8 To guide, through the promotion of Christian education, teaching and scholarship, focused on our own nation, individuals and institutions to live and work in all spheres of life to the glory of God.