Funksionering

 

Lede

Lede-profiel en Werwing

Indiwidue sowel as ge-affilieerde liggame

Stemreg van ge-affilieerde liggame: Een verteenwoordiger per liggaam

Kongres

Hoofbestuur

Konstituering

Funksies

Dagbestuur

Konstituering

Funksies

Administrasie

Redaksioneel

Komitees

Bronne van Fondse

Beheer

Komitees vir Gespesialiseerde Werk

Akademiese Werksaamhede

Publikasies

Komitee en redaksies

Vakmateriaal

Die daarstelling van Christelik-reformatoriese vakmateriaal
Finansiering van Vakmateriaal

Die VCHO se Missionêre Taak

Soli Deo Gloria!