Meer oor die VCHO

Indiwidue en liggame kan by die Vereniging aansluit deur lidmaatskap en affiliasie te verkry. Die vereiste vir lidmaatskap is dat die grondslag, doel en missie van die Vereniging onderskryf word, en 'n vrywillige finansiële bydrae, na vermoë, tot die Vereniging gemaak word. Die lede en geaffilieerde instansies konstitueer die Vereniging op grondvlak, en dra vandaar die boodskap betreffende Christelike opvoeding en onderwys uit. Lede en geaffilieerde instansies (een verteenwoordiger per liggaam) het sitting en geniet stemreg in die kongresse. Finansieel bydraende lede en instansies ontvang die termynblad Roeping en Riglyne.

Wat is die VCHO ?

Die VCHO is 'n vrye vereniging wat reeds in 1949 tot stand gekom het. Die vereniging lê klem daarop dat elke faset van die lewe aan die heerskappy van God onderwerp moet wees.

Wat doen die VCHO ?

Opvoeding - Die VCHO wil aan ouers leiding gee om hulle kinders op te voed tot die uitlewing van die Christelike lewens- en wêreldbeskouing.

Onderwys - Die VCHO wil aan onderwysers, skoolhoofde, bestuursliggame en ouergemeenskappe leiding gee sodat hulle deur opvoedende onderwys leerlinge kan ontsluit tot Christelike volwassenheid.

Tans is die VCHO volstoom besig om skoolvakhandboeke vir Christen-onderwysers gereed te kry sodat ELKE onderwyser sy eie vak vanuit Christelike perspektief kan aanbied.

Wetenskap - Die VCHO wil studente, dosente en tersiêre instellings ondersteun en motiveer om Christelike wetenskap te beoefen en Christelike onderwys te gee.

Hoe bereik die VCHO sy doelstellings ?

Publikasies - Roeping en Riglyne
- Tydskrif vir Christelike Wetenskap
- Boeke
- Pamflette
- Studiestukke
Skakeling - Skakeling met almal wat Christelike Onderwys voorstaan
- Beïnvloeding van sleutelpersone
- Buitelandse persone en instellings wat dieselfde doelstellings nastreef
- 10 000 lede en meewerkende liggame landwyd
Ondersteun - Nagraadse studente met lenings en toekennings
- Navorsers oor Christelike Wetenskap en Christelike Onderwys
- Navorsing oor ontwikkeling van 'n Christelike skoolkurrikulum
Organiseer - Kongresse en seminare
- Kursusse, kampe en seminare vir skoliere en die algemene publiek

Die Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys

1. DIE VERENIGING HET ONTSTAAN omdat die studerende jeug van ons volk in baie gevalle 'n onderwys ontvang wat bots met die waarheid van die Bybel en dus hulle geloof ondermyn. Terwyl ons die Here innig dank vir godvrugtige leermeesters wat ook in hulle onderrig en wetenskapsbeoefening die Woord van God as die hoogste waarheid aanvaar, kan en mag ons ons oë nie daarvoor sluit dat daar so baie ander is wat hoegenaamd geen rekening daarmee hou nie. Omdat die studente van vandag ons leiers van môre is, dra hulle hierdie verkeerde gedagtes uit in ons hele volkslewe.

2. DIE GRONDSLAG VAN DIE VERENIGING: Ooreenkomstig die Calvinistiese Hervorming: die Heilige Skrif as die onfeilbare geïnspireerde Woord van God, in sy geheel en in al sy dele.

3. DIE DOEL VAN DIE VERENIGING is die bevordering van Christelike opvoeding, Christelike onderwys en Christelike wetenskap; d.w.s. hy wil doen wat hy kan om te verseker dat ons kinders op universiteit en kollege (en dus ook op skool) 'n onderwys sal ontvang wat gegrond is op en ooreenkom met die waarheid van die Woord van God.

4. DIE LEDE VAN DIE VERENIGING is almal wat genoemde grondslag en doel onderskryf en die Vereniging met 'n vrywillige bydrae ondersteun.

Die Vereniging is 'n landswye beweging wat sy lede tel in al die provinsies van die Republiek en ook in die Buiteland.

5. DIE VURIGE BEGEERTE VAN DIE VERENIGING is dat ons volk in al sy lae 'n Christelike volk sal bly en dat daar steeds op elke gebied sterk Christelike leiers sal wees. Dit is sy oortuiging dat die onderwys in hierdie opsig - veral in die tyd waarin ons lewe en met die oog op die tye wat ons land tegemoet gaan - 'n faktor van beslissende betekenis is, en daarom maak hy aanspraak op die samewerking van elkeen wat dit wel meen met ons volk en sy kinders.

6. DIE ERNS VAN DIE VERENIGING in sy strewe is gebore uit die nood van ons studerende jeug en uit die oortuiging dat ons Christelike geloof alleen behou, ons Christelike karakter alleen bewaar en ons kinders alleen beskerm kan word teen die magte van die ongeloof, as hulle 'n onderrig ontvang (in die huis en op skool en op universiteit en kollege) wat gegrond is op die ewige waarheid van die Woord van God.

7. DIE VERENIGING SE DRINGENDE BEROEP gaan dus uit tot elke gelowige ouer, onderwysman, wetenskaplike ens. om lid te word en sy of haar deel by te dra tot hierdie lewensbelangrike onderneming waarby ten diepste niks minder nie as die eer van God en die heil van ons volk op die spel is!

Hoe wil ons ons doel bereik?

1. Ons wil deur middel van die gesproke en geskrewe woord ons volk wakkerskud om die probleme en gevare wat daar op onderwysgebied vir ons studerende jeug bestaan, raak te sien. Op dieselfde manier wil ons graag aan ons volk leiding gee ten opsigte van die toepassing van die Christelike beginsels op die verskillende lewensterreine.

2. Met al die middele tot ons beskikking wil ons ywer om die gewetensklousule in die wetgewing van die betrokke universiteite geskrap te kry. Hierdie klousule verbied die Raad van 'n universiteit om op enige wyse navraag te doen in verband met die geloofsoortuigings van 'n voornemende professor of dosent. Gevolglik kan enige persoon wat net akademies kwalifiseer, aangestel word. Dit is dus heeltemaal moontlik dat gedoopte kinders van verbondsouer hier uitgelewer kan word aan dosente wat heeltemal ongelowig is of wat bv. Rooms-Katoliek georiënteer is. Op hierdie wyse word dit vir die gelowige ouer onmoontlik om t.o.v. die onderwys en opvoeding van sy kind sy verbondsverpligtinge na te kom.

3. Deur middel van persoonlike oortuigingswerk -ook weer deur die gesproke en die geskrewe woord - wil ons al meer en meer van ons wetenskaplike en ons onderwysmanne en -vroue wen vir die Christelike wetenskap, m.a.w. die wetenskapsbeskouing wat gegrond is op die onfeilbare Woord van God.

4. Die groep wetenskaplikes wat reeds die Christelike standpunt toegedaan is en wat ook hulle vakwetenskap uit hierdie oogpunt benader, wil ons in studiegroepe saambind sodat hulle kan beraadslaag oor die skriftuurlike grondslag van hulle eie vakwetenskap en op daardie wyse meehelp aan die verryking van die Christelike wetenskap.

5. Ons wil probeer om voorsiening te maak in die nypende tekort aan wetenskaplike handboeke en voorligtingstukke wat uit die standpunt van die gelowige geskrywe is. Omdat hierdie soort boek 'n klein afsetgebied het, is dit duur werk hierdie wat geweldig baie fondse vereis. Deur die elektronika betree ons nou ook die era waar ons leermateriaal rekenaarmatig beskikbaar kan stel - wat publikasiekoste sigbaar behoort te besnoei.

6. Vir gevorderde studente wat die bewys gelewer het dat hulle waarlik Christelike wetenskap wil beoefen, wil ons deur finansiële hulp dit moontlik maak om die beste akademiese kwalifikasies en geestelike toerusting te bekom sodat hulle uiteindelik gebruik kan word as professore, as dosente en as onderwysers en onderwyseresse en as Christenleiers in ons hele volkslewe. Elke aansoek word persoonlik, en op meriete, oorweeg deur die Hoofbestuur tydens sy laaste vergadering van die kalenderjaar.

7. Enigiemand wat belangstel om betrokke te raak in die behoud en bestendiging van ons jeug se Bybelgetroue Verbondsopvoeding (in sy breedste betekenis), kan skakel met die Hoof Uitvoerende Beampte van die VCHO.
U kan ons ook telefonies of per faks of e-pos bereik.
Raadpleeg asseblief die Navrae en Korrespondensie bladsy vir kontak-besonderhede.

Die behoefte is dringend en die nood is HOOG! Daar moet baie werk op een slag gedoen word waarvoor die fondse nognie daar is nie. Is u, leser, nie miskien een van die Here se rentmeesters wat nog nooit tuisgekom waar u daadwerklik 'n verskil kan maak nie? Ons nooi u: kom kyk hoe u u roeping ook deur die VCHO kan verwesenlik.