PUBLIKASIES

VCHO-TYDSKRIFTE

ROEPING EN RIGLYNE

TYDSKRIF VIR CHRISTELIKE WETENSKAP
JOURNAL FOR CHRISTIAN SCHOLARSHIP

Die Tydskrif vir Christelike wetenskap/Journal for Christian scholarship is die VCHO se geakkrediteerde wetenskaplike tydskrif, wat in 1965 sy ontstaan gehad het. Artikels van ʼn filosofies-wetenskaplike aard en strekking word daarin gepubliseer. Sodanige artikels moet ’n prinsipiële begronding of standpunt-inname bevat (wat nie noodwendig dié van die VCHO hoef te wees nie), en ’n bydrae tot die uitbouing van Christelike wetenskap lewer, of met die Christelik-wetenskaplike tradisie in gesprek tree. Die tydskrif dra internasionale status.

Bydraes vanuit die hele spektrum van vakwetenskaplike gebiede en dissiplines (geesteswetenskappe sowel as natuurwetenskappe) word in die tydskrif opgeneem. Artikels word vooraf aan onafhanklike ewe-knie evaluering onderwerp, alvorens dit vir publikasie in aanmerking kom. Die tydskrif is in 1989 by die Suid-Afrikaanse Nasionale Bibliografie geakkrediteer en het in 2014 sy 50ste bestaansjaar bereik. Benewens die gebruiklike minstens twee uitgawes per jaar, verskyn daar ook van tyd tot tyd spesiale uitgawes. Artikels wat sedert 2003 gepubliseer is, kan by die volgende skakel gevind word: http://www.cs-journal.co.za/PublishedArticles.

Enigeen kan op óf die digitale óf die hardekopie-weergawes inteken teen ʼn vasgestelde intekengeld per jaar.

Belangstellendes kan ook die webblad besoek by www.cs-journal.co.za en die besonderhede daar vind.

BIBLIOTEEK

VCHO-BIBLIOTEEK