Akademiese Publikasies van HG Stoker

Op CD beskikbaar

1 Biografiese oorsig
2 Die akademiese nalatenskap van prof. H.G. Stoker
3 Bestel H G Stoker se Akademiese Publikasies op CD
4 Inhoud van die CD met die Akademiese Nalatenskap van Prof. H.G. Stoker

1 Biografiese oorsig

In 1994, na die heengaan van prof. H.G. Stoker, Wysgeer-akademikus van die Potchefstroomse Universiteit vir CHO, word ʼn spesiale uitgawe van Koers (Jg 59/3&4) getiteld: "ʼn Gedenkbundel opgedra aan die nagedagtenis van die lewe en werk van Prof. H.G. Stoker (1899-1993)", gepubliseer. In die 'Voorwoord' daartoe omlyn prof. P.G.W. du Plessis perspektiwies die verskillende bydraes daarin. Vervolgens word na gedeeltes uit die 'Voorwoord' wat prof. Stoker se werke bekendstel verwys, met enkele verduidelikende kursiewe toevoegings.

Die geskiedenis van die Potchefstroomse Universiteit is nou met die werk van prof. Stoker verknoop, waar hy vir meer as veertig jaar die spil was waarom die akademiese debat oor ʼn Christelike Universiteit en - wetenskap en ons Calvinistiese lewens- en wêreldbeskouing gewentel het. Hy werk vanuit die Bybelse grondidee van Romeine 11:36: "Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid." Verskeie bydraes in die Nalatenskap handel hieroor, wat gerig is aan huidige en toekomstige studente en kollegas, en waarin sy gespreksoekende en gemeenskapstigtende analises en sinteses aangetref word. Hy wou egte dialoog tussen verskillende denkrigtings en tussen hom en andersdenkendes bevorder. Vir hom was egte dialoog om krities te luister na en erkenning te gee aan die wonderlike vondste van ander.

Hy werk op kreatiewe wyse binne die Calvinistiese tradisie deur vernuwend daartoe by te dra. ʼn Tiperende debatstyl van sy Calvinistiese Wysbegeerte was dat hy deurlopend in filosofiese gesprek met medestanders en andersdenkendes getree het: sover dit e.g. betref, veral gebaseer op die idee van samewerking tussen Calvinistiese filosowe, Christenvakwetenskaplikes en Reformatoriese teoloë. Die Nalatenskap is ʼn sprekende voorbeeld van die verskillende diskussie- en oriënteringsartikels (bv. 2.1.10: diskussie met natuurwetenskaplikes en ander, veral oor evolusionisme; in die Bulletin vir die bevordering van Christelike wetenskap (4.16) volg verdere diskussies met natuurwetenskaplikes en ander; in Koers (4.2) diskussie met o.a. ekonome; en (4.14) met dr M. Versfeld van die Universiteit van Kaapstad oor die neo-Thomistiese begrip in die wetenskap. Bydraes in "ʼn Gedenkbundel …" deur J.A. Heyns en L.F. Schultze gee ʼn insig in prof. Stoker se bemoeienis om ʼn goeie vennootskap tussen filosofie en teologie tot stand te bring, sonder dat die een in die ander vasloop.

Prof. Stoker het interdisseplinêre gesprek bevorder, bv. gedurende die jare as ere-professor aan die RAU, met seminaarreekse oor verskeie gemeenskaplike kwessies: arbeid en loon; mens en opvoeding; staat en vryheid; wetenskap en waarheid. Deur sy uiteensetting van die betekenis van geloof vir die verstaan van hedendaagse vraagstukke – simpatiek beredeneer deur DFM Strauss in "ʼn Gedenkbundel …" – kom prof. Stoker se Wysbegeerte van die Wetsidee met nuwe betekenisinhoude van begrippe soos beginsel, ekumene, geregtigheid, geskiedenis, konstantheid, metode, ontwikkeling, taal, tegniek, vryheid en wetenskap na vore.

Prof. Stoker se denke toon ʼn opvallende belyndheid, metodiese dissipline, patroon, sisteem, en struktuur. Al werk hy met allerlei klassifikasie-skemas, glo hy nie daarin as towerformule nie. In "ʼn Gedenkbundel …", verskyn die artikels deur prof. A.W.G. Raath, wat ʼn redigering is van prof. Stoker se ongepubliseerde 'oopheid van hart' ere-professorale voordragte in 1981 aan die PU vir CHO, waarin voormelde duidelik blyk, asook prof. N.T. van der Merwe se artikel oor Stoker as mentor, wat insgelyks ʼn unieke gids vir die verstaan van die veelkantigheid van Stoker se menslike en soms poëties-warme denktrant verskaf. Verskeie ander artikels is daarin oorgeneem.

Prof. Stoker het wyd gepubliseer, diepsinnig-wetenskaplik asook populer-wetenskaplik. Sy doktorsgraad het hy met hoogste lof in Duitsland onder die bekende Max Scheler behaal. Sy werk het internasionale bekendheid verwerf. Internasionale naslaanwerke vermeld bv. sy proefskrif oor die gewete in ʼn lys van standaardwerke oor die betrokke studieveld.

In die HG Stoker akademiese publikasie word graag erkenning aan hierdie Christendenker en -filosoof gegee, wat hom onvermoeid vir Christelike wetenskap beywer het. Hierbenewens het hy ook op ʼn besondere wyse meegewerk aan die totstandkoming van ʼn organisasie in die volkslewe wat Christelike onderwys en wetenskap bevorder. Dit is daarom vir die Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys ʼn voorreg om hierdie publikasie uit te gee. Dit bevat ʼn gesistematiseerde weergawe van prof. Stoker se gepubliseerde en ongepubliseerde werke op CD.

2 Die akademiese nalatenskap van prof. H.G. Stoker op CD (laserskyf)

Met hierdie CD word ongepubliseerde werke uit die HGStoker-versameling sowel as gepubliseerde werke, wat veral in die Ferdinand Postma-biblioteek beskikbaar was, in elektroniese formaat byeengebring. Sy gepubliseerde werke is in monografieë, in talle plaaslike en oorsese tydskrifte, en in versamelwerke. Onder sy ongepubliseerde werke is uitgewerkte lesings en klasaantekeninge, asook sy notas van lesings. Sy latere lesings het hy nie meer volledig kon uitwerk nie, maar van hulle is op klankband opgeneem, waarvan sommige getranskribeer is. Sy kleinseun Henk Stoker het as student in M.A. filosofie talle gesprekke met sy Oupa gevoer, wat ook op klankband opgeneem is en sommige getranskribeer is. Hy het ook sy M.A. verhandeling (PU vir CHO, Jan. 1983) met prof. P.G.W. du Plessis as studieleier op hierdie gesprekke gegrond. Hierdie verhandeling met as titel: "Die vraagstuk van deontologie in die filosofie van H.G.Stoker” asook hoofstuk 3: "Die Deontiese" in die D.Phil.-proefskrif (“Die etiese deontiek van propaganda", PU vir CHO, 1983) van Prof. P.G. Snyman met Prof. H G Stoker as promotor, verteenwoordig H G Stoker se jongste gedagtes oor deontologiese vraagstukke waaroor hy nog nie gepubliseer het nie, en is in hierdie versameling opgeneem (kyk 0.5 in Stokerdokumente). 

Prof. A.W.G. Raath van Dept. Staatsreg en Regsfilosofie, Universiteit van die Vrystaat, BLOEMFONTEIN skryf in die Huldigingsuitgawe van KOERS Jaargang 59, 1994, bl. 377 in sy bydrae Die akademiese nalatenskap van prof. H.G. Stoker : "dat die gepubliseerde werke van hierdie filosoof slegs ʼn deel van sy akademiese nalatenskap uitmaak en dat ʼn baie groot deel van sy wetenskaplike arbeid tot dusver nog nie in druk verskyn het nie". Prof. Raath het in 1991 en 1992 die H.G. Stoker-dokumentasieversameling in die besit van sy seun, prof. P.H. Stoker, en sy kleinseun dr. H.G. Stoker, deurgewerk en ʼn inventaris saamgestel. Korrespondensie van en aan prof. Stoker sowel as foto's en publikasies deur ander outeurs oor sy werk, wat ook boekresensies insluit, kom in die versameling voor, maar is nie in hierdie akademiese nalatenskap op CD opgeneem nie

Die numerering van die werke in hierdie elektroniese dokumentasieversameling is dié wat deur Prof. Raath in die sistematisering van die nalatenskap gebruik is (kyk G3). Sodoende word toegang tot die nalatenskap vir kontrole en vir kruisverwysings vergemaklik. Die elektroniese weergawes is gekontroleerde kopieë van die oorspronklike. Veral in nie-gepubliseerde werke is daar dikwels handgeskrewe korreksies en aanvullings aangebring, wat bygewerk en gekontroleer is. Foute kon egter nog steeds met tik of inskandering ingesluip het.

Onder die "Ongedateerde manuskripte" (2.1 in die inhoudsopgawe) is daar volledig-uitgewerkte manuskripte, insluitend manuskripte vir ʼn boek oor tydfilosofie (2.1.17.1), maar daar is ook studiestukke wat onvolledig is. Kernaantekeninge, dikwels met afkortings, en notas vir studente, vir lesings en vir voordragte word ook in die elektroniese versameling ingesluit. Nie alle dokumente in die nalatenskap was geskik om getik te word nie. Werke in onderstaande lys met ʼn asterisk voor die titel of jaartal is in hierdie elektroniese versameling. Dieselfde manuskrip kom soms onder meer as een keer in die versameling voor. Kruisverwysings en skakels in onderstaande lys en in artikels en voetnote kan gebruik word om ʼn lêer of lêers waarin ʼn artikel is, te vind.

In tekste word die oorspronklike bladsynommers in monografieë en in gepubliseerde artikels na die hekkie-(hash-)simbool gegee.

P H Stoker

Potchefstroom

22 Julie 2006

 

3 Bestel H G Stoker se Akademiese Publikasies op CD

Pamflet

 

4 Inhoud van die CD met die
Akademiese Nalatenskap van Prof. H.G. Stoker

 
Lyste van artikels volgens onderwerp
0.1 Artikels oor Christelike wetenskap
0.2 Artikels oor universitêre vryheid
0.3 Artikels oor vryheid
0.4 Artikels oor die vraag: Wat is wetenskap?
0.5 Stoker se deontologie
 
1 Monografieë
1.1 1925. Das Gewissen. Proefskrif onder Max Scheler. Bonn : Cohen
1.2 * 1929. Kristendom en wetenskap (insl. Galileo en Servet). Pretoria : Van Schaik
1.3 * 1930. Die krisis in die teenswoordige Sielkunde. (Inougurele rede PUK.) Pretoria : Van Schaik
1.4 * 1933. Die nuwe Wysbegeerte van die Vrije Universiteit. Pretoria : De Bussy
1.5 * 1933. Iets oor redelikheid en rasionalisme. Pretoria : De Bussy
1.6 * 1933. Die slakkehuisteorieë van die bewussyn. Pretoria : De Bussy
1.7 * 1933. Die Wysbegeerte van die Skeppingsidee. Pretoria : De Bussy
1.8 * 1941. Die grond van die sedelike.  F.C.S. V-publikasie.  Stellenbosch : Pro Ecclesia
1.9 * 1942. Die stryd om die ordes. Potchefstroom : Adm. Buro van die Geref. Kerk
1.10 * 1945. Skrifgeloof en wetenskapsbeoefening. Roneodruk, C.C. Colyn. Stellenbosch : Teologiese Kweekskool
1.11 * 1956. Praktiese Calvinisme. (SAUK-praatjies.) Potchefstroom : Pro Rege-Pers
1.12 * 1961. Beginsels en metodes in die wetenskap. Potchefstroom : Pro Rege-Pers. Tweede druk: Johannesburg : Boekhandel De Jong. 1969
1.13 * 1963. Hoe is ons roeping wêreldwyd? Potchefstroom : Pro Rege-Pers Bpk. (kyk 1.14.6)
1.14 * 1967. Oorsprong en rigting, I. Kaapstad : Tafelberg-uitgewers
1.14.1 + Lewens- en Wêreldbeskouing en Lewenswandel
1.14.2 + Calvinitiese Lewens- en Wêreldbeskouing
1.14.3 + Die Betekenis van "die Mens as Beeld van God" vir Wysgerige Antropologie (3.19)
1.14.4 +ʼn Kursoriese Besinning oor Menseregte (4.16.1)
1.14.5 + Kultuur en Roeping (2.2.5)
1.14.6 + Hoe is ons Roeping Wêreldwyd? (Die Vraagstuk van die Ekumene) (1.13)
1.14.7 + Die Verantwoordelike Vryheid van die Mens (4.2.4.9)
1.14.8 + At the Crossroads: Apartheid and University Freedom in South Africa (4.18.1)
1.14.9 + Teologiese, Wysgerige en Vakwetenskaplike Etiek (3.13)
1.14.10 +ʼn Wysgerige Benadering van die Sedelike (2.2.10)
1.14.11 + Calvin and Ethics (3.16)
1.14.12 + A Phenomenological Analysis of Conscience 4.6.1)
1.14.13 + Calvinisme as Wortel van ons Volksbestaan (4.2.34)
1.14.14 + Die Aktuele Betekenis van die Calvinisme vir ons Jeug (3.9)
1.15 * 1970. Oorsprong en rigting, II. Kaapstad : Tafelberg-uitgewers
1.15.1 + God (Theos) en Wêreld (kosmos) (4.2.8)
1.15.2 + Die Beginsel: Eenheid en Differensiasie (4.2.52)
1.15.3 + Die Ensiklopediese Vraagstuk van die Beoefening van Christelike Wetenskap (2.2.23)
1.15.4 + Die Eenheid van die Wetenskap (4.12.5)
1.15.5 + Onlines of a Deontology of Scientific Method (3.20)
1.15.6 + Wysbegeerte van die Skeppingsidee (1.3.1.3)
1.15.7 + Die Kosmiese Dimensie van Gebeurtenisse (4.7.3)
1.15.8 + Bylaag I: Die proefskrif van dr. D. J. Malan 
1.16 * 1970. Die aard en die rol van die reg — ʼn wysgerige besinning. Ereprofessorale intreerede aan die RAU. (2.2.27)
1.17 * 1972 Christelike Opvoedkunde en sy plek in ʼn sisteem van ʼn Christelike Wetenskap
 
2. Ongepubliseerde manuskripte en bandopnames
 
2.1 Ongedateerde manuskripte
2.1.1 Antropologie
2.1.1.1 * Deug en plig
2.1.1.2 * Wysgerige vryheid (2.1.12.6)
2.1.1.3 * Truth and Freedom
2.1.1.4 * Iets oor die wese van vryheid
2.1.1.5 * Antropologiese Besinning (Oor mondigheid)
2.1.1.6 * Verantwoording
2.1.1.7 * Wysgerige verantwoording
2.1.1.8 * Die mens as oorspronklike antwoorder
2.1.1.9 * The Essence of Human Freedom
2.1.1.10 * Human Freedom
2.1.1.11 * The Significance of 'Man as the Image of God' for a Philosophical and for Particular Scientific Antropologies
2.1.1.12 * Deug en plig (2.1.1.1)
2.1.1.13 * Vryheid en Skrifkennis (kyk ook 3.5)
2.1.1.14 * Die betekenis van die mens as beeld van God vir die wysgerige antropologie (3.19)
2.1.1.15 * False Viewpoints of Human Freedom
2.1.2 Arbeidsfilosofie en ekonomie
2.1.2.1 * Vraagstukke i.v.m. arbeidsetiek
2.1.2.2 * Ekonomie, arbeid, loon
2.1.3 Etiek
2.1.3.1 * Calvyn en die etiek (kyk ook 1.14.11)
2.1.4 Geskiedenis
2.1.4.1 * Oorsig oor vraagstukke in die Geskiedenisfilosofie
2.1.4.2 * Die verskillende wetenskappe en die studie van die verlede
2.1.4.3 * Globale oorsig oor probleme van die Geskiedenisfilosofie
2.1.4.4 * Enkele gedagtes oor Jaspers se Geskiedenisfilosofie
2.1.4.5 * Geskiedenisfilosofie
2.1.4.6 * Geskiedenis: ʼn Wysgerige benadering
2.1.4.7 * Enkele notas oor geskiedenisfilosofie
2.1.5 Godsdiensfilosofie
2.1.5.1 * Die plek van die teologie binne die wetenskapsgeheel – Lesing in 1979
2.1.5.2 * On Facts and Principles
2.1.5.3 * Die stryd tussen die ware en die afvallige geloof op die gebied van die wetenskap in Suid-Afrika
2.1.5.4 * Oorsig oor die taak en die terrein van die godsdiens-wysbegeerte met kommentare
2.1.5.5 * Godsdiens en wetenskap
2.1.5.6 * Die godsdienstige lied
2.1.5.7 * Die Christelike godsdiens het universele betekenis en waarde
2.1.5.8 * Mite, sage en legende
2.1.5.9 * Mite
2.1.5.10 * Brief oor sage en mite
2.1.5.11 * Skrifgeloof en wetenskap, met eksamenvrae (kyk ook 1.10)
2.1.6 Kenfilosofie
2.1.6.1 * Kritiese opmerkings oor Dooyeweerd se 'Trancendental Problems of Theoretical Thought'
2.1.6.2 * Geloof en wete (kyk ook 4.2.27)
2.1.6.3 * Vrae aan die ontwerpers van die Wysbegeerte van die Wetsidee
2.1.6.4 * On the Objective Fundamentals of Knowledge
2.1.6.5 * The Fundamentals of Knowledge
2.1.6.6 * Kenteoretiese probleme, substansie en kousaliteit
2.1.6.7 * Geloof as grondslag van kennis
2.1.6.8 * Geloof, werklikheid en waarheid
2.1.7 Kerklike betrokkenheid
2.1.7.1 Stukke met betrekking tot die Gereformeerde Ekumeniese Sinode van 1946
2.1.8 Kosmologie en ontologie
2.1.8.1 * Waarheid
2.1.8.2 * Stoker se antwoord op Malan se kritiek op sy kosmologie (Getranskribeer van klankbande gelys in 2.4.2)
2.1.8.3 * Iets oor kousaliteit en kousaliteitskennis (4.12.1)
2.1.8.4 * On the Unity of Cosmic Reality – sequel to 4.6.3. Geskryf vir 4.6.4, in Maart 1934
2.1.8.5 * On Our Immediate Knowledge of the Realness of Reality(3.2)
2.1.8.6 * Probleemstelling. (1982, Vrae beantwoord op klankbande gelys in 2.4.2, nrs 33 tot 35)
2.1.9 Kultuurfilosofie en samelewingsfilosofie
2.1.9.1 * Vryheid en die Voortrekkers
2.1.9.2 * Een en ander oor universitêre vryheid
2.1.9.3 *ʼn Skematiese oorsig oor die menslike samelewing
2.1.9.3s * Enkele skemas oor menslike samelewing    
2.1.9.4 * Invloede wat ons erfenisse bedreig
2.1.9.4s * Notas oor invloede wat ons erfenisse bedreig
2.1.9.5 * Die 'ekumene' in die algemeen
2.1.9.6 * Kultuur, godsdiens en religie
2.1.9.7 * Lê ons krag in ons isolement?
2.1.9.8 * Christelike kultuurvorming
2.1.10 Natuurwetenskappe
2.1.10.1 * Die vraagstuk van die bedreiging van die natuurwetenskaplike (veral natuurkundige) wetenskapsidee in historiese perspektief (4.12.3)
2.1.10.2 * Vooruitgang van natuurwetenskappe en tegniek en sedelike agterstand
2.1.10.3 * Wetenskap (veral die natuurwetenskappe) as antwoord
2.1.10.4 * Wonder en (natuur-) wet
2.1.10.5 * Die uitwerking van die moderne wetenskap op die mens en die samelewing
2.1.10.6 * Evolusie en sielkunde - 1954
2.1.10.7 * Evolusie-diskussie – Brief 28-6-1955 aan prof. P J Botha
2.1.10.8 * Aspekte van die transformisme soos behandel in 'A New Critique of the Transformist Principle in Evolutionary Biology' van prof. Duyvené de Wit – SAUK Sondagaand 29 Augustus 1965
2.1.10.9 * Evolusie
2.1.10.10 * Radikale verskille tussen mens en dier
2.1.10.11 * Gespreksdokumente oor evolusionisme
2.1.10.12 * Gespreksnotas oor natuurwetenskaplike beginsel- en metodeleer
2.1.10.13 * Dokumente oor embriologie, paleontologie en evolusie
2.1.10.14 * Diskussie met dr. Lever oor evolusionisme – 18.9.1961
2.1.10.15 * Bybel en evolusie vs Lever se Creatie en evolutie – 18.3.1957
2.1.11 Opvoedkunde
2.1.11.1 * Wat alles kan die wysbegeerte leer om onderwysers doeltreffender op te lei
2.1.11.2 * Een en ander oor metodologie met verwysing na opvoedkundige metodologie
2.1.11.3 Identifikasie van opvoeding deur ostensie
2.1.11.4 * Prinsipiële grondslae van ʼn Christelike pedagogiek
2.1.11.5 Onderwysbeleid van die toekoms in die lig van die huidige wêreldtoestand (4.3.8)
2.1.11.6 * Oberholzer se wetenskapsleer
2.1.11.7 * Calvinistiese didaktiek van vakdidatiek
2.1.11.8 * Christelike opvoedkunde – met erkenning aan Prof. Jan van Wyk
2.1.12 Perswese ,
2.1.12.1 * Die gees van die pers
2.1.12.2 * Oorsig oor die (idiostante) gestruktureerdheid van die perswese
2.1.12.3 * Notas oor persetiek aan prof. Snyman
2.1.12.4 * Voorlopige analise van nuus
2.1.12.5 *ʼn Poging tot ʼn wysgerige analise van nuus
2.1.12.6 * Die perskring  2.1.1.2
2.1.12.7 * Die etiese deontiek van propaganda
2.1.12.8 * Dialektiek
2.1.13 Psigologie en maatskaplike werk
2.1.13.1 * Reaksie aan prof. Wilcocks” – beantwoord sy kritiek op “Das Gewissen
2.1.13.2 * Die prinsipiële agtergrond van maatskaplike sorg en maatskaplike werk
2.1.13.3 * Die ontwikkeling van die gewete by die kind
2.1.13.4 * Die wysgerige grondslae van die empiriese sielkunde
2.1.13.5 * Idio-argie en outo-kinasie in die psigologie
2.1.14 Samelewingsfilosofie
2.1.14.1 * Die kultuur-historiese betekenis van die holisme
2.1.14.2 * On Holism
2.1.14.3 * Enkele gedagtes oor Holisme en Calvinisme
2.1.14.4 * Holisme
2.1.15 Staats- en Regsfilosofie
2.1.15.1 * Reg
2.1.15.2 * Staatlike en nie-staatlike reg
2.1.15.3 * Regsprobleme
2.1.15.4 * Behandeling van brosjure 'Staat en kultuur'
2.1.15.5 * Enkele beknopte staats- en regsfilosofiese aantekeninge (kyk ook 1.16)
2.1.16 Taalfilosofie
2.1.16.1 * Taal
2.1.16.2 * Language
2.1.16.3 * Studies oor Taalfilosofie
2.1.16.4 * Wat is Taal
2.1.16.5 * Karel Buhler se Sprachtheorie
2.1.16.6 * Pos se taalteorie
2.1.17 Tyd- en Ruimtefilosofie
2.1.17.1 * Formele struktuur van tyd
2.1.17.1.0 * Inhoudsopgawe
2.1.17.1.1 * Een en ander oor tyd
2.1.17.1.2 * Hoe tyd geken kan word
2.1.17.1.3 * Aanvoring en oriëntering
2.1.17.1.4 * Problematologie van tyd
2.1.17.1.5 * Primêre tyd
2.1.17.1.6 * VerdereTydsvorme
2.1.17.1.7 * Verbygaandheid (A;X)
2.1.17.1.8 * Duurte (aB-X)
2.1.17.1.9 * Inversale tydsvorme
2.1.17.1.10 * Tyd en ruimte
2.1.17.1.11 * Voortduurte
2.1.17.1.12 * Gelyktydigheid
2.1.17.1.13 * Suksessie en ritme
2.1.17.1.14 * Verlede, hede en toekoms
2.1.17.1.15 * Teorieë van Kant en Bergson
2.1.17.1.16 * Ingestelde tyd
2.1.17.1.17 * Lys van tydsvorme en tabelle
2.1.17.2 * Oriëntering in ruimte
2.1.18 Wetenskapsfilosofie
2.1.18.1 * Eksistensialisme — 'Terug na die oorsprong'
2.1.18.2 * Notas aan H.G. Stoker (jnr.) oor deontologie
2.1.19 Wetenskapsleer
2.1.19.1 * Die huidige wêreldtoestand en die doel van onderwys en opvoeding
2.1.19.2 * Religie en wetenskap
2.1.19.3 Christelike wetenskap(5.4.2.4)
2.1.19.4 * Notas oor Wysbegeerte van die Skeppingsidee
2.1.19.5 * Calvinisme as struikelblok
2.1.19.6 * Lewens- en wêreldbeskouing
2.1.19.7 * Essays in Philosophy
2.1.19.8 * Calvinistiese wysbegeerte
2.1.19.9 * Die taak en terrein van die wysbegeerte
2.1.19.10 * Fundamentele beginsels van die huidige Calvinistiese wysgerige denke
2.1.19.11 * Calvinistiese wysbegeerte in perspektief
2.1.19.12 * Inleiding tot die wysbegeerte, wêreldbeskouingsleer
2.1.19.13 * Wysbegeerte vir teologiese studente
2.1.19.14 * Calvinism and Philosophy
2.1.19.15 * Calvinist Philosophy
2.1.19.16 On Calvinism (in handskrif)
2.1.19.17 * Fundamentele beginsels van die huidige Calvinistiese denke
2.1.19.18 * Meerderlei wetenskap
2.1.19.19 * Bybel en wetenskap
2.1.19.20 * Inleidende lesings oor wetenskapsleer
2.1.19.21 Our Christian Calling of Doing Science(2.1.19.38)
2.1.19.22 Die indeling van die wetenskap (1.17, DEEL II)
2.1.19.23 * Scriptural Faith and the Pursuit of Science
2.1.19.24 * Calvinisme, wetenskap, universiteitswese en die Vrije Universiteit van Amsterdam
2.1.19.25 Self-contradictory University (4.5.2)
2.1.19.26 * Fenomenologie in die algemeen
2.1.19.27 * The Ideal Science (Onvolledig – kyk 4.4.1)
2.1.19.28 Dilemma Concerning the Unity of Science (kursories, nie getik nie)
2.1.19.29 Christelike wetenskap (3.15)
2.1.19.30 The Neutral and the Particular University (4.5.11)
2.1.19.31 * Waarom ʼn Christelike universiteit?
2.1.19.32 Diverse manuskripte oor vraagstukke in wetenskapsleer
2.1.19.33 Kommentaar op B. Duvenage se 'Plek van die Skrif in die Wetenskap'
2.1.19.34 Kommentaar op P. de B. Kock se kritiese kommentaar by Stoker se Wetenskapsleer in sy Christelike Wysbegeerte, dl. I (onvolledig)
2.1.19.35 On Method (in handskrif)
2.1.19.36 * Kuhn : Function of dogma
2.1.19.37 Onvolledige aantekeninge in wetenskapsleer
2.1.19.38 * Our Christian Calling of Doing Science
2.1.19.39 Scriptural Truths and Scientific Thought(4.4.3)
2.1.19.40 * The Triple Foundation of Morality
2.1.19.41 * Enkele grondslagprobleme
2.1.19.42 * Kommentaar op Ouweneel se Jeugd in een sterwende eeu
2.1.19.43 * Godsidee bepaal wetenskapsidee Vraestel Wetenskapsl
2.1.19.44 * Waarheid (Calvinistiese wysbegeerte)
2.1.19.45 * Waarheid (Calvinistiese wysbegeerte)
2.1.20 Wysgerige strominge
2.1.20.1 * Diverse Klasnotas, o.a. Husserl, Descartes, Brunner, Wysbegeerte van die Wetsidee, ens
2.1.20.2 Notas oor die Rooms-Katolisisme
2.1.20.2.1 * Die wetenskapsbeoefening van die Rooms- Katolisisme
2.1.20.2.2 * Rooms-Katolisisme (Thomisme) en Calvinisme
2.1.20.2.3 * Calviniste en Rooms-Katolieke
2.1.20.2.4 * Huidige stryd in Roomskatolieke Wysbegeerte oor bestaansreg van Christelike Wysbegeerte
2.1.20.3 * Calvinistiese wysbegeerte in perspektief - klasnotas
2.1.20.4 * Transendentale metode by Kant – Kenteoreties
2.1.20.5 * Kritiek op Heymans 
2.1.20.6 * Immanuel Kant (Sirkulêre)
 
2.2 Ongedateerde manuskripte — later gepubliseer
2.2.1 * Christelike Wetenskap (geskryf vir Die Huisgenoot) (+ 5.4.2.4)
2.2.2 Teologiese, wysgerige en vakwetenskaplike etiek (later in Wetenskaplijke Bijdragen door Leerlingen van dr. D.H. Th. Vollenhoven). (1.14.9)
2.2.3 Progressiewe Calvinisme en die huidige wêreldtoestand (later in Geopende poorte). (3.11)
2.2.4 +Die Bybel en die wetenskap (later in Die Gereformeerde Vaandel (4.3.1) en in Die Kerkblad).(4.3.1)
2.2.5 Kultuur en roeping (later in Oorsprong en Rigting). (1.14.5)
2.2.6 Waardes (later in Die Kerkblad). (5.1.30)
2.2.7 Beginsel- en Metodeleer (later in Die Veteraan)
2.2.8 ʼn Nuwe orde (later in Die Kerkblad). (5.1.5)
2.2.9 Die mens as beeld van God (later in Oorsprong en rigting). (1.14.3)
2.2.10 * Wysgerige benadering van die sedelike (later in Oorsprong en Rigting). (1.14.10)
2.2.11 * Die kosmiese dimensie van gebeurtenisse (later in Oorsprong en Rigting). (1.15.7)
2.2.12 Die samehangende verskeidenheid van menslike vryheid (later in Koers). (4.2.54)
2.2.13 Die eenheid van die wetenskap — ʼn Ensiklopediese benadering (later in Philosophia Reformata). (4.12.5)
2.2.14 * Wysbegeerte van die Skeppingsidee (later in Oorsprong en Rigting). (1.15.6)
2.2.15 Beginsel en Metodeleer (later as Beginsels en Metodes in die Wetenskap). (1.12)
2.2.16 Die mensbeskouing in die Wysbegeerte (later gepubliseer in Oorsprong en Rigting). (4.2.49 en 1.14.7)
2.2.17 Nominalisme en realisme (later in Koers). (4.2.7)
2.2.18 Die idee van menslike vryheid (later in Jaarboek van die Suid-Afrikaanse Akademie). (4.10.1)
2.2.19 Die Wysbegeerte van die Skeppingsidee (later in monografievorm). (1.07)
2.2.20 Die Nuwere Wysbegeerte aan die Vrije Universiteit (later in Die Wagtoring). (4.1.6)
2.2.21 Kweek die universiteit opportunistiese volksleiers” en “Twee Afrikaanse studentebewegings (albei later in Koers). (4.2.1 en 4.2.2)
2.2.22 Mens en tegniek vandag (later in Mens en tegniek). (3.23)
2.2.23 Die ensiklopediese vraagstuk van die beoefening van Christelike wetenskap (later in Koers). (1.15.3)
2.2.24 Die betekenis van die mens as beeld van God vir die wysgerige antropologie (later in Oorsprong en Rigting). (1.14.3 en 3.19)
2.2.25 Probleme in die algemene gnoseologie (later in Tydskrif vir Wetenskap en Kuns). (4.11.5)
2.2.26 * Outlines of a Deontology of Scientific Method (later in Oorsprong en Rigting). (1.15.5 en 3.20)
2.2.27 Die aard en die rol van die reg — ʼn Wysgerige besinning (later as Die aard en die rol van die reg — ʼn Wysgerige besinning) (ʼn Monografie). (1.16)
2.2.28 Gedenk (later in Koers). (4.2.28)
2.2.29 Geloof (later in Koers). (4.2.27)
2.2.30 Iets oor metode (later in Bulletin). (4.16.10 en 4.16.11)
2.2.31 Apartheid and University Freedom (later in Race Relations Journal)
 
2.3 Gedateerde manuskripte
2.3.1 Ereprofessorale voordragte RAU, 1970-1972
2.3.1.1 * Arbeid – wysgerig benader
2.3.1.2 Opvoedkunde (1.17)
2.3.1.3 * Wysbegeerte van die Skeppingsidee – notas
2.3.1.4 * Die aard, plek en rol van Opvoedkunde binne die sisteem van die wetenskappe
2.3.1.5 * Geskiedenis
2.3.1.6 * Die taak van die staat (kyk ook 1.16)
2.3.1.7 * Gesag en mag (kyk ook 1.16)
2.3.1.8 * Die sosiale aard van wetenskap
2.3.1.9 * Reg en die sedelike
2.3.1.10 * Een en ander oor die kontingente en die huidige Westerling
2.3.2 Ereprofessorale voordragte PU vir COO, 1981
2.3.2.1 * Wetenskap en oopheid
2.3.2.2 Oopheid van hart (kyk 8.4.2 en Raath G9, oorgeneem uit Koers Jg 59 (nrs 3&4) 529-557)
2.3.2.3 Wetenskap en oopheid: Harte-oopheid (kyk 8.4.2 en Raath G9)
2.3.2.4 * Oopheid in die wetenskap
2.3.2.5 * Sosiale oopheid
2.3.2.6 * Beginvrae in die filosofie – PGW du Plessis
2.3.3 Ander stukke
2.3.3.1 Address to the Committee of the Sovereign Grace Union, 24 September 1930
2.3.3.2 * Presidentsrede: Wysgerige Vryheid voor die Sesde Kongres van die Vereniging ter Bevordering van die Wysbegeerte in Suid-Afrika 6-10 Februarie 1961, Potchefstroom. (kyk ook 4.19.1a)
2.3.3.3 * Een en ander oor metode (4.16.10 + 4.16.11)
 
2.4 Bandopnames
2.4.1 Verskeie kassetopnames oor deontiek. 
Nr 30 A: (2)  Prof H G Stoker 11-1-1982 Deontologie inleidend, B: 13-1-1982
Nr 31 (3) Prof H G Stoker 13-1-1982 Deontologie inleidend
Nr 32 Prof H G Stoker 9-1-1982 Deontologie inleidend
Nr 32A Prof H G Stoker (deel van deontologie) 21-10-1982, goed-kwaad-problematiek, B: goed-kwaad-problematiek vervolg 22-10-1982, determinisme, teale bepaaldheid,…
Asook Klankbande nrs 37 tot 41
2.4.2 Verskeie kassetopnames oor die wysbegeerte
Nr 1 Ontstaan en rigting in die Christelike Wysbegeerte
Nr 2 Ontstaan en rigting in die Christelike Wysbegeerte
Nr 3 A: Ontstaan en rigting in die filosofie,  B: H G Stoker
Nr 4 A:  Ontwikkeling Prof. Stoker B: Prof Stoker oor GeskiedenisFilosofie van Dooyeweerd
Nr 5 Prof Stoker oor Geskiedenisfilosofie van Dooyeweerd
Nr 6 A: Radioprogram: Sartre se dood; Stoker oor van Til en Dooyeweerd (1) B: Stoker oor van Til en Dooyeweerd (2)
Nr 7 A: Stoker oor van Til en Dooyeweerd (3), B: Stoker oor van Til en Dooyeweerd (4)
Nr 7A Van Til en Dooyeweerd
Nr 8 Prof Stoker oor Woltersdorff
Nr 9 Prof Stoker oor Woltersdorff
Nr 10 A: Metodologie, B: Gooi  haar met Stoker
Nr.11 A: Kritiek op Kuhn, B: Staatsfilosofie
Nr 12 Stoker se metodologie: klem op staatsfilosofie
Nr 13 A Staatsleer en samelewingsleer / Freud antropologie, B: Freud antropologie
Nr 14 A: Aristoteles / Transendentale metode van Dooyeweerd,  B: Dooyeweerd en metode van Vollenhoven
Nr 15 A: Dooyeweerd en Vollenhoven se metodes, B: Calvyn se antropologie deur Stoker
Nr 16 A: Stoker oor Antropologie van Calvyn (vervolg) / staatsfilosofie, B: Staatsfilosofie 2/7/1981
Nr 17 Wetenskap en oopheid – H G Stoker ereprofessoraat PU vir CHE 24 April 1981
Nr 18 Staatsfilosofie
Nr 19 A: Waarheid Prof H G Stoker (behandel aan die hand van beginsel en metode wetenskaplike waarheid)  Augustus 1981, B: Waarheid Prof H G Stoker 3&4 Augustus 1981
Nr 20 A: Waarheid Prof H G Stoker (behandel aan die hand van stuk in Christelike Ensiklopiedie 2 oor  waarheid),  B: Waarheid Prof H G Stoker 4 Augustus 1981
Nr 21 A: Oopheid van die hart Prof H G Stoker – in vervolg op toespraak by die ereprofessoraattoekenning 17-9-1981, B: Oopheid van die hart vervolg
Nr 22 Oopheid van die hart vervolg
Nr 22A A: Historiese oopheid 2-11-1981 – Persoonlike gesprek met Henk (jr), B: Historiese oopheid (vervolg)
Nr 23 Prof H G Stoker 24&25-9-1981 Normatiwiteit en die doelstellings van die wetenskap (1)
Nr 24 Prof H G Stoker  vervolg Normatiwiteit en die doelstellings van die wetenskap(2) 9-10-1981, B:  Prof H G Stoker vervolg Normatiwiteit en die doelstellings van die wetenskap (2)
Nr 25 A; Prof H G Stoker  vervolg Normatiwiteit en die doelstellings van die wetenskap (3) 9-10-1981, B: Prof H G Stoker  vervolg (3) 14-10-1981
Nr 26 A: Prof H G Stoker  vervolg Normatiwiteit en die doelstellings van die wetenskap (4) 14-10-1981, / 20-10-1981 stuk wat uitgesluit is by begin – doelstellings as sodanig, B: H G Stoker vervolg stuk wat uitgesluit is (164)
Nr 27 A: Sosiale oopheid Prof. H G Stoker (private lesing aan Henk) 28-10-1981, B: Sosiale oopheid vervolg 28-10-1981
Nr 28 A: Stoker oor Koffiefontein na aanleiding van foto's 17-1-1982
Nr 29 A: H G Stoker 13-2-1982 Stoker se antwoord op Malan se kritiek vervolg, B: H G Stoker 13-2-1982 Stoker se antwoord op Malan se kritiek vervolg tot 395
Nr 33 Prof H G Stoker te Pretoria 20-3-1982, beantwoord probleemstelling 3 – 12 in 2.1.8.6
Nr 34 Prof H G Stoker te Pretoria 20-3-1982, beantwoord probleemstelling 1, 2 en 3 in 2.1.8.6
Nr 34A Prof H G Stoker te Pretoria 20-3-1982, beantwoord probleemstelling 12-32 in 2.1.8.6
Nr 35 A: Prof H G Stoker 12-2-1982 antwoorde op D J Malan se kritiek op sy kosmologie, B: Prof H G Stoker vervolg (tot 410) 12-2-1982, beantwoord verdere probleemstelling sin 2.1.8.6
Nr 36 Vrae aan HGStoker na aanleiding van Malan
Nr 42 Geregtigheid + arbeid en loon (punte op papier geskryf) 12&13-1-1984
Nr 43 Prof. H G Stoker, Colloqium Dept Filosofie 9-11-1984 Metodevoorkeur is bedenklik
Nr 44 Universiteitstoelating
 
3 Artikels in versamelwerke
3.1 * 1927. Die Desendensieleer in die moderne Biologie. (In: Die Heilige Skrif en die Natuurweten­skappe. Pretoria: Van Schaik.)
3.2 * 1930. On our Immediate Knowledge of the Realness of Reality. (In: Proc. of the 7th inter­national Congress of Philosophy. Oxford : Oxford University Press, 1931.) 
3.3 * 1935. Die evolusieleer. (In: Koers in die krisis I. Stellenbosch : Pro Ecclesia.)
3.4 * 1935. Waarom wil die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys ʼn Christelike universiteit wees? (In: PUK vir CHO-publikasies. Potchefstroom.)
3.5 * 1937. Vryheid en Skrifkennis. (In: Vryheid. Drie lesings. Uitgegee deur die Bond van die Geref. Jongeliede Verenigings van die Kaapprovinsie, Stellenbosch Pro-Ecclesia-Drukkery.)
3.6 * 1939. Die Calvinisme en die leer van die Wetskringe. (In: Reformatie van het Calvinistisch Denken. 's-Gravenhage: De Bres.)
3.7 * 1940. Beginsels van ʼn Christelike Wetenskapsleer. (In: Koers in die krisis II. Stellenbosch : Pro Ecclesia.)
3.8 * 1941. Iets oor ʼn Calvinistiese Wysbegeerte. (In: Koers in die krisis III.  Stellenbosch : Pro Ecclesia.)
3.9 1944. Die aktuele betekenis van die Calvinisme vir die jeug. (In: Op die voorpunt van die tye. Potchefstroom : Korps Veritas Vincet-publikasies, Pro-Ecclesia, Stellenbosch,1945) (1.14.14)
3.10 * 1947. Calvinism and the Current Scientific Outlook. (In: Calvinism in Times of Crisis. Eerdmans : Grand Rapids 6, Mich.)
3.11 * 1948. Progressiewe Calvinisme en die huidige Wêreldtoestand. (In: Gegrendelde poorte. Kaapstad : Geref. Gemeente.)
3.12 * 1949. Wysbegeerte. (In: Beginsels en Metodes van Hoër Onderwys. Pretoria : Van Schaik.)
3.13 * 1951. Teologiese, wysgerige en vakwetenskaplike etiek. (In: Wetenschappelijke bijdragen door leerlingen van dr. D.H.Th. Vollenhoven. Wever : Franeker.) (1.14.9)
3.14 1953. Enkele sosiologiese, psigologiese en etiese opmerkings oor die Koffiefonteinse Boerekamp. (In: Agter tralies en doringdraad.  Potchefstroom : Uitg. BOPG, Pro Rege-Pers.)
3.15 * Christelike Wetenskap. (In: Gedenkprogram 1951 van die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys.)
3.16 Calvin and Ethics. (In: John Calvin — Contemporary Prophet.  Grand Rapids : Baker Book House.) (1.14.11)
3.17 * 1960. Een en ander oor menslike vryheid. (In: Festschrift — De Vleeschauwer. Mededelings van die Universiteit van Suid-Afrika: C. Supplement 1, Pretoria.)
3.18 1964. Ekumene, ekumenies. (In: Acta, Sinode van die Gereformeerde Kerk. Potchefstroom : Administratiewe Buro.) – (kyk 1.14.6)
3.19 * 1965. Die betekenis van 'Die mens as beeld van God' vir die Wysgerige Antropologie. (In: Homo Viator, feesbundel aangebied aan prof. dr. C.K. Oberholzer. Kaapstad : HAUM.) (1.14.3)
3.20 * 1965. Outlines of a Deontology of Scientific Method. (In: Philosophy and Christianity, philosophical essays dedicated to professor dr. Herman Dooyeweerd. Kampen : Kok.) (1.15.5)
3.21 * 1967 Een en ander oor ken in Bylaag tot Die eenheid van die wetenskap, ʼn ensiklopediese besinning (In: Referate gelewer op algemene vergadering op 30 Junie 1967, die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, nommer 3.) (4.12.5)
3.22 * 1969. Christelike Wetenskap — ʼn noodwendigheid. (In: Die atoomeeu — in U lig. Potchef­stroom: Instituut vir die bevordering van Calvinisme.)
3.23 * 1970. Mens en tegniek vandag. (In: Mens en tegniek. SIRSA, Van Schaik) (Studiestuk)
3.24 * 1971 Reconnoitering the Theory of Knowledge of prof. dr. C. van Til. (In: Jerusalem and Athens : critical discussions on the theology and apologetics of Cornelius van Til,  edited by E.R. Geehan. Presbyterian and Reformed Pub. Co., USA)
 
4 Artikels in wetenskaplike en populêr-wetenskaplike tydskrifte
 
4.1 Die Wagtoring (1929-1933). (Die Weste, Potchefstroom)
4.1.1 * 1928. Die opbou van ʼn Calvinistiese Wêreldbeskouing, Jul. En Okt
4.1.2 1930. Twee vrae i.v.m. Christelike Wetenskap beantwoord, Jan
4.1.3 * 1930. Indrukke van die Wysgerige Oxfordkongres, Nov
4.1.4 * 1931 Die Vrije Universiteit vier fees, Maart
4.1.5 * 1931 Universele en wisselende beginsels in die wetenskap, Mei
4.1.6 * 1932-1933. Die nuwere Wysbegeerte aan die Vrije Universiteit, Febr. '32-Jun. '33
 
4.2 Koers (1933-) (Voortsetting van Die Wagtoring). Potchefstroom : Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys
4.2.1 * 1934 Kweek die neutrale universiteite opportunistiese volksleiers? (I,5, April)
4.2.2 * 1934 Twee Afrikaanse studentebewegings (I,6, Junie)
4.2.3 * 1935 Uitlegging of interpretasie (II, 5, April)
4.2.4 * 1936 Kontinuïteit of diskontinuïteit? (III,4, Feb.)
4.2.5 * 1936 Kontinuïteit en diskontinuïteit in die psigologie (III, 5, Apr.)
4.2.6 * 1936 Human Ecology by J.W. Bews (III, 5, Apr.)
4.2.7 * 1936 Nominalisme en realisme (III, 6, Junie). 
4.2.8 * 1937 God (Theos) en wêreld (Kosmos) (IV, 4, Febr). (1.15.1)
4.2.9 * 1937 Ons stryd vir ons CNO-ideaal. ʼn Kritiese saamvatting. (IV, 6, Junie)
4.2.10 * 1937 Grepe uit die Wysbegeerte van die Wetsidee. Sy naam (V, 2, Okt)
4.2.11 * 1937 Grepe uit die Wysbegeerte van die Wetsidee. Oor boeke (V, 2, Okt.)
4.2.12 * 1937 Die Wysbegeerte van die Wetsidee. Sy verhouding tot die vakwetenskappe (V, 3, Des.)
4.2.13 * 1938 Grepe uit die Wysbegeerte van die Wetsidee. Die wetskringe (V, 4, Feb.)
4.2.14 * 1938 Grepe uit die Wysbegeerte van die Wetsidee. Nog eens die wetskringleer (VI,1, Aug.)
4.2.15 * 1939 Wysgeer-pioniere. ʼn Causerie (VII, 3, Nov.)
4.2.16 * 1940 Grepe uit ʼn Calvinistiese wysbegeerte.  Die verhouding tussen teologie en wysbegeerte (VII, 6, Junie )
4.2.17 * 1940 Grepe uit ʼn Calvinistiese wysbegeerte.  Terreinafbakening tussen teologie, wysbegeerte en vakwetenskap (VIII, 3, Des.)
4.2.18 * 1941 Grepe uit ʼn Calvinistiese Wysbegeerte. Phanerosis en Wysbegeerte (VIII,4, Feb.)
4.2.19 * 1941 Grepe uit die Wysbegeerte van die Wetsidee.  Selfbesinning en wysbegeerte (VIII, 6, Junie)
4.2.20 * 1941 Grepe uit ʼn Calvinistiese wysbegeerte.  Palingenesie en wysbegeerte (IX, 2, Okt.)
4.2.21 * 1942 Calvinistiese dinamiek (X, 3, Des.)
4.2.22 * 1944 Die probleem: 'Mens'. 1. Die naam van die mens (XI, 4 Feb.)
4.2.23 * 1944 Die probleem: 'Mens' (vervolg) (XI, 5, Apr.)
4.2.24 * 1945 Dapperheid (XIII, 1, Aug.)
4.2.25 * 1946 Christelike natuurwetenskap (XIII, 4, Feb.)
4.2.26 * 1947 Die eerste Ekumeniese Sinode van die Gereformeerde Kerk (XIV, 4, Feb.)
4.2.27 * 1947 Geloof (XV, 3, Okt.). (kyk ook 2.1.6.2)
4.2.28 * 1948 Gedenk (Radiorede — Krugerfees) (XVI, 3, Des.)
4.2.29 * 1949 Neurose en religie (XVI, 5, Apr.)
4.2.30 * 1949 Christelike wetenskap (XVII, 1, Aug.)
4.2.31 * 1950 Dit is ons erns met ons PU vir CHO (XVII, 4, Feb.)
4.2.32 * 1951 Die besoek van prof. dr. H. Dooyeweerd (XVIII, 6, Junie)
4.2.33 * 1951 Boekbespreking (XIX, 1, Aug.)
4.2.34 * 1952 Calvinisme as wortel van ons volksbestaan (XIX, 4 Feb.-April.)
4.2.35 * 1953 Ons onderlinge meningsverskille (XXI, 2, Okt.)
4.2.36 * 1953 Oriëntering. Teologie en wysbegeerte (XXI, 3, Des.)
4.2.37 * 1954 Oriëntering. Christendom en medisyne (XXI, 4, Feb.)
4.2.38 * 1954 Afrikaanse volkswording en Suid-Afrikaanse nasie-vorming (XXI, 6, Junie)
4.2.39 * 1954 ʼn Groot universitêre leier het heengegaan (prof. J.C. van Rooy) (XXII, 2, Okt.)
4.2.40 * 1955 Wonder en wet (XXIII, 2, Sept.)
4.2.41 * 1956 Moet ons die sedelike tot ʼn funksie beperk? (XXIV, 1, Aug.)
4.2.42 * 1958 Antropologiese wetenskappe en die beeld van God (XXVI, 1, Julie)
4.2.43 * 1958 Diskussie: Prof Stoker se Antropologie en die beeld van God Koers (XXVI, 3, Sept.)
4.2.44 * 1958 Diskussie. Die interne onafheid van ekonomie (XXVI, 4, Okt.)
4.2.45 * 1959 Die interne afheid van ekonomie (XXVI, 7, Jan.)
4.2.46 * 1959 Diskussie: Ekonomiese handelinge (XXVI, 10, April)
4.2.47 * 1959 “Die ekonomiese in perspektief' (XXVII, 3, Sept.)
4.2.48 * 1960 A.A. Manten oor 'Het Bijbels scheppingsverhaal en de natuurwetenschap' (XXVII, 10, April)
4.2.49 * 1961 Die mensbeskouing in die wysbegeerte (Die verantwoordelike vryheid van die mens) — Interfakultêre lesing, PU vir CHO (XXVIII, 7 en 8, Jan.- Feb.)
4.2.50 1961 Geloof en die woordeboek van die verbondsverkeer (In antwoord op dr. Van de Waal) (XVIII, 11 en 12)
4.2.51 * 1962 Diskussie: Brûe afbreek en invalspoorte bou (In antwoord op dr. Van de Waal (XXIX, 9 en 10, Maart-April)
4.2.52 * 1962 Die beginsel 'eenheid en differensiasie' — geadstrueer t.o.v. Wysbegeerte en Wetenskapsleer, Interfakultêre lesing, PU vir CHO (XXX, 1 en 2, Julie-Aug.)
4.2.53 * 1964 Menslike vryheid (XXXI, 7 en 8, Jan.-Feb.)
4.2.54 * 1964 Die samehangende verskeidenheid van menslike vryheid veral in samelewingsverband (w.o. universitêre en akademiese vryheid) (XXXI, 9, Maart)
4.2.55 * 1969 Die Christelike universiteit en akademiese vorming, Eeufeesrede, Dept. Wysbegeerte, PU vir CHO (XXXVI, 6, Junie)
 
4.3 Die Gereformeerde Vaandel (1932 -) (Stellenbosch : Teol. Kweekskool.)
4.3.1 * 1933 Die Bybel en die wetenskap (I,7,8)
4.3.2 * 1934 Intellektuele vryheid (II,7)
4.3.3 * 1935 Word die armblanke-vraagstuk reg aangepak? (III, 6,7,8)
4.3.4 * 1936 Iets oor Calvinisme (IV, 3)
4.3.5 * 1937 Iets oor kultuur en ons kultuurstryd (V, 7)
4.3.6 1941 Die grond van die sedelike (IX, 4,5)
4.3.7 * 1947 Evolusie(XV,10 Okt.)
4.3.8 * 1948 Die onderwysbeleid van die toekoms in die lig van die huidige wêreldtoestand (XVI, 12 Des.)
4.3.9 * 1949 Die onderwysbeleid van die toekoms in die lig van die huidige wêreldtoestand (XVII, 1 Jan.)
4.3.10 * 1949 Die onderwysbeleid van die toekoms in die lig van die huidige wêreldtoestand (XVII, 2 Feb.)
4.3.11 * 1949 Die onderwysbeleid van die toekoms in die lig van die huidige wêreldtoestand (XVII, 3 Mrt.)
4.3.12 * 1949 Die onderwysbeleid van die toekoms gesien in die lig van die huidige wêreldtoestand (XVII, 4-5 Apr.-Mei)
4.3.13 1950 Christelike wetenskap (XVII, 2 en 4)
 
4.4 The Calvin Forum (1935-1955). VSA: Grand Rapids, Calvin College and Seminary
4.4.1 * 1938 The Ideal Science (III,7)
4.4.2 * 1949 Was Calvin a Logician and a Philosopher? (XVI, 10)
4.4.3 * 1952 Scriptural Truths and Scientific Outlook (XVII, 7)
4.4.4 * 1946 PUC – Greetings H.G.Stoker (XII, 3)
 
4.5 The Critic (1932-1938). Cape Town: University of Cape Town
4.5.1 * 1933 The Neutral and the Particular University (I,8)
4.5.2 * 1933 A Self-contradictory University (II, 2)
 
4.6 The Evangelical Quarterly (1928- ) Edinburgh
4.6.1 * 1932  A Phenomenological Analysis of Conscience (IV, 1,3)
4.6.2 * 1933  Freud's Psychology and Conscience (V, 2,3)
4.6.3 * 1935  The Possibility of a Calvinist Philosophy (VII, 1)
4.6.4 On the Unity of Reality (2.1.8.4)
4.6.5 On Holism (2.1.14.2)
 
4.7 Philosophia Reformata (1935-) Holland: Kampen
4.7.1 * 1937. Iets oor kousaliteit (II, 2)
4.7.2 * 1938. Iets oor kousaliteitskennis (III, 1)
4.7.3 1964. Die kosmiese dimensie van gebeurtenisse (XXIX, 1,2). (1.15.7)
4.7.4 * 1968. Die eenheid van die wetenskap (XXXIII). (1.15.4, 4.12.5)
4.7.5 * 1968. Die eenheid van die wetenskap – vervolg (XXXIII). (1.15.4, 4.12.5)
4.7.6 * 1973 On the contingent and present-day western man, ʼn feesbundel vir Prof. Dr. D H Th Vollenhoven, uitgegee deur Kok, Kampen (XXXVIII)
 
4.8 Mededelingen van de Vereeniging voor Calvinistisch Wijsbegeerte. Kampen : Kok
4.8.1 1963. Universitêre vryheid
 
4.9 Correspondentiebladen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte (Amsterdam)
4.9.1 Is teologie ʼn vakwetenskap? (XIII, I)
 
4.10 Jaarboek van die Suid-Afrikaanse Akademie (1938-1939)
4.10.1 * 1938/39 Die idee van menslike vryheid (XVIII)
 
4.11 Die Tydskrif vir Wetenskap en Kuns (Pretoria; ou reeks: Jan. 1922- Aug. 1939)
4.11.1 * 1929/30 Wysgerige oriëntering (VIII, 1 )
4.11.2 * 1929/30 Die betekenis van ʼn suiwer onderskeiding van lewe en gees vir die sielkunde (VIII, 3)
4.11.3 * 1930/31 Die idee van teïstiese wetenskap (IX, 3)
4.11.4 * 1931/32 Die idee van nasionalisme (X, 2)
4.11.5 * 1931 – 1934 Probleme in ʼn algemene gnoseologie (X, 4; XI, 1,2,3; XII, 1,3,4,6)
4.11.6 * 1936/37 Calvinistiese wysbegeerte (XV, 3,4)
 
4.12 Tydskrif vir Wetenskap en Kuns (Pretoria; nuwe reeks: Mei 1940 – Okt. 1960)
4.12.1 * 1941 Iets oor kousaliteit en kousaliteitskennis (II, 1). (2.1.8.3)
4.12.2 * 1948 Die problematologie van die tydsvorme (VIII, 1, Apr.)
4.12.3 * 1958 “Die vraag van die bedreiging van die natuurwetenskaplike (veral natuurkundige) wetenskaps­idee in historiese perspektief' (XVIII, 2 Okt.) (S.A. Akademie-Iesing, Junie )
4.12.4 * 1946 Gelyktydigheid (Oktober 1946: 32 – 53)
4.12.5 * 1967 Die eenheid van die wetenskap – ʼn Ensiklopediese besinning.  S.A.Akademielesing Junie 1967, Voorafgepubliseerde referate Nr 3, Mei 1967: 83-140
 
4.13 Standpunte (Kaapstad, Reeks 1, Des. 1945–)
4.13.1 * 1947. Calvinisme en wysbegeerte (II, 3, Jul.)
4.13.2a * 1947. Tipiese metodes in ʼn Calvinistiese wysbegeerte (II, 4)
4.13.2e * Calvinist Philosophy – Its principles and its methods
4.13.3 * 1948. Calvinistiese sintetiek, antitetiek en ireniek (III, 1, Jan)
 
4.14 Bulletin of the Department of Philosophy. Cape Town: University of Cape Town
4.14.1 * 1959. Kommentaar op Dr. M. Versfeld oor die neo-Thomistiese begrip van die wetenskap (Number Nine, May)
4.14.2 * 1970. Een en ander oor metode Openingsrede, kongres SA Vereniging ter bevordering van Wysbegeerte, Mazelzpoort. Nr .15, Aug. (≡ 4.16.10). (Vir volledige referaat, kyk 2.3.3.3)
 
4.15 Die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Wysbegeerte/The South African Journal of Philosophy
4.15.1 1965. S.I.M. du Plessis oor: 'Kosmiese dimensie van gebeurtenisse' (Diskussie; Oktober)
 
4.16 Bulletin van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir die Bevordering van Christelike Wetenskap
4.16.1 * 1965. ʼn Kursoriese besinning oor 'Menseregte' (no.3, Nov.) 
4.16.2 * 1966. Christelike Wetenskap. Diskussie (no.4, Feb.)
4.16.3 * 1966. Die natuurwetenskaplike metode. Diskussie (no.6, Aug.)
4.16.4 * 1966. Die wetenskaplikemetode. Diskussie(no.7, Des.)
4.16.5 * 1967. Die natuurwetenskaplike metode. Diskussie (no.8, Maart)
4.16.6 * 1967. Die stoflike. Diskussie (nommer 8)
4.16.7 * 1968. Taal (no.14, Jul.)
4.16.8 * 1968. Hoe weet ons dat die Bybel die Woord van God is? Diskussie (no.15, Nov.)
4.16.9 * 1969. Ons begunstiger (no.19, Junie)
4.16.10 * 1970. Een en ander oor metode (no.23 Jun.). (≡ 4.14.2)
4.16.11 * 1970. Een en ander oor metode (vervolg) (no.24, Aug.). 
4.16.12 * 1971. Resensies(no. 27, Feb.)
4.16.13 * 1971. Uitnodiging. Huldeblyk prof dr. S.U. Zuidema (no.29, Aug.)
4.16.14 * 1971. Arbeid – Wysgerig benader(no.29, Aug.)
4.16.15 * 1971. Arbeid – Wysgerig benader (no.30, Okt.)
4.16.16 * 1972. Arbeid –Wysgerigbenader(no. 31, Jan.)
4.16.17 * 1972. Arbeid – Wysgerig benader (no.33, Julie )
4.16.18 * 1972. Die besoek van prof dr. J.H. Hommes (no.34, Okt.)
4.16.19 * 1973. Arbeid – Wysgerig benader (slot) (no.36, April.)
4.16.20 1972. Die SAVCW-Streekkonferensie te Potchefstroom, 22·9·1972
4.16.21 * 1973. Boekbespreking (no.36, April)
 
4.17 Bulletin of the Committee on Science and Freedom (Manchester)
4.17.1 1957. The Case for Apartheid(no.9, Aug.)
4.17.2 1957  Correction (no.10)
 
4.18 Race Relations Journal (The SA Institute of Race Relations)
4.18.1 At the Crossroads: Apartheid and University Freedom (XXIV, no.'s 3 &4). 
 
4.19 Philosophy Today (Messenger Press) (Carthagena, Ohio)
4.19.1 * 1961. Philosophic Freedom (V, 2-4)
4.19.1e * Philosophic Freedom
4.19.1a * Wysgerige vryheid
 
4.20 Jahrbuch. Altstudentenverband des Deutsch-Afrikanischen Studentenbundes der Universität Pretoria
4.20.1 * 1971. Wetenskap en religie — ʼn wysgerige besinning
 
5 Artikels in ander tydskrifte
 
5.1 In kerklike tydskrifte: Die Kerkblad, o.a
5.1.1 * 1929. Opmerkings omtrent enkele lesings deur die Britse Genootskap vir die Bevordering van die Natuurwetenskap (20 Aug.)
5.1.2 * 1929. Opmerkings omtrent enkele lesings deur die Britse Genootskap vir die Bevordering van die Natuurwetenskap (3 Sept.)
5.1.3 * 1929. Opmerkings omtrent enkele lesings deur die Britse Genootskap vir die Bevordering van die Natuurwetenskap (17 Sept.)
5.1.4 1933. Bybel en wetenskap (16 Aug.)
5.1.5 * 1941. ʼn Nuwe orde?(no.915, 17 Jan.)
5.1.6 * 1944. Die waarheid maak vry (22 Sept.)
5.1.7 * 1944. Die waarheid maak vry (6 Okt.)
5.1.8 * 1944. Die waarheid maak vry (3 Nov.)
5.1.9 * 1944. Die waarheid maak vry (17 Jan.)
5.1.10 * 1944. Die waarheid maak vry (6 April)
5.1.11 * 1944. Die waarheid maak vry (18 Mei)
5.1.12 * 1944. Die waarheid maak vry (20 Julie)
5.1.13 * 1944. Die waarheid maak vry (3 Aug.)
5.1.14 * 1944. Die waarheid maak vry (7 Sept.)
5.1.15 1951. Gaan ons volk sedelik agteruit? (6 Julie)
5.1.16 * 1952. Skaamte en skoonheid(no.1170, Feb.22)
5.1.17 1940. Die konflik tussen Bybelgeloof en die natuurwetenskappe (14 Aug.)
5.1.18 1940. Die konflik tussen Bybelgeloof en die natuurwetenskappe (9 Okt.)
5.1.19 1940. Die konflik tussen Bybelgeloof en die natuurwetenskappe (27 Nov.)
5.1.20 1940. Die konflik tussen Bybelgeloof en die natuurwetenskappe (9 April)
5.1.21 1940. Die konflik tussen Bybelgeloof en die natuurwetenskappe (23 April)
5.1.22 1940. Die konflik tussen Bybelgeloof en die natuurwetenskappe (25 Junie)
5.1.23 1940. Die konflik tussen Bybelgeloof en die natuurwetenskappe (9 Julie)
5.1.24 1940. Die konflik tussen Bybelgeloof en die natuurwetenskappe (30 Julie)
5.1.25 1940. Die konflik tussen Bybelgeloof en die natuurwetenskappe (13 Aug.)
5.1.26 1940. Die konflik tussen Bybelgeloof en die natuurwetenskappe (27 Aug.)
5.1.27 1940. Die konflik tussen Bybelgeloof en die natuurwetenskappe (10 Sept.)
5.1.28 1940. Die konflik tussen Bybelgeloof en die natuurwetenskappe (8 Okt.)
5.1.29 1940. Die konflik tussen Bybelgeloof en die natuurwetenskappe (22 Okt.)
5.1.30 * 1970. Waardes(no. 2042, Maart 25)
 
5.2 PU vir CHO, Oudstudenteblad: Die Veteraan: o.a
5.2.1 * 1945. Is die tyd ryp? (X, Nov.)
5.2.2 * 1952. Pro Lege, Grege et Rege (XVII)
5.2.3 1954-1955. Beginsel- en Metodeleer; Lewens- en Wêreldbeskouingsleer
5.2.4 1961. Ter gedagtenis aan prof. Dr. D.C.S. du Preez, Junie
 
5.3 Woord en Daad o.a
5.3.1 * 1960  Die verset van die buiteland teen ons rassebeleid (V, 6)
5.3.2 * 1960  Die minderheid regeer (V, 16)
5.3.3 * 1982. Dr. J.D. Vorster – persoonlike herinnerings (XXII, 5 pp. 5-6)
 
5.4 Kulturele en politieke blaaie
5.4.1 Die Kristelike Skoolblad
5.4.1.1 1926. Individualisasie en generalisasie (April)
5.4.2 Die Huisgenoot
5.4.2.1 * 1932. Die Wese van die Calvinisme (18 Maart)
5.4.2.2 * 1932. Calvinisme en wetenskap (25 Maart)
5.4.2.3 * 1932. Calvinisme en universiteitswese (1 April)
5.4.2.4 +Christelike Wetenskap (2.2.1)
5.4.3 Die Vaderland
5.4.3.1 1927. Teïstiese wysbegeerte
5.4.4 Die Volksblad o.a
5.4.4.1 1931. Die Gewetensklousule (27 Maart)
5.4.4.2 1936. Onderwysvraagstukke en die oplossing daarvan (28-4; 29-4; 30-4)
5.4.5 Die Weste o.a
5.4.5.1 1931. Die gewetensklousule en universitêre vryheid in Holland (13-3)
5.4.6 The Friend o.a
5.4.6.1 1937. The Conscience Clause and the Biologist (3-9)
 
5.5 Buitelands o.a
5.5.1 De Standaard, Nederland (diverse artikels)
5.5.2 Woord en Geest: Nederland
5.5.2.1 1927. Enkele grondbeginsels van ʼn teïstiese filosofie (21-10; 28-10; 4-11; 11-11; 19-11; 2-12; 9-12; 16-12)
5.5.3 Bezinning, Nederland
5.5.3.1 * 1949. Oor die huidige Wêreldtoestand (Maart; ʼn gedagte uit 4.3.9 in die Gereformeerde Vaandel oorgeneem)
 
5.6 Jeugblaaie: Diverse artikels in Veritas Vincet; Die Wapad; Besembos; J.V. Bondsblad; Die Bondsbode; Die Calvinis; Môreskof; Vuurslag, ens
5.6.1 1935. Roepingsbewustheid, Die Môreskof, no.14
5.6.2 * 1947. ʼn Mitologie van evolusie is die Vader-Krismis-storie van die moderne wetenskap, Die Wapad, II, 29 Aug.–19 Sept
 
6 Resensies, diverse wetenskaplike, populêr-wetenskaplike en populêre tydskrifte
 
7 Hoofredaksionele of redaksionele werksaamhede (van korter of langer duur)
Publikasies van die Federasie van Calvinistiese Studente-verenigings (FCSV) w.o.: Koers in die krisis (I, II, III); Die Ossewareeks; Die Verkennerreeks; Uit Vroueharte; en ander
SACUM-publikasies (Bloemfontein)
Pro Rege-publikasies (Potchefstroom)
Philosophia Reformata (Nederland)
Tydskrifvir Wetenskap en Kuns (ou reeks)
Koers (Potchefstroom)
Gedenkboek van die PU vir CHO (1951)
Publikasie van die Bond van Oud-geïnterneerdes en Politieke Gevangenes (BOPG): Agter Tralies en doringdraad(1953)
Versamelde Werke van J.D. du Toit (Totius) (1960 e.v.)
Bulletin van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir die Bevordering van Christelike Wetenskap (1964 e.v.)
 
8 Proefskrifte en Meestersgraadverhandelings onder leiding van prof. Stoker voltooi
 
8.1 Doctor Philosophia
8.1.1 1940. S.P. van der Walt. Die Wysbegeerte en Wetenskapsleer van Herman Bavinck
8.1.2 1941. J.M. de Wet. Grondtendense van die kreatief-ewolusionistiese Wysbegeerte
8.1.3 1946. J.M. Hattingh. Die vraagstuk van die waarneming van visuele bewegingsillusies — histories, prinsipieel en eksperimenteel ondersoek
8.1.4 1949. P.J. Coetzee. Die antropologie van die vroegmodeme Humanisme
8.1.5 1962. J.A. Heyns. Die teologiese antropologie van ysgerig e vanuit wysgerig-antropologiese oriëntering
8.1.6 1962. P.G.W. du Plessis. Opskorting van die etiese? Die struktuur van die etiese by M. Heidegger, K. Jaspers, J.P. Sartre en S. De Beauvoir
8.1.7 1965. E.J.G.Norval. Arbeid — ʼn prinsipiële ondersoek van arbeid met ʼn kritiese toespitsing op enkele aktuele hoofprobleme van die arbeidsetiek
8.1.8 1969. B. Duvenage. Die religieuse grondmotief van die konsepsies van Visser 't Hooft met betrekking tot die Wêreldraad van Kerke — ʼn wysgerige benadering
8.1.9 1970. D.J. Hattingh. ʼn ysgerig eondersoek na die probleem van persvryheid
8.1.10 1983. P.G.Snyman. Die etiese deontiek van propaganda
* Hoofstuk 3: DIE DEONTIESE 
 
8.2 Magister Artium
8.2.1 1929. G. Eloff. Hipnose vanuit die standpunt van die gekondisioneerde reaksie
8.2.2 1936. P.W. Jordaan. Die Godsbegrip en Godsbewyse in die moderne wysbegeerte van Descartes tot Kant
8.2.3 1938. W.J. Goosen. el eerestudie tot die Byepsigologie
8.2.4 1938. I.J. Lessing. ʼn Vergelyking van massa en vergadering
8.2.5 1940. J.M. Hattingh. ʼn el eerestudie van E. Jaensch se eidetiese tipologie
8.2.6 P.J. Coetzee. Nietzsche el eer omtrent menslike vryheid
8.2.7 I.F. Retief. Die religieuse apriori met besondere verwysing na H. Bergson
8.2.8 P.W. de Lange. Die vraagstuk van die determinisme en indeterminisme in die lig van die nuwe Calvinistiese Wysbegeerte
8.2.9 1946. D. Kempff. Die Godsdienswysbegeerte van die Holisme as kulminasiepunt van sy irrasionalisme
8.2.10 1949. J.A.L. Taljaard. ʼn Kritiese studie van die ontiese status van die waarde in die beskouings van B. Bosanquet, R.B. Perry en W Stern
8.2.11 1950. E.J.G. Norval. Die onderskeid en verband tussen teologiese etiek, wysgerige etiek en vakwetenskaplike etiek
8.2.12 1956. P.G.W. du Plessis. ʼn Kritiese studie van godsdienswysgerige beskouings van I. Kant en G. Hegel
8.2.13 1958. N.T. van der Merwe. Op weg na ʼn Christelike logika — ʼn studie van enkele vraagstukke in die logika met besondere aandag aan D.H. Th. Vollenhoven se visie van ʼn Christelike logika
8.2.14 1970. P. Coertzen. Die antropologie en staatsfilosofie van Jaques Maritain
8.2.15 1970. A.N. Helberg. ʼn Kritiese wysgerige studie van die antropologie van C.A. van Peursen
8.2.16 1970. B.J. Schutte. Die godsdiensfilosofie van Karl Jaspers
8.2.17 1971. P.G. Snyman. Pers en leser. ʼn Prinsipiële voorstudie tot die pers-etiek
 
8.3 Magister Educationis
8.3.1 1959. W.J. de Wet. ʼn Kritiese studie van Ernst Cassirer se antropologie en die betekenis daarvan vir die Teoretiese Opvoedkunde
 
8.4 H G Stoker (jr)
8.4.1 * Normatiwiteit en die doelstellings van die wetenskap
8.4.2 * Resente ontwikkelinge in wetenskapsleer
8.4.3 * Die vraagstuk van deontologie in die filosofie van H.G.Stoker, M.A.-verhandeling van H G Stoker (jr), P U vir CHO, Jan. 1983

rent
rent