Charismate en Gereformeerdes verskil oor die Bybel

Waaroor en waarom ?

Deur Siewert C Wiid

Hierdie boek is nou by die VCHO beskikbaar

Ingrypende, radikale verskille

Charismatiese en gereformeerde leerstellings oor die mens en sy / haar saligheid is nie dieselfde nie. Die rede daarvoor is dat die mensbeskouing, soos deur die onderskeie denominasies gehuldig, van mekaar verskil. Nogtans grond altwee hulle besondere standpunte op die Bybelse gegewe. Die beskouinge verskil, deurdat die interpretasie van die Bybel oor wat en wie die mens is en hoe verlossing gebeur, verskil. Dit het implikasies vir hoe daar oor die mens en sy/ haar verbondenheid aan die kerk, oor wat geglo en bely word en oor die werklikheid in die algemeen, gedink word.

Na dertien jaar se navorsing het Siewert Wiid van Kimberley tot belangrike bevindinge geraak. Hy het sy navorsing op skrif gestel, ten einde die verskille wat daar bestaan, aan te teken en te sistematiseer. Dit het nou uitgeloop op 'n boek waarin die verskille omvattend behandel word.

Elkeen wat kerklik / godsdienstig betrokke wil wees, neem 'n besluit daaroor, op grond van wat deur die besondere kerk waarby ingeskakel word, geleer word. Maar hoe Skriftuurlik is hierdie leer? Wat dit betref, veral dan die leer oor die mens, sy / haar verlossing en saligheid en sy/ haar verhouding tot God-drieënig. Die charismatiese en gereformeerde kerkleer verskil fundamenteel, soos die resultate van die navorsing aantoon. Die individu se besluit oor kerklidmaatskap is, in die lig hiervan, 'n belangrike saak, aangesien dit bepaal word deur hoe en wat 'n persoon self oor sonde, verlossing, ens. dink en glo. Ten diepste handel dit oor hoe daar oor God gedink, en wat oor Hom geglo en bely word. Op die keper beskou is dit die aspirerende lidmaat se Skrif- en gevolglike mens- en werklikheidsbeskouing wat dit bepaal. Die gronde waarop charismate en gereformeerdes se beskouinge oor die mens en die werklikheid, kragtens Bybelse interpretasie, verskil, is derhalwe 'n saak waarvan deeglike kennis geneem moet word. Waarom is dit belangrik dat ek, as kerklidmaat, 'n waarheidsgetroue beeld oor hierdie sake moet hê?

Ek moet weet op grond waarvan en op welke wyse die verlossing langs die heilsorde van die wedergeboorte, bekering ens. van die mens plaasvind, ten einde seker te kan wees dat dit op 'n Bybels-korrekte interpretasie gegrond is. Dit het gevolge vir veral die ware verlossingsleer (soteriologie), naamlik hoe die heilswerk van die Here Jesus in 'n menselewe tot voltrekking kom, en hoe die verandering wat in so 'n mens se lewe gebeur, plaasvind. Die skrywer se bevinding is dat daar sulke radikale verskille tussen charismate en gereformeerdes deur die navorsing blootgelê word, dat dit nie geïgnoreer mag word nie. Dit is nodig dat mense daaroor voorgelig word. Uiteindelik gaan dit oor geloofsekerheid, met die oog op die mens se ewige bestemming en toekoms. Hy skryf hieroor soos volg:

Die belangrikste verskil tussen charismate en gereformeerdes

Die mees belangrike verskil tussen charismate en gereformeerdes gaan oor die ontstaan van 'n mens se gees. Volgens die charismatiese kerke is die mens se liggaam geskep maar die gees van die mens is ongeskape en bestaan uit 'n gedeelte van God se Gees. Gereformeerde kerke glo egter dat die liggaam sowel as die gees van die mens deur God geskep is en daar is heelwat Bybeltekste wat dit bevestig.

Hierdie verskil oor die gees van die mens ontketen ook verskille oor die volgende onderwerpe:

 1. Die skepping van die mens
 2. Die oorsaak van sonde
 3. Die onderskeiding tussen goed en kwaad
 4. Die verskil tussen die Christen en Jesus
 5. Die natuur van die mens voor wedergeboorte en die natuur van die mens na wedergeboorte
 6. Hoe die mens verlos word
 7. Hoe die mens regverdig word
 8. Wat die genade van God beteken
 9. Wat die doop beteken
 10. Wat geestelike oorlog beteken
 11. Wat die ewige lewe beteken

Die meeste mense is onbewus van hierdie verskille, omdat daar min boeke is wat hierdie verskille verduidelik. Let op die volgende voorbeeld: Vir charismate beteken die ewige lewe dat jy God se soort lewe in jou gees ontvang. Vir gereformeerdes beteken die ewige lewe dat God se Gees jou gees vir ewig lewend hou.

Ander belangrike verskille tussen charismate en gereformeerdes

Het u ook geweet dat charismate glo jou siel is jou ou mens en jou gees is jou nuwe mens, terwyl gereformeerdes glo dat siel en gees dieselfde mens is? Gereformeerdes glo dat jou ou mens slegs ou neigings is - nie 'n aparte mens nie.

Indien u hierdie boek lees, sal u nog baie soortgelyke verskille teëkom. Daar is ongeveer 50 van hulle. Deur hierdie verskille te ken, kan jy jou geestelike oordeels-vermoë verbreed. Jy sal beter kan onderskei tussen waarheid en dwaling. Jy sal verbaas wees om te sien hoe dieselfde Bybeltekste verskillend uitgelê word. Hierdie boek handel oor twee uiteenlopende uitlegte van die Bybel. Charismate skei goed en kwaad tussen vlees en gees. Gereformeerdes skei goed en kwaad tussen lig en duisternis en hierdie lig en duisternis oorskry die grense van vlees sowel as gees. Dit is egter nie op God van toepassing nie, want God self is lig - in Hom alleen is geen duisternis nie.

Hierdie boek gaan oor grense. Charismate en gereformeerdes se grense verskil van mekaar. Gereformeerdes trek die grens van sonde baie verder as charismate. Dit is die rede waarom charismate glo dat hulle self regverdig kan word, terwyl gereformeerdes glo dat Christus die enigste ware regverdige is.

Die boek Charismate en Gereformeerdes verskil oor die Bybel: Waaroor en waarom? kan van die VCHO bekom word teen R160-00 per eksemplaar, posgeld ingesluit.

Bestelvorm

Sien asseblief ook
Die voltooi en indien van vorms en
Betalings en Bank-besonderhede
vir wenke en instruksies.