Jou Lewe deur Gedig-Lense

Lewensbekoulike Perspektiewe

Deur Louisa Stoker

Nou op CD beskikbaar

Poësie, as 'n weerspieëling van kante van die werklikheid, neem 'n onmisbare plek in ons lewens in. Die werklikheid, soos deur die oë van die digter gesien, gee aan die leser 'n besondere inkyk, wat tot 'n beter verstaan en groter begrip daarvan lei. Verskillende stemminge word daardeur gedra wat mense help om 'n dieper insig in die belewing van die wêreld om ons heen te verkry.

Deur die gebruik van woordkuns bring die digter die dieperliggende besinning en nadenke oor ons wêreld by lesers tuis. Die deurgee van lewensbeskoulike perspektiewe/ standpunte in digterlike taal is inherent deel van die digter se taak. Dit behels beskouinge in digterlike taal, waardeur die belewing van die werklikheid na buite geprojekteer word.

Die sleutel tot die verstaan van die lewensbeskoulike word deur die ontleding van die digwerk verskaf. Die een wat die digwerk wil verstaan, moet in staat wees om dit te kan ontleed.

Wat die Afrikaanse Taalonderrig betref, word die poësie wat in openbare skole behandel word voorgeskryf, en is ontledings daarvoor beskikbaar. Dit word aangebied in ooreenstemming met die nasionale kurrikulumvereistes.

Daar is egter steeds die behoefte dat die lewensbeskoulike in die voorgeskrewe poësie nog verder onderken sal word. In hierdie verband het 'n gekwalifiseerde Afrikaans-onderwyser, Louisa Stoker, groot werk gedoen om die lewensbeskoulike in die poëtiese te ontgin. Sy skryf hieroor soos volg:

"Mense moet leer om te dink, om opinies te vorm en standpunt te kan inneem. Skoolwerk hoef nie verwyder te wees van die lewe nie, want as mens daaroor nadink, besef jy dat skool tot 'n baie groot mate juis is waaróm 'n kind se lewe draai. Met hierdie handboek, probeer ons dit integreer, wat goed is…

Behalwe vir die besprekings, is daar ook by elke gedig 'n 'stukkie storie' agter die gedig, wat relevante inligting gee oor die skrywer of omstandighede waarin die gedig geskryf is. Verder is daar ook by die gedigte interessante lesidees vir onderwysers om te gebruik, bv. mondelings, debatte, briewe, satires, opstelle, advertensies, ens."

Dit is vir die VCHO aangenaam om Louisa Stoker se werk as 'n bykomende hulpmiddel aan ouers en onderwysers bekend te stel, ten einde lewensbekoulike verdieping en verryking daaraan toe te voeg. Haar gedigte-besprekings van die voorgeskrewe poësie vir openbare skole is op laserskyf beskikbaar vir gebruik deur leerlinge, ouers en onderwysers.

Die werk deur Louisa Stoker is nie bedoel om die bestaande gedigte-ontledings te vervang nie, maar dien as 'n lewensbeskoulike waardering daarvan.
Dit spreek die behoefte aan wat daar by baie in die onderwys bestaan om aan hierdie noodsaaklike aspek van taalonderrig op skool ook reg te laat geskied.
In effek beteken dit dat deur die gebruik van hierdie gedigte-besprekings daar soveel meer uit gekeurde gedigte geneem sal kan word, wat tot die verryking van ons jongmense se lewens sal bydra.
Dit kan as 'n kosbare geskenk van ons ouers aan hulle kinders dien, wat van besondere opvoedkundige waarde sal wees.
Dit kan ook deur skole aangekoop word, wat dit as 'n bykomende bron gebruik.

Die laserskyfpublikasie Jou lewe deur gediglense
kan van die VCHO bekom word teen R60-00 per eksemplaar, posgeld ingesluit.

Bestelvorm

Sien asseblief eers
Die voltooi en indien van vorms en
Betalings en Bank-besonderhede
vir wenke en instruksies.