Pamflette

 

Mees onlangs gepubliseerde pamplette

Die Protestantse staatsbeskouing en verset

Die kontensieuse vraagstuk: watter gronde kan as geregverdigd vir verset en in watter omstandighede, teen 'n staatsowerheid ingebring word?, het ten opsigte van die heersende Suid-Afrikaanse situasie uiters relevant geword. Trouens, die wyse waarop die voltrekking van owerheidsgesag soos dit deur die wetsgehoorsame landsburger beleef word, besig is om almeer op die spits gedryf te word, lei onvermydelik daartoe dat die universele krag en gelding van Skrifuitsprake soos ondermeer Romeine 13:1-7, Petrus 2:11-17, met Hand. 5:29 saamgelees, werklik betekenis verkry, wanneer aan die verhouding tussen staat en onderdaan in ons staatkundige bedeling oorweging gegee word. Tegelyk betrek dit die wese van artikel 36 van die Nederlandse Geloofsbelydenis (later NGb), wat oor meer as drie eeue heen deur die kerke van gereformeerde oortuiging in Suid-Afrika bely en as sodanig erken word, om die posisie van staat en onderdaan aan te dui.

Die VCHO se studiestuk nr 12, wat hieroor handel, kan vanaf die kantoor bekom word teen R55-00, versendingskoste ingesluit.

Kommentaar op Romeine

Die Afrikaanse vertaling van Calvyn se kommentaar op die Romeineboek, wat einde 2008 onder die pen van prof. Stefanus Postma, kenner van Latyn, vroeër van die PU vir CHO verskyn het, is tans ook van die VCHO bekombaar.

Die Romeine-kommentaar neem onder die magistrale skryfwerk van Calvyn ? belangrike plek in, in dié opsig dat dit nie slegs sy eerste kommentaar op die Bybelboeke is nie, maar ook die metode van Skrifuitleg wat die reformatoriese benadering tot hede toe kenmerk, gevestig het. Calvyn was in daardie stadium slegs 30 jaar oud.

Die uitgee van die kommentaar is deur die Instituut vir Klassieke en Reformatoriese Studies, Bloemfontein, in samewerking met die Calvyn Jubileum Boekefonds, Potchefstroom, bemiddel, en kan van die kantoor van die VCHO in Bloemfontein bekom word, teen 'n basisprys plus versendingskoste, wat R160 beloop (R150-00, indien dit direk van die kantoor afgehaal word). Tjeks vir hierdie doel moet aan die VCHO uitgemaak word. Alternatiewelik kan die inklusiewe bedrag in die VCHO se tjekrekening inbetaal word, waarvan die besonderhede soos volg is: ABSA Bank Loch Logan, tak nr 334-134, tjekrekening nr 470-910-011. Vermeld asb. u adresbesonderhede

Skepping en/of Evolusie

Die titel Skepping en/of evolusie verskyn as publikasie nr. 12 in die Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys se studiereeks oor die onderwys, wat daarop gerig is om aan die onderwysgemeenskap ? grondige lewensbeskoulike perspektief te verskaf, ten opsigte van die evolusie as wetenskapshipotese. Die evolusie word in hierdie studiestuk aan sekere prinsipiële uitgangspunte getoets, ten einde sy geldigheid al dan nie, gemeet aan ? Christelik-gefundeerde lewensoortuiging, te bepaal. Die bydraes hierin vervat is vanuit ? populêr filosofies-wetenskaplike benadering geskryf, met die doel om die aansprake van die evolusie met sy resente oorheersend Neo-Darwinistiese denktradisie, op te weeg teenoor die Christelike wetenskapsbeskouing, wat op die Bybelsgeopenbaarde skeppings-gegewenheid berus. Aktuele en tersaaklike wesensaspekte word hierin ondersoek, waarvan ondermeer die afstammingsleer, die verskeidenheidsleer, antropologiese, biologiese en teologiese gesigspunte en die teenstellende aard van die evolusie. Beskikbaar op laserskyf vanaf die VCHO teen R35-00 per eksemplaar, wat versending insluit.

Opgawe van vroeër gepubliseerde VCHO-pamflette

1. Christene vra Christelike vakonderrig Prof. E.J. van Niekerk
2. Kurrikulum 2005 is arm aan inhoud Connie Bodenstein
3. Kan alle kinders dieselfde standaard akademiese werk lewer? Dr I.H. Horn
4. Word daar nog in werklikheid in u kind se klaskamer onderrig? Dr I.H. Horn
5. Het die staat die reg om waardes en gesindhede voor te skryf? Dr I.H. Horn
6. Is linker-regterbrein idees wetenskaplik? Dr I.H. Horn
7. Ken u die ware feite omtrent Kindgesentreerde onderwys? Dr I.H. Horn
8. Daar is nie plek in die klaskamer vir onderwys wat enige geloof bo 'n ander geloof bevorder nie. Dr I.H. Horn
9. Godsdiens in die nuwe 'verbeterde' Konsepkurrikulum. Linda Malan
10. Standaarde in UGO en Kurrikulum 2005 Linda Malan
11. Wat kan ek doen om my kind vir God en die Hemel te bewaar? Linda Malan
12. Die leerarea Kuns en Kultuur Linda Malan
13. Skepping, of 'Toeval' Ds C. Bester
14. Onderwys en die stryd om die gewetensklousule Ds C. Bester
15. Is Christelike onderwys moontlik as skoolonderwys neutraal is? Prof. Pieter H. Stoker
16. Rentmeesterskap en Kurrukulum 2005. Prof. Pieter H. Stoker
17. Sosiale omvorming as werktuig van onderdrukking L. van Oostrum
18. Sentraalbeheerde Assessering - Dwangbuis vir Onderdrukking L. van Oostrum
19. Seksvoorligting op skole Prof. Pieter H.Stoker
20. Kommentaar op die manifes oor waardes, opvoeding en demokrasie m.b.t. godsdiensopvoeding Prof. Pieter H. Stoker
21. Ouerverantwoordelikheid by die doopvont Ds J.J. Bezuidenhout
22. Nuwe onderwysbeleid: religie en onderwys Ds F.J. van der Merwe
23. 'n Vergelyking tussen die vroeëre en die huidige in die onderwys Dr I.H. Horn