Korrespondensie, Navrae en Bestellings

Korrespondensie:

Rig korrespondensie aan:   Die Hoof Uitvoerende Beampte, VCHO

Navrae betreffende Publikasies:
• Tydskrif vir Christelike Wetenskap
• Roeping en Riglyne
    Mnr. HJ Hayes

Bestellings en verwante navrae:

• Pamflette, studiestukke en artikels wat
    in VCHO tydskrifte verskyn het:
    Mev MJ Joubert

Adres en Telefoon besonderhede

Die voltooi en indien van vorms

Correspondence, Enquiries and Orders

Correspondence:

Send correspondence to:   The Chief Executive Officer, VCHO

Enquiries regarding Publications:
• Journal for Christian Scholarship
Roeping en Riglyne
    Mr. HJ Hayes

Orders and related enquiries:

• Pamphlets, Study material and Articles
    which have appeared in VCHO magazines and journals:
    Mrs MJ Joubert

Address and Telephone Information

Completing and submitting forms