Webwerwe met verwante en komplementêre inslag

Op hierdie blad gee ons inligting oor organisasies wat soortgelyke en verwante doelwitte nastreef en skakels na hulle webwerwe.

Indien u bewus is van 'n ander soortgelyke organisasie en wil dat ons inligting oor hulle publiseer, gaan asseblief na die Kontak-inligting-blad en stuur die inligting per e-pos aan ons.

 

Onderwys / Education

Beweging vir Christelik-Volkseie Onderwys

(Vereniging ingelyf kragtens Artikel 21)

Onderwys binne verbondsverband en binne volksverband

Missiestelling

Die daarstelling en bedryf van 'n toonaangewende doeltreffende en koste-effektiewe landswye onderwysstelsel vir Christelik-volkseie onderwys, met inagneming van streeks- en plaaslike omstandighede.

Taak en Opdrag Van BCVO

Lewer 'n uitnemende en bekostigbare onafhanklike opvoedingsdiens aan CVO-skole en Calvinistiese Afrikaner-verbondsouers en -kinders

BCVO Webwerf

Aksie Reformatoriese (Gereformeerde) Skoolonderwys

'n Klompie gereformeerdes in Alberton het in 1981 'n vereniging gestig om gereformeerde onderwys in die algemeen en die stigting van gereformeerde skole in die besonder te bevorder.

Aksie Reformatoriese Skoolonderwys Webwerf

Vereniging vir Tuisonderwys

Die vereniging beywer hom vir die erkenning vir ouers om hulle kinders in familieverband op te voed.

Vereniging vir Tuisonderwys Webwerf

Regte / Law

Christelike staatsreg / Christian constitutional law

Vir diegene wat belangstel in Bybelse konstitusionele en staatregtelike navorsing, of meer te wete wil kom oor Christelike staatsreg en regsfilosofie, sal die webblad wat hiervoor geskep is van groot waarde wees. Die webblad-adres is: christianlaw.co.za. Daar is reeds meer as 50 navorsingsartikels opgeneem.

Die webblad bevat ook skakels na webblaaie waar die Bybelse Christelike standpunte deur middel van 'n omvangryke literatuurbron nagegaan kan word.

Banner of Truth beskik oor baie van die beste literatuur oor die Reformasie en die Puriteinse era - banneroftruth.org.

Still Waters Revival Books bevat Christelike bronne waarvan boeke en skaars Puriteinse gereformeerde klassieke werke, kasette, CD's, video's en traktate - swrb.com.

- - -

For those who are interested in Biblical constitutional and political research or want to know more about Christian constitutional law and the philosophy of law, the following website will be of great support: christianlaw.co.za. More than 50 research articles can be read.

The web page also directs to links of webpages where Biblical Christianity can be studied through an extended literature source.

Banner of Truth contains much of the best literature of the Reformation and Puritan eras - banneroftruth.org.

Still Waters Revival Books contains Christian resources of which books and rare Puritan reformed classics, casettes, CD's, videos and tracts - swrb.com.

Lewensperspektief / View of life

Christelike lewensperspektief / Christian view of life

'n Verskeidenheid gepubliseerde en ongepubliseerde werke van die Australiese wetenskaplike, ds prof. dr Nigel Leë, het na sy bekering in 1955 tot die Christelike geloof, verskyn. Dit bevat boeke, romans, gedigte en ander geskrifte vanuit Christelike oortuiging geskryf. Die onderstaande gelyste uiteensetting word vir die doel van bekendstelling ingesluit. Die werk is van groot waarde om die Christelike lewensperspektief weer te gee. Baie daarvan kan by die volgende web-adres afgelaai word: dr-fnlee.org

- - -

A diversity of published and unpublished works of the Australian scholar, Rev. Prof. Dr Nigel Lee appeared after his conversion in 1955 to the Christian faith. It contains books, novels, poems and other writings from a Christian perspective. The following listed exposition is included for the purpose of introduction. The works are of great value in rendering the Christian life view. Much of it can be downloaded from the website at: dr-fnlee.org