Tydskrif vir Christelike Wetenskap

Artikels gepubliseer vanaf 1991 tot 2002

1991 : Jaargang 27

1e Kwartaal

Tolerance and human dignity - Dr T A Th Spoelstra

The universal dimension of law in the Hebrew scriptures - Sidney Greidanus

Substance and method in Weber's Protestant Ethic - Dr Paul Marshall

Soul and Body in the Philosophy of Herman Dooyeweerd - Philip Blosser

Agter die donkerbril enkele beskouing rondom die denkstrukture van Etienne leroux - L O K Lategan

Die Ne0 -Marxisme: 'n Eietydse werklikheidsetiek of 'n verloopte uitwas? - Dr A J Pelser

Gesinsvoorligting op skool 'n poging tot begronding - Prof M C Barnard

2e Kwartaal

Wat is teologie? - Prof D F M Strauss

Hoe kan ons wetenskaplik oor God praat? - Prof D F M Staruss

Universiteit, Konfessie en Teologie: luukse óf noodsaaklikheid? - L O K Lategan

Matafoor en Teologie - Dr W L van der Merwe

Ideologie en Teologie - Prof J H Smit / J J Lubbe

Paradigmas in die Teologie - Prof P J Visagie

Die Woord van God en die Teologie: 'n filosofies -dogmatiese besinning - L O K Lategan

3e Kwartaal

Die Wetenskap van die Ou Testament - Prof S D Snyman

Die Nuwe -Testamentiese Wetenskap 'n perspektief - Prof H C van Zyl

Die identiteit van Bybelkunde as akademiese dissipline - Ds C Saayman

Die Ekklesiologie voortgaande ensiklopediese verkenning - Prof P J Strauss

Inleiding in die Dogmatologie - Prof S A Strauss

Die Diakoniologie Teologiese basisvrae - Prof P J Rossouw

Die Missiologiese vakke - Prof J H Smit

4e Kwartaal

Seun van Barmhartigheid: die amp van die diaken in kontemporêre perspektief - L O K Lategan, M C Britz

Die huwelik van die filosoof en die muse: opmerkings oor die verband tussen die Tao en Chinese kuns - Jacques de Vos

Die Christen en die beeldende kunste: enkele historiese en prinsipiële perspektiewe - M van Niekerk

Indeterministiese grondinset van transendentalistiese benaderings tot die opvoedkundige antropologie: die Eksistensiële Fenomenologie - Prof P G Schoeman

Die Antropologie van Johannes Calvyn (1509 - 1564) - Prof J H Smit

1992 : Jaargang 28

1e Kwartaal

Wysbegeerte van die Wetsideel en die grondslae van die Wiskunde - Prof H J Schutte

Science in the light of the relation between thinking and believing - Prof H van Riessen

Die kind en sy bewegingsfunksie - Prof N A J Coetzee

'n Oorsig oor Christelik -teoretiese vertrekpunte by die bestudering van die Huweliksreg in Suid -Afrika - Prof J A Robinson

Metaphor and Paradigm - Prof D F M Strauss

2e Kwartaal

Perspektief op Etiek as ontwikkelde Wetenskap - Dr P J le Roux

The school as a societal relationship vis -a -vis organization - P J Mentz en P C van der Westhuizen

Denkstrominge in die Suid -Afrikaanse onderwys: 'n histories -opvoedkundige perspektief - Prof G S Niemann

A reformational view of the child as the basis of Reformational Pedagogics - Prof H van der Walt

Die mondige mens van die "emansipatoriese pedagogiek": spanning tussen die determinisme en die interminisme in neo -marxistiese benaderings tot die opvoedkundige antropologie - Prof P G Schoeman

The role of politics in the South African population devolpment programme - A J Pelser, L J S Botes, L van der Berg

Op weg na 'n kompromie (1) - L O K Lategan

3e Kwartaal

Onderweg na 'n pedagogiese antropologie: voorvrae betreffende die wese van die mens - Prof P G Schoeman

Kontoere van 'n Christelik -reformatoriese perspektief op die mens in die opvoeding - Prof P G Schoeman

Lewende Testamente 'n wysgerig -etiese analise - Prof J H Smit

Aard, subjek en objek van tug: kantaantekeninge op weg na 'n teologiese fundering van tug - L O K Lategan

Gehoorsaamheidskompromie - L O K Lategan

Volk en Staat 'n ideologie -kritiese besinning - Prof D F M Strauss

4e Kwartaal

Shepard and Philosopher: an introduction to the anthropology of Karol Wojtyla - Dr T A Th Spoelstra

Kritiese perspektief rondom die oomblik van dood - L O K Lategan

Realisme en instrumentalisme - Prof W J Ouweneel

Kontoere uit die geskiedenis van die besinning oor denke en ervaring - Dr H Alt

Die vraag na die ontstaan van die staat - Prof D F M Strauss

1993 : Jaargang 29

1e Kwartaal

Die rol van analogieë en metafore as onderrigstrategieë in die onderwys van Wiskunde - Dr D C J Wessels

Onderwys in 'n toekomstige Suid -Afrika - Dr H J S Stone

Die leer van die voorsienigheid van God soos toegespits op die briewe van Calvyn - Dr L O K Lategan

Kerk en Staat in historiese perspektief - Prof D F M Strauss

Problematiek rakende die beoefening van Opvoedkunde op Christelik -reformatoriese grondslag - Prof P G Schoeman

Die sin van die beeldende kunste -wetenskappe - M van Niekerk

Christelik -reformatoriese Opvoedkunde: die probleem van metafisika en die plek van die Skrifopenbaring in die Wetenskap - Prof P G Schoeman

2e Kwartaal

Die noodsaaklikheid van 'n gefundeerde mensbeskouing vir Menslike Bewegingskunde - Prof N A J Coetzee

Universaliteit en individualiteit - Dr H Alt

Hierdie wêreld is God se wêreld: Teologies -Etiese perspektiewe op die Ekologie - Dr L O K Lategan

Probleme rondom wetenskaplike kommunikasie tusen andersdenkende beoefenaars van die Opvoedkunde - Prof P G Schoeman

Problematiek betreffende uiteenlopende betekening van antropologiese konsepsies - Prof O A Henning

Surrogaatmoederskap 'n filosofies -etiese perspektief - Prof J H Smit

Religieuse verwysings in Ons Hymie, eties en Christelik -religieus beoordeel - Prof P Verster

Nominalism: a major force moulding our modern age - Prof D F M Strauss

3e Kwartaal

H G Stoker's cosmo -created philosophy of language - Prof A W G Raath

The mediating role of metaphor and analogy in the relationship between science and religion - Prof M E Botha

Die opkoms van die hedendaagse globalistiese samelewingsbestel en die agogiese implikasies daarvan - Mnr E J van Niekerk

Die plek en die aard van die Etiek in die wetenskap: 'n reformatoriese analise - Dr L O K Lategan

Moontlikhede vir 'n "oop gesprek" in die Opvoedkunde - Prof P G Schoeman

Opvoedkundige implikasies van 'n behavioristiese antropologie - Dr D Coetzee

Kerk en Staat: die sleutelbelang van 'n juridiese perspektief met versysing na 'n Akte van Burgerregte - Prof D F M Strauss

4e Kwartaal

Pedagogiese kriteria vir die evaluering van jeuglektuur - Prof M C Barnard, dr D Coetzee en mev M J Wessels

Daar is 'n lied in die Dogma: 'n waardering van J A Heyns se bydrae tot die Gereformeerde Teologie by geleentheid van sy vyf -en sestigste verjaardag - Dr L O K Lategan

Christelike (natuur -) wetenskapsleer en alledaagse navorsing - Prof W J Ouweneel

Mediating role of metaphor and analogy in the relationship between Science and Religion - Prof M E Botha

Affirmative action conditions for implementation - Prof J H Smit

Theories of ideology, their nature and major stratagems - Prof P G Schoeman

Sondagfliek in Bloemfontein: 'n metodologiese mededeling - Lucius J S Botes en Andre J Pelser

1994 : Jaargang 30

1e Kwartaal

Apriorieë en metode in die Opvoedkunde - Prof O A Henning

Constant and changing emphases on values in South Africa Higher Education - M E Fourie and Prof E M Bitzer

Die vestiging van 'n leergemeenskap aan 'n teologiese fakulteit: 'n perspektief vanuit die hoër onderwys - Dr L O K Lategan en Prof E M Bitzer

'n Christelike universiteit: staan dit in die weg van die universiteitswese in Suid -Afrika se reformasie? - Dr L O K Lategan

Op die tweesprong? Die Nederduitse Gereformeerde Kerk oor die tema "kerk en samelewing" in Die Kerkbode en Kerk en Samelewing 1990 - Prof P J Strauss

Normatiewe bewegingsontsluiting van die adolessente seun in funderende perspektief - Dr K J van Deventer en Prof N A J Coetzee

Besit wetenskaplike metodes wysgerige grondslae? - Prof D F M Strauss

2e Kwartaal

'n Wysgerige perspektief op die twintigste eeu teen die agtergrond van die voorafgaande eeuwendinge - Prof D F M Strauss

Understanding our age philosophy at a turning point of the "Turns"? the endless search for the elusive universal - Prof M E Botha

Die kritiese teorie as 'n filosofiese perspektief op die twintigste eeu - Dr Pieter Duvenage

Nietzsche en die twintigste -eeuse denke - Prof Bert Olivier

Historisiteit en warheid: 'n hermeneutiese perspektief op die filosofie van die twintigste eeu - Prof Anton van Niekerk

Die taalwending in die twintigste -eeuse filosofie en die vraag na 'n 'eeuwendings -gestemdheid' - Dr W L van der Merwe

Kultuurkritiek in die laat -twintigste eeu: ou probleme en nuwe moontlikhede - Prof J H Visagie

3e en 4e Kwartaal

Critische analyse van dr R van Woudenbergs "Gelovend denken" - Drs R Benjamin

Bewegingsontwikkeling by die adolessente seun: 'n kwalitatiewe ondersoek - Dr K J van Deventer en Prof N A J Coetzee

Die wysgerige grondslae van wetenskaplike metodes - Prof D F M Sytrauss

Die omgewing 'n Christelik -ekonomiese oorsig - Prof D S Lubbe

Rasionaliteit en Relativisme - Prof D F M Strauss

Geweld en outensiteit oor die definiëring, evaluering en legitemering van geweld - M F Heyns

Mathematical paradigms - Prof D F M Strauss

Die betekenis van vooronderstellings in die wetenskapsteorie van struktuur -empirici in die Opvoedkunde - Prof O A Henning

1995 : Jaargang 31

1e en 2e Kwartaal

'n Bybelse perspektief op die oorsprong en hantering van die sentrale ekonomiese problematiek - Mnr J S van Zyl

The three foundational crises in Mathematics - Prof D F M Strauss

Die ideologie van medies -tegniese mag - Dr L O K Lategan

Ideologie and other "belief systems" - Prof P G Schoeman

In search of the ultimate depth dimension of huma behaviour a quest of archeoligal nature - Prof P G Schoeman

Die globale konteks van multikulturele onderwys - Prof E J van Niekerk

Die kerk en die samelewing. Die verhouding tussen kerk en koninkryk - Prof P Verster

Enkele gedagtes oor volhoubare ekonomiese ontwikkeling - Prof D S Lubbe

Die evaluering van die jeugboek, " 'n Pot vol winter", aan die hand van pedagogiese kriteria - Prof M C Barnard, Dr D Coetzee, Mev M J Wessels

Bewegingsopvoeding van die adolessente seun in funderende perspektief - Dr K J van Deventer en Prof N A J Coetzee

Natuurwetenskap die religie van die moderne mens - Prof W J Ouweneel

Boikotte en sanksies as tegnieke tot internasionale beïnvloeding: onder of bo verdenking? - Dr N Luyt en Mnr P G le Roux

Europe's spiritual characteristic: origin and prospects - Drs Martin Valenkamp

3e en 4e Kwartaal

'n Psigopedagogiese verkenning van hededaagse aanslae op die kind - Dr C J Kotzé

The Christian and ideology - Prof P G Schoeman

Die Providentia Dei in dogmaties -filosofiese perspektief - Dr L O K Lategan

Technikononderrig: is 'n geïntegreerde werklikheidsvisie moontlik? - Dr L O K Lategan en Ds H A Haasbroek

Leerling - en leerkragpersepsies ten opsigte van die waarde en toekoms van Bybelonderrig - Dr L P Louw en Prof A J Pienaar

Kontingensie in die fisiese wetenskappe 'n Christelike wetenskapsbeskouing - Prof P H Stoker

Die invloed van die Calvinistiese lewensbeskouing op die onderwys in Suid -Afrika 'n histories -pedagogiese deurskouing en evaluering

The rise of mass education in South Africa a preliminary historical overview - Prof E J van Niekerk

Enkele opmerkings oor Natuurwetenskap en Etiek - Prof W J Ouweneel

1996 : Jaargang 32

1e en 2e Kwartaal

Opvoedingsfilosofiese besinning oor die vraag na die sin van die lewe van leergestremde kinders in die ortopedagogiese situasie - Prof O A Henning en Dr E Harvie

Putting Calvin and Marx in conversation with each other: can (and should) labour be supreme over capital? - Harry J van Buren (111)

Enkele gedagtes oor die term "omgewing" en omgewingsetiek: 'n ekonomiese oorsig - Prof D S Lubbe en Mnr D J R Schutte

Die mens se ewige soeke na lewenssin - Prof N A J Coetzee

Images of the university: which image would best serve the interest of the university in South Africa? - Dr L O K Lategan

Optrede in etiese dilemmas: op soek na bronne vir etiese kennis 'n dogmatologiese perspektief - Dr L O K Lategan

Reopening the Christian mind - Drs R H Matzken

Closing the Christian mind - Drs R H Matzken

3e en 4e Kwartaal

Aborsie: Teologies-etiese standpunte in perspektief - Dr L O K Lategan

Mitologie in Teologie, Natuurwetenskappe en Sielkunde - Prof W J Ouweneel

Federale oopheid en legimiteit: rekonstruksie van die publieke sfeer - Prof A W G Raath

Grondbeginsels vir ortopedagogiese hulpverlening met verwysing na onderwysende opvoedingseenheid, -orde, -samehang en -tempo (1) - Prof O A Henning en Dr E Harvie

Die vryheidsbeginsel in die nuwe Suid -Afrikaanse onderwysbedeling na analogie van die Nederlandse ervaring - Prof J G van Staden en Prof G S Niemann

Enkele opvoedingsfilosofiese kantaantekeninge oor wils- en gewetensopvoeding, met verwysing na die verband van wil en gewete met Etiek - Prof P J le Roux en Prof O A Henning

Leerling- en leerkragvoorkeure ten opsigte van Bybelse inhoude - Dr L P Louw

Wiskundige paradigmas in Christelike perspektief - Prof W J Ouweneel

Hoe moet Christelike onderwys in Wiskunde gestalte kry? - Dr J H de Klerk

1997 : Jaargang 33

1e en 2e Kwartaal

Universaliteit/Individualiteit en kringsoewereiniteit as kenmerke van onderwysvoorsiening aan minderheidsgroepe - Prof H J Steyn en Prof J L van der Walt

Grondbeginsels vir die ortopedagogiese hulpverlening van die dinamiese, "lewendige" en sensitiewe leerkrag in Remediërende onderwys - Prof O A Henning en Dr E Harvie

Die verrekening van die etnisiteitsfaktor in grondwetskrywing in Suid -Afrika - T Coetzee en Prof D P Wessels

Enkele riglyne vir 'n Christelike benadering tot stads- en streekbeplanning - Prof J J Steyn

Methodological positivism and the scientific method - Dr T A Th Spoelstra

Die New Age -wêreldbeskouing en opvoeding en onderwys - Dr I H Horn

Armoede in Afrika 'n wêreldbeskoulike probleem? - Prof P Verster

Leslie Newbigin and the tradition of Reformational Philosophy - Prof D F M Strauss

Global perspectives in Education: the impact of some world problems - Prof E J van Niekerk

3e en 4e Kwartaal

The Biblical worldview of political science - Prof L Ferreira

Federale ampsbehartiging en natuurreg: ontiese grondslae van geregtigheid - Prof A W G Raath

Omgekeerde diskriminasie? Etiese perspektiewe in regstellende aksie - Prof L O K Lategan

Perseptueel -motoriese ontwikkeling as opgaaf vir die kind in beweging - Prof N A J Coetzee

Jy mag nie steel nie: etiese perspektiewe op dobbelary - Prof L O K Lategan

Capatilism and economy theory in social philosophic perspective - Prof D F M Strauss

Topsportdeelname en enkele gevolge daarvan vir die mens - Prof N A J Coetzee

Structures of domination in present -day education exposure, re -creation and/or creation? - Dr D Coetzee en A le Roux

Individuele selfwerksaamheid in 'n benadering van Uitkomsgerigte Onderwys: 'n miskende werklikheid? - Dr L P Louw

Economic development and Christianity: the responsibility for basic needs fulfillment - Mnr F le R Booysen

1998 - SPESIALE UITGAWE

Modernisme, post -modernisme, Christendom, Filosofie: die kern van die saak - Prof J H Visagie

Die Postmodernisme metodologiese oorwegings - Prof D F M Strauss

The human being: completely un/describable

Modern and postmodern scholarly practice: the possibility of a Christian perspective as an alternative in Ethics - Dr Gideon Strauss

Die omvang van die groter ontwerp - Dr Heilna du Plooy

Gereformeerde Teologie tussen Modernisme en Postmodernisme - Prof S A Strauss

The liquidation of Truth: the educational implications of Modernism and Postmodernism - Dr I H Horn

Dialektiek van die verligting. Die bydrae van die Federale Jurisprudensie tot die Modernisme/ Postmodernisme - Prof A W G Raath

1998 : Jaargang 34

1e en 2e Kwartaal

Democratic principles and education in South Africa - Dr D Coetzee en A le Roux

Riglyne vir 'n sinvolle gesprek oor 'n vraagstuk soos "evolusie" - Prof D F M Strauss

Liefde en Wet: die Teologiese Etiek en Stoker se bydrae met sy skeppingsidee - Prof A W G Raath

Die mens as substansie en relasie - M F Heyns

"Christelike wetenskap": 'n toutologie - Prof W J Ouweneel

Omgewingsopvoeding in die Ekonomiese Wetenskappe: enkele gedagtes en perspektiewe vanuit die Hoër Onderwys - Prof D S Lubbe en Prof L O K Lategan

A logosemantic analysis or the Pauline Expression: "in the Lord", in the context of the Phillippians Letter - Prof P J Visagie

Skoolplig en Huisskole" enkele opmerkings - Prof G J J Louw

3e en 4e Kwartaal

Sphere -sovereignty as a prerequisite for Democratic Education in an open South Africa - A le Roux

Die relevansie van 'n Christelike tydsbeskouing vir die onderrig van Geskiedenis op skool - Prof E J van Niekerk

Enkele gedagtes oor ouditkomitees en komitees oor openbare rekeninge in die openbare sektor - Prof D S Lubbe

What kind of university for South Africa? - Prof L O K Lategan

An overview of South African corporate environmental reporting - Prof C J de Villiers en Prof D S Lubbe

'n Beskrywing van Postmodernisme met enkele toepassings op Menslike Bewegingskunde - Prof N A J Coetzee

Die struktuur van die onderwysstelsel: 'n alternatiewe invalshoek vir die Vergelykende Opvoedkunde - Prof H J Steyn

Verwantskap: Stadsbeplanning, Gemeenskap, Gemeente en Ligging van Kerk - Dr J J Steyn en Mnr C Lambrecht

1999 : Jaargang 35

1e en 2e Kwartaal

Die rekonstruksie van legaliteit in die publieke regsfeer: 'n Regsfilosofiese synsprobleem - Prof A W G Raath

Natuurwetenskappe: drie Christelike paradigmas - Prof W J Ouweneel

Enkele riglyne vir 'n Christelike omgewingsopvoedingsprogram - Prof L O K Lategan

Argumente van die christen -onderwyser se toerusting vir christelike vakonderrig in Geskiedenis - Prof E J van Niekerk

A critical analysis of neuro=linguistic programming in the classroom - Dr Jeanette Steyn

The viability of Kuyper's idea of Christian scholarship - Prof D F M Strauss

3e en 4e Kwartaal

The nature of a technological university within the context of the South African Higher Education Band - Prof L O K Lategan

Die plek, betekenis en adademiese bestaansreg van die Filosofie en Geskiedenis van die Opvoedkunde in die nuwe Fakulteit van Geesteswetenskappe (UOVS) met betrekking tot die ontsluiting van opvoedkundige perspektiewe in 'n post -apartheid Suid -Afrika - Prof O A Henning

Reading between the lines, the philosophical premises underlying OBE and Curriculum 2005 - Dr I H Horn

Christian Ethics and Aids - Prof J H Smit en Y Smit

Die belangrikheid van struktuur -rigting -onderskeid vir onderwystransformasie - A le Roux

Christelik -nasionale onderwys in die nuwe millennium. Uitgestorwe of herrese onderwys -ideaal? - Dr S Schoeman

Greek Ontology and Biblical Cosmology. An unbidgeable gap - Prof A Bos en Prof D F M Strauss

The role of Philosophy in the reformational christian university - Prof J J Venter

2000 - SPESIALE UITGAWE KURRIKULUM 2005

Christelike vakonderrig: die noodsaaklikheid daarvan - Prof O A Henning

Christelike vakonderrig: die wese daarvan - Prof D F M Strauss

Kurrikulum 2005 moontlike Postmodernistiese invloede, en 'n christelike perspektief - Prof J L van der Walt en Prof J C Steyn

Kurrikulum 2005: vorming van die nuwe mens? - Drs R H Matzken

Taal, geletterdheid en kommunikasie: vakonderrig vanuit 'n christelike perspektief - Dr E S van der Westhuizen

Die parktykmaking van christelike vakonderrig in die leerarea Wiskundige geletterdheid, Wiskundige wetenskappe: senior fase - Prof G F du Toit

Geskiedenisonderrig vanuit 'n christelike perspektief - Prof E S van Eeden

Christelike praktykmaking: natuurwetenskaplike leerarea - Rialet Vosloo

Die praktykmaking van chrsitelike vakonderrig in die leerarea Tegnologie: senior fase - Prof G P Combrinck

Die praktykmaking van christelike vakonderrig in die leerarea Kuns en Kultuur: senior fase - Dr D Coetzee

Die moontlikheid van christelike vakonderrig in die leerarea Ekonomiese en Bestuurswetenskappe - Mnr J S van Zyl

Lewensoriëntering (lewensopvoeding) in christelike perspektief - Prof J L Marais

2000 : Jaargang 36

1e en 2e Kwartaal

Ampslegitimering: die struktuur van die ontiese regsopenbaring in die vroeë Reformatoriese (Federale) Regsleer - Prof A W G Raath

How worldviews germinate: Genesis versus the occult worldviews - Prof J J Venter

Abortion and reverance for life - Prof J H Smit

Kan Wiskunde op 'n christelike wyse onderrig word? - Dr J H de Klerk

Konstruktivisme en Intuïsionisme: ontwikkelingslyne in wiskunde -onderwys - Prof D C J Wessels

Natural Science and constructivism: a case for biblically grounded realism - Dr I H Horn

Sport: 'n etiese samelewingsprobleem - Prof N A J Coetzee

Die Wet op Openbare Finansiële Bestuur 'n nuwe era vir ouditkomitees in die openbare sektor - Prof D S Lubbe

3e en 4e Kwartaal

Semiotic thinking and the development of secondary school spatial knowledge - Prof D C J Wessels en Dr H M van Niekerk

Die praktykmaking van wiskunde -onderwys vanuit christelike perspektief - Prof D C J Wessels

Genetic perspectives on the origin of life - Prof T E Cloete

'n Christelike wetenskapsbenadering as alternatief op die evolusionisme - Prof D F M Strauss

Die voorstel vir 'n pastorale etiek gesien vanuit 'n filosofiese raamwerk - Prof L O K Lategan

Natuurwetenskappe in U Lig met toespitsing op plig - Prof P H Stoker

Enkele gedagtes oor die uitstaande skulde aan plaaslike owerhede - Prof D S Lubbe en Prof Q Vorster

Gysbertus Voetius oor die Almag en Geregtigheid van God - Prof A W G Raath, Dr J F G Cilliers en Dr D Coetzee

2001 - SPESIALE UITGAWE

The normative university: biography of a philosopher - Prof L O K Lategan

Reg en moraal - Prof D F M Strauss

Verantwoordelijkheidsethiek en verpleegkundige ethiek - Drs M Valenkamp

Ons verantwoordelikheid as lede van die kosmiese koor tot eer van God - Prof B J van der Walt

Geloof en Theologie, Geloofskennis en Theologische kennis - Prof A Troost

Philosophy as a language game - Prof P J Visagie

The year 2000 and the Epochs of World History - Prof W J Ouweneel

Why there is no need to defend Philosophy as a way of life in the West - Mr J C van der Merwe

2001 : Jaargang 37

1e en 2e Kwartaal

Reductionism in Mathematics: philosophical reflections - Prof D F M Strauss

'n Kritiese evaluering van die Council on Higher Education (CHE) se verslag oor "Towards a new higher education landscape" met betrekking tot die wese van 'n universiteit - Prof L O K Lategan

Does it make sense to distinguish between the natural sciences and the humanities? - Prof D F M Strauss

Die geskiedenis en voorwetenskaplike ervaring: aversie of kohesie? - Prof W J Richards

Ethics in higher education: arguments for a framework related to academia's responsibility - Prof L O K Lategan

Biblical authority and the foundation of the disciplines the open book and scholarship - Prof D F M Strauss

Building the spatial operational capacity (SOC) of the primary school child through rich learning experiences: a geometry curriculum for Gauteng Province in South Africa - Prof D C J Wessels

3e en 4e Kwartaal

Reformatoriese wetenskapsbeoefening in 'n krisis? - Prof J L van der Walt

Inleiding tot die vakfilosofie van meetkunde -onderwys - Prof D C J Wessels

Heinrich Bullinger and the Marian Exiles: the political foundations of Puritanism - Prof A W G Raath en S A de Freitas

The effect of ultimate commitments on the content of the Natural Sciences with special reference to Biology as a discipline - Prof D F M Strauss

The fragility of life within the secular law sphere - S A de Freitas

Die Aardeberaad 2002: enkele perspektiewe vir die sakesektor - Prof D S Lubbe

Selfregulerende leer as stimulus tot effektiewe leer en die gevolglike lewering van interhafhanklike lewenslange leerders in die vak Biologie - Dr E R du Toit en Prof G F du Toit

Pastoraat as geloofsorg: insette vanuit die Reformatoriese Wysbegeerte - prof L O K Lategan

Assessment of learners who experience learning difficulties in the regular classroom - Mrs E I Landsberg

2002 : Jaargang 38

1e en 2e Kwartaal

The opposition of 'Facts' and 'Values' - Prof D F M Strauss

Postmodern morality: its historical roots and educational implications - Dr I H Horn

Doodstraf en die Reformasie: die vergete tradisie van Zürich - Prof A W G Raath

Reformational journalism in 'Enemy Territory' - Prof J D Froneman

Die betekenis en noodsaaklikheid van Remediërende Onderwys, met verwysing na grondbeginsels vir ortopedagogiese hulpverlening ten opsigte van die logies -analitiese, kultuur -historiese en linguale bestaanswyses van die leerder met leerprobleme - Prof O A Henning en Dr E Harvie

Economic -driven higher education: a philosophical analysis - prof L O K Lategan

Changes in social disclosure by South African industrial holding companies from 1982 to 1997 - Prof C J de Villiers

Gedeelde kontekstuele kennis in die brief aan die Romeine - Prof P Verster

Instandhouding en regulering van die selfkonsep tydens psigiese beheer ("mind control") - Dr M A Venter

Kerkfinansies: inleiding en empiriese bevindings aangaande gemeentes van die Gereformeerde Kerke in die Vrystaat - Prof D S Lubbe, A D Koekemoer en F van Heerden

3de en 4de Kwartaal

The Origins of Defensive Natural Law in Huldrych Zwingli's Covenant Theology - Prof AWG Raath

A Historical Overview of the Imposition of the Death Penalty in South Africa from a Juridical Perspective - SA de Freitas

Westerse Kultuurkante in die Greep van 'n Geradikaliseerde Eietydse Vryheidsbenadering - 'n Krities Normatief -wysgerige Aftasting - Prof WJ Richards

On Scientific Merit, Unbiased Criticism and Criteria of Truth Ventures into the Hinterland of Critical Judgement and 'Open' Discussion - Prof PG Schoeman

Filosofiese Onderstrominge in die Kontemporêre Teologiese Debat - van "Ewige Waarhede" tot "Gekontekstualiseerde Metafore" - Prof DFM Strauss

Is 'n Christelike Wetenskapsbeoefening in die Wiskundige Wetenskappe Haalbaar? - Prof JH de Klerk

Kerkfinansies: Inleiding en Empiriese Bevindings aangaande Gemeentes in die Nederduits Gereformeerde Kerke in die Vrystaat - Prof DS Lubbe, J Rossouw en F Prinsloo

"The Customer is King"; a Critical Analysis of a Customer -driven Approach in Higher Education - Prof LOK Lategan

Grondbeginsels vir Ortopedagogiese Hulpverlening aan Leerders met Leerprobleme hetsy in 'n Gedifferensieerde of inklusiewe Onderwysstelsel, met verwysing na Sosialiteit, Ewewigtige Belangebehartiging en Opvoedingsharmonie - Prof OA Henning en dr E Harvie

Families in Schools: Parent's experiences of Home -School Relationships - prof EM Lemmer

The Contemporary Challenge to Christian Scholarship - Prof DFM= Strauss