Tydskrif vir Christelike Wetenskap

Artikels gepubliseer vanaf 2003 tot 2008

2003 : Jaargang 39

1ste en 2de Kwartaal

Aquiring Critical Skills and Developing an Analytic Mind-set - Realistic Objective for South African education? Prof P G Schoeman
The Draft Policy on Religion in Education: A Clear Example of State Interference Prof A H Snyman
Nation Building and Globalisation: the Education Dilemma Dr A le Roux
  en J M Louw
The Nature of Problemsolving in Mathematics: Traditonal vs Contemporary Views Prof D C J Wessels
  en R Kwari
Enkele Mites rondom Veeltaligheid en Onderrigtale Prof J J E Messerschmidt
Ideologie en Meertalige Onderwysbeleid Dr H J Lubbe
Vrae op Weg na 'n "Christelike Wiskunde" Prof D F M Strauss
Die Rol van Religie in die Onderwysgeskiedenis: 'n Verwaarloosde Terrein van die Historiese Opvoedkunde Prof E J van Niekerk
Die Rooms-Katolieke Kerk: 'n Protestantse Evangeliese Evaluering Dr M A Venter
What is Business Ethics? Prof L O K Lategan

3de en 4de Kwartaal

The Quest for the Restoration of the Covenant and the Glory of Magistracy: Zurich and the Dutch Second Reformation Prof A W G Raath
Is a Christian Mathematics Possible? Prof D F M Strauss
African Traditional Religion, Western Religious Shifts and Contemporary Education Dr I H Horn
Sinkretiese Tendense in die Hedendaagse Suid-Afrikaanse Onderwys Prof EJ van Niekerk
  en dr B B Aucamp
Hoe ons Sin Maak van die Opvoedingswerklikheid Prof J L van der Walt
Skoolgebaseerde Selfevaluering as 'n Evalueringsmetode vir Gebruik in Christelike Privaatskole Prof E J van Niekerk
Identiteit en Relevansie Prof B J van der Walt
Prediking van die Ou Testament in die Christelike Erediens Prof H C G Robbertze
Sending in Gebrokenheid. 'n Perspektief op Paulus Prof P Verster
Die Bestudering van die Vakgeskiedenis - 'n Christelike Perspektief Prof J H de Klerk
The Engaged University Prof L O K Lategan

2004 : Jaargang 40

1ste en 2de Kwartaal

Anthropology at the Intersection of Medicine, Psychology and Culture Prof D F M Strauss
From the Corpus Christianum to the Respublica Christiana: The Theologico-Historical Integration of Magisterial Office and the Biblical Covenant in the Political Thought of the Magisterial Reformers (1519 - 1555) Prof A W G Raath
Christian Missionary Endeavour in Education in South Africa (1737 - 1955) Dr A Lewis
  en Prof E M Lemmer
Good Business or Good Business? The Role of Values in Business Prof L O K Lategan
Sekularisme, die Gees van Ons Tyd - 'n Bedreiging 1 Prof B J van der Walt
Die Rol van Bemarking in die Kerk Prof E J North

3de en 4de Kwartaal

Assessment of Key Features and Major Ploys of Ideology Prof P G Schoeman
The Idea of the State Subject to Law: Lessons from the German Experience 1840 - 1940 Prof A W G Raath
The Context and After-effects of the Organicistic Orientation of Early 19th Century Romanticism Prof D F M Strauss
The Toronto Blessing and the Kundalini Experience: a Comparative Perspective Prof C E T Kourie
  en Dr S P Pretorius
Sekularisme, die Gees van ons Tyd Prof B J van der Walt
Reformation Britain, the Political Dimension of the Covenant, and the Contribution of the Scots Mr S A de Freitas
  en Prof A W G Raath
Philosophical Perspectives on Leisure, Play and Sport Prof D F M Strauss
Thoughts as to the Location of Ideology Within the Sphere of "Belief Systems" Prof P G Schoeman
Knowledge Management seen from a Reformational Context: Deanship as an Example Dr L O K Lategan
Die Versoening in Christus: 'n Perspektief op Aspekte van die Nederlandse Debat Prof P Verster

2005 : Jaargang 41

1ste Kwartaal

Reason: Its Kaleidoscopic Ideological Interface Part 2 - Subsequent Historical and Systematic Considerations Prof DFM Strauss
Reflections on the Normative Status of Critical Discourse Prof PG Schoeman
Sekularisme, die Gees van ons Tyd Prof BJ van der Walt
Religie-onderwys in 'n Multi-religieuse Bedeling - Opvoederspersepsies en Realiteite Prof LP Louw
Die Relevansie van God se Soewereiniteit en Verbond met betrekking tot Onderwys Prof BB Aucamp
  en Prof EJ van Niekerk

2de Kwartaal

Calling, Estae and Virtue: Martin Luther's Response to the Scholastic Views on the Virtues of Office Prof AWG Raath
  en NP Swartz
Reason: Its Kaleidoscopic Ideological Interface Part 3 - The Ontic Foundations of Rationality Prof DFM Strauss
A Reformational Framework for Research Engagement Prof LOK Lategan
Die Rol en Plek van Ideologie in Stadsbeplanningsteorie MM Steyn en Prof JJ Steyn
Die Jehova-getuies se New World Translation: 'n Beoordeling Dr HG Stoker
Enkele kanttekeninge en Transendentaal-kritiese Opmerkings met Verwysing na die Ontstaan van Neuro-linguïstiese Programmering Dr CM Vorster
  en Prof J du Plooy

3de Kwartaal

Devine Law, Natural Law and Reason in Dutch Jurisprudence: The Rise of Moral Relativism in the Jurisprudence of the Dutch "Golden Age" Prof AWG Raath
Symbolic Interaction in Social Theory - Assessed in the Light of the Elementary Basic Concepts of Sociology Prof DFM Straus
A Framework for Christian-informed Medical Ethics Prof LOK Lategan
Godsdiensvryheid en Formele Onderwys: 'n Reformatories Histories-opvoedkundige Ondersoek Prof EJ van Niekerk
'n Christelik Psigo-opvoedkundige Perspektief op die Algemene Vaardighede en Tegnieke van Neuro-linguïstiese Programmering Dr CM Vorster
  en Prof J du Plooy
Jesus die Here: 'n Apologetiese Beskouing van die Uniekheid van Jesus Christus in Vergelyking met Godsdiensfigure Prof P Verster

4de Kwartaal

Growing Together in Faith - How can it be Understood Theoretically and be Achieved Practically Prof BJ van der Walt
Can Legal Rights be Assigned to "Natural Objects" such as (Plants and) Animals Prof DFM Strauss
'n Christelik-reformatoriese Evaluering van Neuro-linguïstiese Programmering as Psigo-terapeutiese Model Dr CM Vorster
  en Prof J du Plooy
Waarde-opvoeding in Skole - Kan dit? Moet dit? Dr JA Rens
  en Prof JL van der Walt
  en Prof NJ Vreken
Die Plek en Roeping van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in 'n Postmoderne Wêreld: Riglyne vir Kerklike Hernuwing Prof LOK Lategan

2006 : Jaargang 42

1ste Kwartaal

Dr MA Venter en
Prof E Wiechers
The Mind-bending Effect of Mind-Control
Prof IH Horn South African Education Policy and the Right to Religious Freedom
Prof BJ van der Walt The Philosophy of D.H.Th. Vollenhoven (1892 - 1978)
Prof DFM Strauss The Best known but Least Understood Part of Dooyeweerds Philosophy
Prof PG Schoeman In Search of a New Morality for South African Education Part 1: Preliminary Deliberations: Between Fundamen-talism and Relativism
Prof AWG Raath en
S de Freitas
Internasionaalregtelike Perspektiewe op die Switserse Neutraliteitspraktyk en Ondersteuning van die Boererepu-blieke Tydens die Anglo-Boereoorlog, 1899 - 1902 Deel 1: Historiese Grondslae van die Switserse Neutrali-teitspraktyk

2de Kwartaal

Prof AWG Raath Internasionaalregtelike Perspektiewe op die Switserse Neutraliteitspraktyk Deel 2: Switserse Ondersteuning van die Boererepublieke Tydens die Anglo-Boereoorlog, 1899 - 1902
Prof DS Lubbe en
C Rossouw
Die Erkenning van Inkomste in die Openbare Sektor in Suid-Afrika
Prof JL van der Walt en
Dr J de Klerk
Die Effektiwiteit van Lewensoriëntering Volgens 'n groep Suid-Afrikaanse Onderwysers - Lewensruimte vir Verbetering
Dr CM Vorster en
Prof J du Plooy
Kanttekeninge by die Resultate van 'n Empiriese Ondersoek na die Toepassing van Neuro-linguïstiese Program-mering op Kinders in die Suid-Afrikaanse konteks
Prof LOK Lategan 'n Teologie van Roeping: Die betekenis Daarvan vir Werksetiek

3de Kwartaal

Prof. D.F.M. Strauss Is the Idea of the Historical Aspect of Reality Tenable?
S. de Freitas Religion, Legal Scholarship, and a Christian Response
Prof A.W.G. Raath Internasionaalregtelike Perspektiewe op Switserland se Betrekkinge met Brittanje, die ZAR en die OVS in die Aanloop tot die Anglo-Boereoorlog: 'n Politieke Dilemma
Prof. B.J. van der Walt Koers in die Krisis van die Landbou
Prof. L.O.K. Lategan Die Kompromie in Etiese Perspektief
Prof. A. le Roux en
H. van Rooyen
Faktore wat Mense se Houdings Teenoor die Huwelik Beïnvloed
Dr. C.J.S. Lombaard Religieuse Kommunikasie: ter Omskrywing van 'n Ontluikende Akademiese Dissipline
Dr. C.J.S. Lombaard Three Broad Approaches to the Study of Religious Prof. J.D. Froneman - Communication

4de Kwartaal

Prof. P.G. Schoeman In Search of a 'New Morality' for South African Education
Prof. D.F.M. Strauss Appropriating the Legacy of Dooyeweerd and Vollenhoven
Prof. A.W.G. Raath en
N.P. Swartz
The Implications of the Pauline Ethics of Benevolence and Natural Law Applied in the Early Lutheran Reformation
Prof. E.J. van Niekerk 'n Reformatoriese Perspektief op die Langtermyndimensie van die Onderwyser se Leierskapsrol
Prof. E.S. van Eeden 'n Historiese Perspektief op die Realisering van die 'CHO' van die PUK as 'n Stem uit Potchefstroom tot 2003
Prof. L.O.K. Lategan Kommentaar op die Verskuiwing in Moraal in die Hersiene Wetsontwerpe oor die Vrywillige Beëindiging van Swangerskap
Prof. P.J. Mentz en
Prof. J.L. van der Walt
Van Bestuur na Leiding: Imperatief vir Ordelike Onderwys in 'n Veranderende Suid-Afrikaanse Onderwyslandskap
Prof. D.C.J. Wessels Die Identifisering van die Elementêre Grondbegrippe in die Wiskunde

2006 : Spesiale Uitgawe 1

Dr H Alt The Problem of Universals
Prof. E Botha Metaphor, Embodiment and Fiduciary Beliefs in Science
Mr A Cameron Integrity as a Jural Concept
Prof. R Clouser Genesis Regained: Creation not Creationism
Dr H Hart Reading Sacred Texts Reliably
MJ Jandl Das Leib-Seele-Problem im Spannungsfeld von modaler Ontologie und inferentialistischer Sprachphilosophie
Prof. LOK Lategan Die "Gemengdheid van die Lewe": Die Kleiner Goed of die Minste Euwel?
Prof. B Olivier Plato Raak die Kluts Kwyt oor Liefde
Dr M Rice The Logic of Materialism: A Test Case for the Principium Exclusae Antinomiae
Prof. K Smit Plato, Aristoteles en Cicero oor Vriendskap
Dr MD Stafleu Infinity and Continuity
Mnr MC van der Merwe Ethical Decision-making: How Twenty Years of Philosophy Changed My Life
Prof. AA van Niekerk "The Unexamined Life is Not Worth Living": Socratic Dialogue Versus Sophist Debate at the Birth of Philosophy
Prof. J Visagie Key Theory and Philosophy of Mind
Prof. FG Wallner en
Dr Kurt Greiner
Der Neurophysiologische Determinismus als Radikales Missverständnis von Wissenshaft
Prof. A Weideman A Systematically Significant Episode in Applied Linguistics
Prof. DCJ Wessels Die Uniekheid van Getal en Ruimte as Grondslag vir Besinning oor die Elementêre Grondbegrippe in die Wiskunde

2006 : Spesiale Uitgawe 2

Jeffery J. Ventrella, Esq. Unfinished Business: Ending Developmental Apartheid - Lessons and Strategies for Church and State
Prof. J.M. Vorster The Right to Life and Abortion - A Christian-ethical Perspective
Prof. D.E. de Villiers The Official Stance of the Dutch Reformed Church on Abortion: A Christian-ethical Perspective
Rev. Dr R. Neville Dodging the Dogmatisms: Methodist Reflections on Richardson :- Abortion
Prof. L.O.K. Lategan A Reformed-ethical Perspective on Abortion
Cardinal W. Napier, OFM Spreading the Gospel of Life
Prof. A.W.G. Raath en
N.P. Swartz
Benevolence and Tiny Human Life: A Pauline Platform for Ecumenical and Cultural Engagement on Abortion Ethics
Shaun A. de Freitas Transcending 'Life' in the Biblical Protection of the Unborn: Perspectives towards a Jurisprudential Anti-abortion Apologetic
Jeanine McGill Abortion in South Africa: How we got Here, the Consequences, and What is Needed
John Smyth, QC Moving Towards Improvement in SA Abortion Legislation
 

2007 : Jaargang 43

1ste Kwartaal / 1st Quarter

Dr M.A. Venter Identiteitsvorming by Ses Individue wat in hulle Kinder- en Adolessentejare Lede van die Wagtoring-organisasie was
Prof. C.N. de Wet Ouers se Persepsies oor Bullebakkery in 'n Skoolkoshuis: 'n Gevallestudie
Prof. A. le Roux 'n Kruiskulturele Ondersoek na Studente se Houdings teenoor hul Vaders
Prof. P.G. Schoeman In Search of a New Morality for South African Education Part III - The Central Role of Values in Education: Activating the Normative Spheres of Human Experience
Prof. D.F.M. Strauss The Basic Concepts of Sociology Involved in System Theory

2de Kwartaal / 2nd Quarter

Prof. L.O.K. Lategan Etiek in Navorsing: 'n Voorgestelde Raamwerk vir Waardegedrewe Navorsing
Prof. P. Verster Tussen Modernisme, Postmodernisme en Nuwe Realisme: 'n Uitweg vir Christelike Teologie
Prof. B.J. van der The Clash of Cultures - How to Explain and Evaluate Cultural Walt Differences from a Reformational Christian Perspective
Prof. D.F.M. Strauss Health and Medicine in the Light of Philosophical Anthropology
Prof. A. Lewis Perceptions of Mission Education in South Africa from a Historical Educational Pespective

3de Kwartaal / 3rd Quarter

I.T. Benson The Jurisdiction of Science: What the Evolution/ Creation Debate is Not About.
S.A. de Freitas en
Prof. A.W.G. Raath
Samuel Rutherford and the Soteriological Implications of the Office of Magistracy in the Covenanted Christian Community
Prof. D.F.M. Strauss Is a Straight Line the Shortest Distance Between two Points and does 2+2 equal 4?
Prof. L.O.K. Lategan The Structure of a Science Article and its Application to Medical Ethics
Prof. A. le Roux 'n Kruiskulturele Ondersoek na Studente se Houdings teenoor hul Vaders
Prof. B.J. van der Walt Afrika: die Armste Kontinent op Aarde. Is die Tradisionele Kultuur die Oorsaak?

4de Kwartaal / 4th Quarter

Prof. I.H. Horn Postmodern Sprirituality: an Analysis of its Theoretical Grounding
Prof. A.W.G. Raath en
S.A. de Freitas
From Luther to the Founding Fathers: Puritanism and the Ciceronian Spirit on Natural Law, Covenant, and Resistance to Tyranny
Prof. A.E. van Zyl Martin Luther on Education
Dr S. Pretorius Establishing Mutual Ground that Enables Counselling of Religious Cult Victims
Prof. B.J. van der Walt Ad Fontes Eerste Boustene vir 'n Geskiedenis van die Reformatoriese Filosofie - ook in Suid-Afrika
Prof. L.O.K. Lategan Etiek in Navorsing: 'n Voorgestelde Raamwerk vir Waarde-gedrewe Navorsing

2008 : Jaargang 44

1ste Kwartaal / 1st Quarter

Prof. D.F.M. Strauss Philosophy in the Context of our Time
Dr R. Coletto The 'Eclipse' of the Object of Research in Late-modern Philosophy of Science: Causes and Possible Remedies
Prof. B.J. van der Walt Die Gewildheid, Geskiedenis, Struktuur, Waarde en Gevare van 'n Lewensvisie
Prof. P. Verster Vergifnis
Prof. J. Rossouw Die Rekeningkundige Erkenning van Bates en Verwante Uitgawe deur Nie-Winsgewende Organisasies met Verwysing na die NG Gemeentes in die Vrystaat

2de Kwartaal / 2nd Quarter

Prof. L.O.K. Lategan Identifying Critical Indicators to Deal with Research Integrity
Proff. A. de Muynck en
J.L. van der Walt
Teacher Education for Responsible Senior Decision-making
Prof. D.F.M. Strauss Evolusie: Krake in die Mondering van die Neo-Darwinisme
Prof. B.J. van der Walt Die Uniekheid van 'n Reformatoriese Lewensvisie
Dr N.P. Swartz Rosmini se Natuurregbydrae ten opsigte van Menseregte in die Burgerlike Politieke Gemeenskap

3de Kwartaal / 3rd Quarter

Prof. S.A. de Freitas Civic engagement, Belief and the Scholarly Aspect in Higher Education
Dr M.A. Venter Impact on the Family when one or both Parents join a closed, high demand Group: a Family System Perspective
Prof. P.H. Stoker Wat is tyd?
Prof. A.W.G. Raath Natural Law and Divine Law: Ulrich Huber and the Lutheran Legacy of Justice
Prof. B.J. van der Walt Krisis in die koers - en hoe daar weer koers in die hedendaagse Waarde- en Normebasis kan kom

4de Kwartaal / 4th Quarter

Prof. P. Verster Selfbemagtiging
Dr K.L. Hanson "His Blood upon Us" A Textual Exegesis for Popes and Filmmakers
Proff. A.W.G. Raath and
S.A. de Freitas
John Milton's Federal-Republicanism
Prof. D.F.M. Strauss Public Justice: Delimiting the Task of Government in the Thought of Dooyeweerd and Chaplin
Prof. B.J. van der Walt The Unique Nature of the Bible and how to read It A Reformational Philosophical Reflection