WIE EN WAT IS DIE VCHO ?

Die VCHO is ‘n vrye Vereniging wat reeds in 1949 tot stand gekom het. Die Vereniging lê klem daarop dat elke faset van die lewe aan die heerskappy van God-drieënig onderwerp moet wees.

Opvoeding – Die VCHO wil aan ouers leiding gee om hulle kinders op te voed tot die uitlewing van die Christelike lewens- en wêreldbeskouing.

Onderwys – Die VCHO wil aan onderwysers, skoolhoofde, bestuursliggame en ouergemeenskappe leiding gee, sodat hulle deur opvoedende onderwys leerlinge kan ontsluit tot Christelike volwassenheid. Die VCHO werk graag saam, ten einde vakhandboeke vir skole saam te stel, sodat ELKE onderwyser sy of haar vak vanuit Christelike perspektief kan aanbied.

Wetenskap – Die VCHO wil dosente en studente aan tersiêre instellings ondersteun en motiveer om Christelike wetenskap te beoefen en onderwysers om Christelike vakonderwys te gee.

U is die bron van die lewe, deur u krag lewe ons

Om deur die bevordering van Christelike opvoeding, onderwys en
wetenskap, toegespits op ons eie volk, persone en instellings te lei om op alle
terreine tot eer van God te lewe en te werk.

To have true knowledge, you must first have reverence for the Lord

To guide, through the promotion of Christian education,
teaching and scholarship, focused on our own nation, individuals and
institutions to live and work in all spheres of life to the glory of God.

HOE BEREIK DIE VCHO SY DOELSTELLINGS:

PUBLIKASIES

Roeping en Riglyne

Tydskrif vir Christelike Wetenskap

Boeke

Pamflette

Studiestukke

SKAKELING

Skakeling met almal wat Christelike Onderwys voorstaan

Beïnvloeding van sleutelpersone

Buitelandse persone en instellings wat dieselfde doelstellings nastreef

5000 lede en meewerkende liggame landwyd

ONDERSTEUN

Nagraadse studente met lenings en toekennings

Navorsers oor Christelike Wetenskap en Christelike Onderwys

Navorsing oor ontwikkeling van Christelike skoolkurrikulum

ORGANISEER

Kongresse en seminare

Kursusse, kampe en seminare vir skoliere en die algemene publiek

KONTAK ONS

Posadres:

Posbus 1824
Bloemfontein
9300

Fisiese Adres:

van Schalkwykstraat 21
Universitas
Bloemfontein

Foon:

051 525 2341
051 525 2267

E-pos en Web:

hugo@vcho.co.za
www.vcho.co.za

Om lid van die VCHO te word, laai gerus die aansoekvorm af:

AANSOEK OM LIDMAATSKAP

AFTREKORDER