PUBLIKASIES

CHRISTELIKE LEWENSPERSPEKTIEF

Die werk is van groot waarde om die Christelike lewensperspektief weer te gee. Baie daarvan kan by die volgende web-adres afgelaai word: http://www.dr-fnlee.org

APOLOGETIEK

CHRISTELIKE STAATSREG

WERKE VAN PROF. DFM (DANIE) STRAUSS

ARTIKELS IN GEAKKREDITEERDE VAKTYDSKRIFTE EN ANDER BYDRAES:

Attemps to delimit (state) law

Background of the German Staatslehre

Bernays Dooyeweerd and Gödel

Bilderdijk Dooyeweerd en Malherbe

Central religious community in HD

Christian mathematics possible

Christian scholarship (inner reformation)

Concept of Number Cardinality and Ordinality

Concerning Categories

Crossroads of Christianity & Humanism

Democracy and equity SAJP 31(2)

Einstein Relasie-begrippe SATNT 2011

Einstein Relatiwiteitsteorie SATNT 2013

Fruitfulness of Sphere Sovereignty

Gadamer’s thought SAJP 2002(4)

Geesteswetenskaplike agtergrond Natuurwetenskappe

God in Himself and as Revealed

Goue draad Geskiedenis van die Wiskunde

How critical is ‘critical thinking’

How ‘Postmodern’ is ‘Postmodernism’

How ‘Rational’ is ‘Rationality’

Hylozoism and Hylomorphism

Identity in a World of Change

Individual & Society 1 (2002)

Individual & Society 2 (2004)

Individual & Society 3 (2006)

Individual & Society 4 (2007)

Infinity and Continuity Paper Brussels (2006)

Influences on Philosophy of Dooyeweerd

Kant & modern physics synthetic apriori

Kant’s Critique of pure reason

Kontinuïteit en diskontinuïteit in Fisika en Biologie

Law and Religion_Chapter 1

Law and Religion_Chapter 25

Life view & arithmetic (17-18)

Metaphysics & Non-reductionist Ontology

Normativity 1 Dialectical Leg

Normativity 2 Integral Perspective

Postmodernism Positivism & Atheism

Primitive terms and understanding SAJP

Principle of the Excluded Middle

Quest for Meaning and Linguistic Turn

Radical Orthodoxy & Reformational Philosophy

Radical Orthodoxy and Inner Reformation Sciences

Reifying things or relations

Relativity & Relativism

Rene Eloff and Dooyeweerd

Samelewingsvryhede bedreig

Scholarly Communication

Scholasticism and Reformed

Social Space – Philosophical reflections SAHE

Soul & body Transending the legacy

Sphere sovereignty solidarity subsidiarity

Stokerlesing 18 Sept 2013

Structure of analysis Gegenstand PR 1984

Technology and Philosophy

Tension between individualism and holism

The dialectical unity of Greek Philosophy

The Genesis of a New State Conception

The Rise of the Modern (idea of the) state

The State in a Differentiated Society

Threat to Societal Freedoms

Time and Communication – 7500

Two remarkable contributions of Aristotle to the

Uniekheid van getal

Uniqueness of Language  Weideman Festschrift

Wet en Evangelie

What happened to the term ‘evolution’

What is a Line Axiomathes

Wisselende rol van kontinuïteit en diskontinuïteit

Wysgerige perspektief op 20ste eeu

VCHO-TYDSKRIFTE

ROEPING EN RIGLYNE

2003

April 2003

Het UGO ʼn plek in die opvoeding en onderwys van Christene? – Dr IH Horn

Wat moet ʼn Christen vandag nog glo? – Dr L Hoffman

Beïnvloed vandag die dag van môre? – Dr L Hoffman

Leer weer lees – Prof JJ Pienaar

Aanslag op die bestaan van ʼn volk – Ds G van Heerden

Verdraagsaamheid in die openbare skole! Kan daar dan iets mee verkeerd wees? – JJ Pienaar

Fundamentalisme:  Belediging of eretitel? – Dr JAE Adendorff

Problematiek met die huidige staatsonderwys – Mev L Malan

Huisgodsdiens  – Om ons gesinne te hervorm – Dr Peter Hammond

Is u opvoeding verbondsopvoeding? – Redakteur

September 2003

Die pad na gereformeerde skole  –  Dis noodsaaklik en dis moontlik – Redaksioneel

Die verbond en geestelike herstel – Redaksioneel

Internet:  ‘uitstalvenster’ in diens van ons roeping – Redaksioneel

Godsdiensbeleid in die onderwys – Leendert van Oostrum

Godsdiensonderrig in die branding – HJ Hayes

Resensie:  VCHO-Bybelonderrig Graad 1 tot 12 – W Grönum

Seksvoorligting op skole – Prof PH Sroker namens die Deputate van die GKSA vir Christelike Onderwys

Christene kan hierdie wêreld verander – Peter Hammond

Stemme uit die verlede – Dr L Hoffman

Skole is Christelike onderwys verskuldig aan die wêreld – Dr L Hoffman

Knelpunte en jukke wat skaaf – Ds C Bester

Desember 2003

Ons enigste troos – Prof AWG Raath

2003 in oënskou – HJ Hayes

VCHO ontvang buitelandse besoeker – Dr L Hoffman

Die Verbondsmoeder in Skriflig – Dr IH Horn

Christelike wetenskap deur tydskrif bevorder – HJ Hayes

Die uitdaging van die Silwer Jare – Dr L Hoffman

 

2004

April 2004

Wat wys ons vir ons kinders? – Ds C Bester

Die verbondsgesin in Skriflig – Ds G van Heerden

Boeke vir die gesin – Dr L Hoffman

ʼn Bybelse opvoedingsfilosofie  –  Deuternomium 6

Christelik-nasionale onderwys en die huidige onderwysbedeling – Prof P H Stoker

Dr Robert Matzken van Nederland oorlede – Prof OA Henning

Opvoeding gerig op die volgende paar miljoen jaar – Dr L Hoffman

Julie 2004

Die Koninkryk van God (Deel 1) – Ds DJ Hoffman

Die Bybelse opvoedingsfilosofie (Deel 2) – Dr J Morecraft

Waar kom alles vandaan? – Prof Pieter H Stoker

Stam u van ape af? – Redaksioneel

Boeke vir die wat meer wil weet – Dr L Hoffman

Faktore wat die nasionale en privaatonderwys se lewensvatbaarheid in 2004+ sal bepaal  (Deel 1) – Dr Chris L Jordaan

Desember 2004

Maak jou eie godsdiens  –  Christus en die evolusie van ongeloof – Prof AWG Raath

Die Koninkryk van God (Deel 2) – Ds DJ Hoffman

Samevatting van die Referate gelewer by die VCHO-kongres te Witfield op Saterdag 21 Augustus 2004 – Dr Sampie van Vuuren

Handhawing van ʼn gesinskultuur in ʼn eietydse samelewing – Prof Niel van Loggerenberg

Drogredenasies, en ander sulke gedrogte (Deel 1) – Ds C Bester

‘Evolusie in die skepping’   –  ʼn riglyn vir die klaskamer – Prof JL (Hannes) van der Walt

Faktore wat die nasionale en privaatonderwys se lewensvatbaarheid in 2004+ sal bepaal (Deel 2) – Dr Chris L Jordaan

2005

April 2005

Om uit die verbond te lewe – Skriflig – Ds J Nieuwoudt

Hoe lewe ʼn gereformeerde huisgesin in hierdie moderne samelewing – Ds T Danzfuss

Drogredenasies en ander sulke gedrogte (Deel 2) – Ds Connie Bester

Evolusionisme, die breinkind van die rasionele mens – Prof Pieter H Stoker

Wat word van die gereformeerde boek?

Om vandag verbondsouer te wees – Sam de Klerk

Vroulike skoonheid – S le Cornu

Waarom moedertaalonderwys? – HJ Hayes

ʼn Bybelse perspektief op “grense” – Niek Vorster

“…. ʼn Ewigheid vêr van die son” – Ingestuur deur Pieter Rademan

Augustus 2005

Christendom moet inisiatief begin neem – Skriflig – Ds C Bester

Die vader se rol in die huisgesin van die 21ste eeu – Dr J du P Malan

Kondisioneer d.m.v. UGO of eksploiteer t.w.v. CO – HJ Hayes

Die kinders van Nederland … en ons s’n? – Ingestuur deur ‘n ouer en lid van ons Vereniging

Kommentaar:  beoogde onderwyswetgewing

Drogredenasies en ander sulke gedrogte “Gehoorsame ouers”  Deel 3 – Ds C Bester

Vermenslikte Skrifuitleg

Die wonder van ons taal

Desember 2005

Die mens is in homself niks – Skriflig

Vakmateriaalontwikkeling vir skole – Redaksie

Die Christen-Afrikaner – getransformeer tot onmens? – Dr TC Breitenbach

Die vader se rol in die huisgesin van die 21ste eeu -Dr J du P Malan

Kongres in 2006

Wou ons dit werklik hê? – Ds C Bester

Is goedkoop genade nog genade?

(Met erkenning aan Pendulum Evangelisasie vir die plasing hiervan as ʼn geredigeerde bydrae)

Eiendomsgeskiedenis van die VCHO – NR Vorster

 

2006

Mei 2006

Skriflig – Pastoor H Giesen

The new sexuality as determined by it’s worldview:  implications (of for instance feminism, homosexuality) for the family, education and the church (Part 1) – Dr Peter Jones

Aborsie en die Christen – Dr SD Oosthuizen

Die kerke, aborsie en die reg – HJ Hayes

Bots met beide tafels van die Wet – S le Cornu

September 2006

Skriflig – Pastoor H Giesen

Die invloed van die kuns op die denke van vandag. – Prof Johan Janse van Rensburg

The new sexuality as determined by it’s worldview:  implications (of for instance feminism, homosexuality) for the family, education and the church (Part 2) – Dr Peter Jones

Geweld in SA-samelewing (kantaantekeninge oor die wese van geweld in Skrif-perspektief

Opgestel deur:  Dr Chris L Jordaan en Genl.-majoor Chris van Zyl

Vakke versus Leerareas – Connie Bodenstein

Waarheen nou met Geskiedenis? – HJ Hayes

Desember 2006

Skriflig – Ds. C Bester

Eenheid van die gelowiges – Onverbreekbare deelgenootskap:  gesin/skool/kerk – HJ Hayes

Verjonging? – Redakteur

Skakeling met die Kerk in 2007 onontbeerlik – Redakteur

 

2007

Mei 2007

Is Christelike Wetenskap, -onderwys bloot ʼn foefie? – Redaksioneel

ʼn Christelike benadering tot natuurwetenskaponderrig  –  Deel 1 – Prof. IH Horn

Kalsiumkarbonaat – HJ Hayes

Die religieuse aanspraak op die onderwys  –  Deel 1 – Redaksioneel

Uitkomsgebaseerde onderwys:  waarheen neem dit ons? – Ingestuur deur ʼn ouer en lid van ons Vereniging

Augustus 2007

48ste Kongres, die onderwys en die teologie – HJ Hayes

ʼn Christelike benadering tot natuurwetenskaponderrig  –  Deel 2 – Prof. IH Horn

25 jaar later, en steeds krities belangrik – Ds C Bester

Desember 2007

Onafhanklike onderwys ter wille van …  Is dit ʼn anakronisme? – Redaksioneel

Arso en Aros  –  Op koers met gereformeerde onderwysers en skoolboeke – Rob van der Kooy (betrokke by Arso en Aros)

BCVO en die onderwys-uitdagings – Gideon Grobler, Voorsitter:  BCVO-direksie

Tuisonderwys in die praktyk – Leendert van Oostrum M.Ed.

Bekendstelling van Die Afrikaanse Protestantse Akademie – Bydrae onvang van prof. JAE Adendorff

Die noodsaak aan ʼn Bybelse lewens- en wêreldbeskouing, wat deur die onderwys gevoed word – Hugo Hayes

 

2008

April 2008

Die mens as vormer van kultuur – Prof. PH Stoker

Wetenskapsverafgoding bevestig opnuut die antitese – HJ Hayes

Kultuurwerk, my godgegewe roeping – HJ Hayes

Nie meer ‘man’ of ‘vrou’ nie – Dr Peter Jones

Die nuwe handves van verantwoordelikhede:  dokter die simptome of die oorsaak? – Prof. JL van der Walt

Veel te put uit die Waldense volharding – Redaksioneel

Augustus 2008

Woord en volksplanting – Prof. AWG Raath

Die GRA en die Bybel in Afrikaans – Redaksioneel

Totius, die Afrikaanse Bybelvertaler – Prof. VE d’Assonville

Die Bybel in die skool/onderwys  Deel 1 – Prof. JH Jordaan

Die Afrikaner-huisgesin en die Bybel – HJ Hayes

Die gesag van die Skrif – Dr W Marais

Perspektiewe met betrekking tot veranderings in ons Skrifbeskouing – Ds. JJ (Hanan) Viljoen

Desember 2008

Die Statebybel – grondslag van ons volkslewe – Prof. AWG Raath

Die Bybel in die skool/onderwys  Deel 2 – Prof. JH Jordaan

Christelike wetenskap is wetenskap tot verheerliking van God – Prof. PH Stoker

Wat sê die Bybel in 2008 vir die Afrikaner oor volkwees? – Prof. JAE Adendorff

2009

April 2009

Die lewe van Calvyn – Geneem uit VCHO-studiestuk nr 12:   Die Protestantse Staatsbekouing en verset

Waarheen met ons kinders? – Prof Irmhild Horn

Die Bybel in die skool/onderwys  –  Deel 3 (Slot) – Prof JH Jordaan

Christelike wetenskap is wetenskap tot eer van God  –  Deel 2 – Prof PH Stoker

Wat sê die Bybel in 2009 vir die Afrikaner oor volkwees?  –  Deel 2 – Prof JAE Adendorff

Augustus 2009

Die materie-potensiaal uitgangspunt van Darwin se evolusieteorie – Dr Hennie Mouton

Christenwees in ʼn sekulêre wêreld vra toewyding, anders … – Dr Hennie Smith

Christen-wetenskaplikes stel hul standpunte onomwonde – Prof DFM Strauss/ Prof PH Stoker/ Prof WJ Ouweneel/ Prof FJM Potgieter

Kurrikulum 2005 – Ansie Steenkamp

ʼn Christelike Lewensbeskouing – om soos Henog met God te wandel – Ds Deon Hugo

Lewensbeskouing vs. lewensbeskouing; geloof vs. (on)geloof – Hugo Hayes

Graad 6-dogter en meneer se opdrag

Desember 2009

Calvyn oor die Heilige Skrif – Ds. H Hefer

Calvyn, die taak van die owerheid, en artikel 36 van die Nederlandse Geloofsbelydenis – Prof AWG Raath

Wat kan ons jongmense en studente by Calvyn leer? – Ds. S le Cornu

Hoe het Calvyn die Woord benader? – Ds. G Opperman

Calvyn in biografiese konteks – HJ Hayes

 

2010

April 2010

ʼn Christelike perspektief … op ons tydsomstandighede … is onontbeerlik – Ds Connie Bester

Ouers! … is u toegerus vir die opvoeding van u kind in heersende samelewings-tendense? – Ds Hanan Viljoen

Die implikasies van die materie-potensiaal uitgangspunt van Darwin se evolusieteorie vir die onderwys, reformatories gesien – Dr HD Mouton

99% ongelowigheid en 1% onsekerheid? – Redakteur

Onderwys in ʼn onderstebo samelewing – Hugo Hayes

Kultuuroordrag deur opvoeding/onderwys – Het ons onsself ontmagtig? – Bron:  Van der Wateren, H. 1997

Rioolwater en slaggate – ʼn dieperliggende probleem

September 2010

Die wese van die Bybel as Woord van God – Prof JAE Adendorff

Genesis – waarheid of fabel – Dr HG Stoker

Die getuienis van Jesus Christus – Dr W Marais

Huisgodsdiens maak vry – Leonard van der Dussen

Handelinge is ware geskiedenis – Dr HG Stoker

Die inspirasie, gesag en genoegsaamheid van die Heilige Skrif – Ds S le Cornu

Desember 2010

Ons Calvinistiese lewens- en wêreldbeskouing – Deel 1 – Ds S le Cornu

Rol van Geskiedenis in opvoeding – Prof PH Stoker

Lewens- en wêreldbeskouing en geskiedenis – HJ Hayes

Georganiseerde ouerdeelname kan ʼn verskil aan ons onderwys maak – Paul Colditz

 

2011

April 2011

Die Huwelik: Perspektiewe uit drie Skrifgedeeltes – deel 1 – Prof. PJ Strauss

Ons Calvinistiese lewens- en wêreldbeskouing – deel 2 – Ds Slabbert le Cornu

Evolusie in die lig van die Woord van God – Prof. PH Stoker

Etnisiteit herbedink – HJ Hayes

Augustus 2011

Hoe gemaak wanneer sekere wetenskaplikes teïstiese evolusie sanksioneer – HJ Hayes

Spel teïstiese evolusie gevaar vir die Christelike geloof? – Verwerking van uittreksel uit die boek van prof. Werner Gitt

Hoe ookal gemaak – kry nie teïstiese evolusie en die Christelike oortuiging met mekaar gepas nie – Hugo Hayes

Ons Calvinistiese lewens- en wêreldbeskouing – Deel 3 – Ds S le Cornu

Die huwelik: Perspektiewe uit drie Skrifgedeeltes – Deel 2 – Prof. PJ Strauss

Desember 2011

ʼn Bybelse standpuntinname: Die evolusionistiese of die reformatoriese lewens- en wêreldbeskouing – Ds H Hefer

Geloftedag by die inwyding van die Nasionale Vrouemonument in 1913 – Prof. AWG Raath

Die Evolusieleer in skole:  Die erns van die probleem en moontlike oplossings – Morné Diedericks

Die transformasie van die samelewing – Geneem uit: Alles omtrent die opkomende antichristelike orde, deur dr Willie McLoud

 

2012

April 2012

Geweld: ʼn teologies-etiese perspektief – Prof. Piet Strauss

Die roeping van die Christen – Uit die vertaalde werk van Groen van Prinsterer, Teen die Revolusie die Evangelie, deur prof. S du Toit

Redaksioneel bydraes:
Wanneer ʼn samelewing onder die geweldsaanslag steier
Geweld onder die vergrootglas
Hoe kom ons by ʼn geldige beoordeling van geweld uit?
Bied die Bybel ons ʼn antwoord op geweld?
Hoe moet die spiraal van geweld gestuit word?
Waar begin ons met die hervestiging van die Christelike kultuur?
Bybelse beginsels wat sentraal staan

Die demokrasie van Suid-Afrika in die branding? – Prof. DFM Strauss

Augustus 2012

Die Freedom Charter – grondslag van die revolusie? – Geneem uit:  Die ANC en die rewolusionêre aanslag op kerk en politiek, deur prof. AWG Raath

Wat is Revolusie? – Geneem uit die vertaalde werk van Groen van Prinsterer, Teen die Rewolusie die Evangelie, deur prof. S du Toit

Abraham, vader van ʼn menigte nasies: ʼn Openbaringshistoriese perspektief op die kerk se missionêre taak – Prof. JAE Adendorff

Evolusie – geknel deur onsekerhede! – Prof. DFM Strauss

Kan teïstiese evolusionisme met die Christelike geloof versoen word? Referaat gelewer tydens die VCHO-seminaar gehou te Pretoria op 21 Junie 2012). – Ds H Hefer

Onderwys: Roeping vereis uitbouing en reformasie – Rob van der Kooy (Namens Aros)

Desember 2012

As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen? – Ds Slabbert le Cornu

Die perspektief wat ons Christelike lewensoortuiging op die onderwys bied – Dr Bennie Aucamp

Die vestiging van die Reformatoriese onderwysbeginsel in Suid-Afrika – Bydrae ontvang van die Akademie vir Reformatoriese Opleiding en Studies, Pretoria

Abraham, vader van ʼn menigte nasies: ʼn Openbaringshistoriese perspektief op die kerk se missionêre taak (Vervol) – Prof JAE Adendorff

Êrens tussen die mikroskoop en die teleskoop het ek God verloor – Bertie Haasbroek

ʼn Gereformeerde psigologie? – Dr S van Vuuren

Lewens- en wêreldbeskouing & ons Christelike liefde – Redaksioneel

 

2013

April 2013

Bybelse Waarheid bepaal ons perspektief op die werklikheid in ʼn beslissende sin – Prof. DFM Strauss

Die problematiek van sekularisme – Redaksioneel

Waarom ‘Calvinisties’? – Prof. HG Stoker

Onbybelse skeiding tussen religie (godsdiens) en kultuur staan in die weg van Christelike onderwys – Hugo Hayes

Hoe Christelik/reformatories is Aros regtig? – Rob van der Kooy

Sekularisme só gevestig – Redaksioneel

ʼn Gereformeerde Psigologie – Deel 2 – Dr S van Vuuren

September 2013

Perspektief op Christelike vryheid – Geneem uit: Terug na die Christen lewe, soos vertaal deur Willem van Heerden

Literêre kunswerk – Die Christelike benaderring – Geneem uit: Die literêre kunswerk, vir die VCHO opgestel deur dr LC Minnaar, met kleinere redaksionele verwerking

Die invloed van die Groot Trek – Prof. Frans Moolman

Spreuke vir ons gegee om die Here te dien – Prof. Fanie Riekert

Reformatoriese onderwys – Rob van der Kooy

Geskiedenis as lewensverrykende vak – Redaksioneel

Desember 2013

Amen en die Belydenis – Voordrag gelewer tydens die VCHO-konferensie oor Bybel en Belydenis op 5 Oktober te Pretoria – Ronald Bain

Goddelike wysheid “om die Here te dien” in die boek Spreuke – Prof. Fanie Riekert

“Uit liefde vir die waarheid” – gedenkmuur van die Reformasie – Uittreksel uit die Reformasie-gedenkblad, geskryf deur – Prof. AWG Raath

Hoe die Christelike geloof die wêreld verander het – Rob van der Kooy

 

2014

Mei 2014

Wetenskaplike integriteit – Prof. PH Stoker

Die ideaal van die Christelike staat – AWG Raath

Goddelike wysheid “om die Here te dien” in die boek Spreuke – Prof. Fanie Riekert

Etiek vir ons elkedagse lewenspraktyk – Hugo Hayes

Die huidige politieke landskap – Rob van der Kooy

Oktober 2014

Die Reformasie as historiese versetbeweging – Prof. Hendrik van der Wateren

Gehoorsaamheid en verset in Skriflig – Geneem uit: Die Protestantse staatsbeskouing en verset, VCHO Publikasie

Volhard in die stryd om by die een evangelie te kom en te bly – Prof. Fanie Riekert

Die Nuwe Testament en burgerlike ongehoorsaamheid – Verbatim uittreksel uit die verhandeling “Burgerlike ongehoorsaamheid in die lig van die gereformeerde etiek” deur mev. SC de Bruyn, (November 1992:92-95), met goedkeuring

Kronieke van marginalisering, verarming en verset (Deel 1) – Andries Raath

 

2015

Mei 2015

Religieuse en etiese liefde – Prof. JH Smit (geneem uit Etos en Etiek)

Die Bybel as God se spreke met die mens – Emiritus-prof. Fanie Riekert

Geloftedag 2014: Feesdiens (by die Vrouemonument te Bloemfontein) – Ds. Connie Bester

Die verhouding wysgerige teologiese en vakwetenskaplike etiek – Prof. JH Smit (geneem uit Etos en Etiek)

Oktober 2015

Onderweg met Christelike opvoeding/onderwys in ons veelbewoë tyd – Hugo Hayes

Die bedreiging van akademiese denkvryheid in die media – Prof. DFM Strauss

Die Bybel as God se spreke met die mens – Emiritus-professor Fanie Riekert

 

2016

Februarie 2016

In die onderwys kan geld van stom is nie regmaak wat krom is nie – Hugo Hayes

April 2016

Kenmerke van Christelike onderwys/opleiding en die praktiese implikasies daarvan – Prof. Johan van Niekerk

Waarom ʼn Christelike skool? – Saskia Meijer

Die praktyk van leerondersteuning herinner ons aan ons taak as rentmeesters! – Bennie Aucamp

Skriftuurlike merkers vir ʼn bybelse etiek van seksualiteit – Prof. Johan Janse van Rensburg

Christelike opvoeding aktueel en relevant (eerste deel het verskyn in Sept/Okt 2015) – Geneem uit: Voed hulle op, afd. A, hfst. A1 (ble. 22-27) – Prof. Pieter Stoker

Die kruis-evangelie in gedrang: óf Jesus onnodig gesterf óf die Kruis is ons lewensaar – Emeritus-professor Fanie Riekert

Augustus 2016

Bou Christelike onderwys aan die stad van Babel of aan die stad van God? – Dr. Morné Diedericks

Kenmerke van Christelike onderwys/opleiding en die praktiese implikasies daarvan – Prof. Johan van Niekerk

Toegerus en voorbereid: Christelike vorming met die oog op ʼn post-Christelike en post-moderne lewenskonteks – Prof. Johan Bosman

Lewensoriëntering in ʼn multi-religieuse samelewing – geleentheid of verleentheid – Ds. Willem van Schalkwyk

Desember 2016

Die onontbeerlike belang wat die kerk by die Christelike universiteit het – Prof. JAE Adendorff

Besinning oor die taak van die universiteit – V Correia

VCHO-doelstrewe & 21ste eeuse onderwys/wetenskap – Hugo Hayes

Die humanistiese gevaar – Prof. EA Venter

Die kruis-evangelie in gedrang: óf Jesus onnodig gesterf óf die Kruis is ons lewensaar – Emeritus-professor Fanie Riekert

Praktykmaking van privaatonderwys en -opleiding – Mev. Lucia van Wyk

Wetenskap en die ongeloof – Hugo Hayes

 

2017

April 2017

Geleentheidsrede – 6 April te Bloemfontein – Prof. AWG Raath

Van Riebeeckdag – die herdenking van 6 April 1952 – Bron: FAK plakkaat, uitgegee, 6 April 1977

Wie was die Geuse? – Hugo Hayes

Die aard en omvang van die gesag van die Skrifwoord – Geneem uit: Christelike wetenskap as Woordgebonde wetenskap, deur prof. B Duvenhage, in die reeks: Porchefstroomse studies in Christelike wetenskap, pp9-14

Die praktykmaking van privaatonderwys – Deel 2 – (eerste deel het verskyn in die Desember 2016-uitgawe) – Mev. Lucia van Wyk

Die Franse Hugenote – Prof. AWG Raath

Beproefde Bybelvertalings as vrug van die Reformasie – Redaksioneel

September 2017

Geleentheidsrede – 6 April te Bloemfontein – Prof. AWG Raath

Van Riebeeckdag – die herdenking van 6 April 1952 – Bron: FAK plakkaat, uitgegee, 6 April 1977

Wie was die Geuse? – Hugo Hayes

Die aard en omvang van die gesag van die Skrifwoord – Geneem uit: Christelike wetenskap as Woordgebonde wetenskap, deur prof. B Duvenhage, in die reeks: Porchefstroomse studies in Christelike wetenskap, pp9-14

Die praktykmaking van privaatonderwys – Deel 2 – (eerste deel het verskyn in die Desember 2016-uitgawe) – Mev. Lucia van Wyk

Die Franse Hugenote – Prof. AWG Raath

Beproefde Bybelvertalings as vrug van die Reformasie – Redaksioneel

 

2018

April 2018

Huweliksliefde is liefdesvreugde – Prof Fanie Riekert (Emeritus)

Die huweliksband – Dr SJ du Plessis

Die eenheid in die huwelik – Ds SVW Duvenage

Die betekenis van die huwelik vir die kerklike lewe – Ds B Duvenage

Waartoe dien die huwelik volgens Calvyn – Hugo Hayes

Semper Reformanda (word vervolg in September-uitgawe) – Ds Schalk Strauss

September 2018

Politieke revolusie en publieke geregtigheid – Prof Andries Raath

Revolusie in Suid-Afrika al in die 80erjare geprojekteer – Hugo Hayes

Wat word onder die begrip ‛revolusie’ verstaan? – Prof S du Toit

Die transformasie van die samelewing – Dr W McLoud (uit sy brosjure geneem)

Die invloed van Revolusie(s) op die jeug – Zak H. Scholtz & Tiaan Adendorff

Teen die Revolusie, die Evangelie van Christus! – Ds Slabbert le Cornu

Semper Reformanda (Vervolg) – Ds Schalk Strauss

Desember 2018

Dissipelskap en die onderwyser – Dr Bennie Aucamp

Literatuur oor die Dordtse Sinode van 400 jaar gelede, die uitverkiesingsleer en die Belydenisskrifte – Ds Lewis Strauss

Teks van die preek wat op Geloftedag, 16 Desember by die Vrouemonument gelewer is – Ds Tinus Swart

UV-Raadsbesluit oor pres. Steyn-Standbeeld vanuit ʼn onderwysperspektief gesien, onbegryplik – Hugo Hayes

Christelike opvoeding: Sien jou kinders op die regte manier – Pieter Bisschoff

 

 

2019

April 2019

Beginsels van Christenopvoeding en -onderwys
Prof. Irmhild Horn

Christelike onderwys – God openbaar Hom in elke vakgebied
Pieter Bisschoff

Veranderingsindroom of opvoedingsrealiteit
Hugo Hayes

Nogeens die huwelik

Christelike opvoeding – Sien jou kinders op die regte manier
Pieter Bisschoff

Christene vra Christelike vakonderrig
VCHO-pamflet 01/2002

Doelstellings vir Christelike skoolvakonderrig – ʼn kortbegrip
Geneem uit Voed hulle op – VCHO Studiestuk nr. 9

Christelike vakbenadering ʼn sine qua non
Hugo Hayes

November 2019

Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys (VCHO) se sewentigste herdenking – ʼn terugblik – Andries Raath

VCHO se bestaansdoel en lewensbeskouing steeds van krag ongeag – Hugo Hayes

Ontwikkeling oor 70 jaar heen: ʼn spieëlbeeld

VCHO se Skrifgefundeerde standpunt oor Christelike onderwys en wetenskap – Hugo Hayes

ʼn Evaluering van die stand van onderwys in 2019 – EJ van Niekerk

Kongres in vooruitsig

Christelike lewensbeskouing en ons ideologiese verrinneweerde samelewing

2020

April 2020

Ouerbetrokkenheid by die onderrig
Geneem uit die werk: Ouerbetrokkenheid by die onderwys, deur prof. OJ van Schalkwyk (vroeër van UNISA), en redaksioneel effens verwerk

Die betekenis van ʼn Bybelse mensbeeld vir Christelike opvoeding
Bydrae deur dr JM Gerber, geneem uit VCHO-publikasie: Voed hulle op

Populisme, openbare onderwys en die aanslag op die gesin
Andries Raath

Ouers se gesag, regte en pligte
Geneem uit: Ouerbetrokkenheid by die onderwys, deur prof. OJ van Schalkwyk, met enkele redaksionele verwerkings

Opvoedingsverantwoordelikhede: die ouer en sy Vennote
Geneem uit: Ouer, u kind, deur prof. BC Schutte en dr IP Scholtz, uitgegee onder beskerming van die KKCOA en redaksioneel effens verwerk

Die huwelik in Bybelse perspektief
Hierdie bydrae geneem uit: Die selfmoord van ʼn nasie, deur ds JW Jansen van Ryssen, ds JH Kruger en dr BJ de Klerk en redaksioneel verwerk

Christelik-nasionale onderwys in Suid-Afrika
Geneem uit Padlangs met die Pedagogiek, deur prof. P Pistorius

Voormalige Prof. van die Kaap/Stellenbosch weerstaan felle teenkanting van die evolusionisme ter wille van sy geloof
Redakteursbydrae

September 2020

Die dwarswinde van politieke verandering in Suid-Afrika – perspektiewe op die pad vorentoe
Prof. Andre Duvenhage

Kommunisme, eensydige regering en die antichristelike tirannie van die ANC – owerheidsboewery en Christelike verset
Andries Raath

Artikelbespreking: The African State – Africa 30 years on; Christopher Clapham, The Royal African Society, 1991

Francois van Zyl (Januarie 2014)
Is die groei-patroon van die mens uniek?
Danie Strauss

Interessante gebeure as Organiseerder by VCHO
Abrie de Swardt, George

Christelike onderwyskursus
Pieter Bisschoff

Betekenis van die maand Augustus vir die reformatoriese Afrikaner
Hugo Hayes

2021

1ste Kwartaal 2021

Reformasie en revolusie: Enkele gedagtes
Francois van Zyl

Gehoorsaamheid en verset in Bybelse Lig
Geneem uit: Die Protestantse staatsbeskouing en verset, VCHO Publikasie

Die Nuwe Testament en burgerlike ongehoorsaamheid
Verbatim-uittreksel uit die verhandeling: “Burgerlike ongehoorsaamheid in die lig van die gereformeerde etiek” deur mev. S.C. de Bryun (November 1992:92-95), met goedkeuring

Die taak en rol van ʼn Christenonderwyser
Pieter Bisschoff

George Claassen ondersteun die strekking van Ben du Toit se geskrif: God: Is daar ʼn ander antwoord?
(Rapport, 24 Jan.) Prof. Danie Strauss

Marxisme in ons openbare onderwys: Christelike onderwys die enigste alternatief
Hugo Hayes

Die huwelik in Bybelse perspektief
Geneem uit: Die Selfmoord van ʼn nasie, deur ds JW Jansen van Ryssen, ds JH Kruger en dr BJ de Klerk en redaksioneel verwerk

2de Kwartaal

Wat onder die begrip ‘totalitarisme’ verstaan word?

Massapsigose en die ANC se sataniese magsbeheptheid
Prof AWG Raath

Die filosofiese herkoms/grondslae van die ideologie van totalitarisme en die deurwerking daarvan

Wat is die uitwerking van totalitarisme op die Suid-Afrikaanse samelewing?

Watter uitwerking het totalitarisme op die huisgesin, kerk en skool as instellings?

Die logiese eindpunt van totalitarisme en hoe dit teenoor die ideaal van ʼn Christelike samelewing staan?

Artikel 36 van die Nederlandse Geloofsbelydenis: Die staat in die ongelyk
Hugo Hayes

Die taak en rol van ʼn Christenonderwyser
Pieter Bischoff

4de Kwartaal

Die ANC, kommunisme en die Reformatoriese roeping tot verset
Andries Raath

Die verantwoordelikheid van beperkte gehoorsaamheid aan beperkte owerheidsmag
Ds Joseph Oosthuizen

Die Christengelowige Afrikaner en verset
Prof. Andries Raath

Onderweg na genormeerdheid van die lewe ‒ Deel Een
Danie Strauss

Die ANC en die Staat/Reg
Prof. AWG Raath

Onderwyser-wees ʼn roeping
Pieter Bisschoff

2022

1ste Kwartaal 2022

Westerse beskawing
Francois van Zyl

Die wending na die humanisme ‒ Deel Twee
Danie Strauss

Gesag, vryheid en verset
Prof HJ Strauss

Wat onderwysers moet leer by Jesus Christus
Pieter Bisschoff

Christelike onderwys: Nederlandse perspektief
Hugo Hayes

Huldeblyk: ds Connie Bester
Hugo Hayes

2de Kwartaal 2022

Redaksioneel: Ons Christelike plig tot verset
Hugo Hayes

I fear f*k*l”. ANC-oligargie en ons Christelike roeping en plig onder ʼn tirannieke en liefdelose regering (I)
Andries Raath

Normatiwiteit – Positief gewaardeer
Danie Strauss

Die onderwyser as onderrigleier
Opgestel deur Pieter Bischoff

Onderwys: Toepassing van beginsels en grondslae
Hugo Hayes
(Hierdie bydrae is die eerste deel van dié wat by die Wêreldbeskouing-seminaar van 21-23 Julie te Diamantvallei gelewer is.)=

IV Die vaste steunpunt
Hoofstuk geneem uit die werk Teen die Revolusie die Evangelie
deur prof. S du Toit

3de en 4de Kwartaal 2022

Christelike roepingsvervulling en barbarisme
Andries Raath

Visie vir Christelike onderwys
Dr Bennie Aucamp

Onderwyser as kurrikuleerder
Pieter Bisschoff

Onderwys: Toepassing van beginsels en grondslae
Hugo Hayes

Oprigting van eie onafhanklike skole
Johan de Klerk

Bybel in Afrikaans
Hugo Hayes

2023

1ste Kwartaal 2023

Onderwerpe

Bybelse perspektiewe op diefstal: ANC-Mologstaat

Die skoolbeheerliggaam se mandaat

ʼn Christelike onderrigmetodiek

Christen & die evolusionisme

Verset in die huisgesin/skool: is dit geoorloof?

In memoriam: prof. Pieter H Stoker

Calvinistiese frontvorming

3de Kwartaal 2023

Onderwerpe

Christelike lewens- en wêreldbeskouing

Die skoolbeheerliggaam se mandaat

Onderwyser se verhouding met ander

Calvinisme en die opvoeding/onderwys

Bedreiging van ons kinders/jongmense

Wetsontwerp oor onderwys verwerplik

Die erfenis van ons taal

4de Kwartaal 2023

Onderwerpe

Redaksioneel

Konferensie oor veiligheid en verset

Bedreiging teen die fisiese en geestelike welstand van ons kinders/jongmense

Mediaverklaring deur die Vereniging vir Chrilstelike Hoër Onderwys

Mymeringe oor die lewe

ʼn Gedragsorde vir Christen-onderwysers

Christelike onderwys: Die skoolbeheerliggaam se mandaat as beelddraers van God

2024

1ste Kwartaal 2024

Redaksioneel

Christelike onderwys en ouers

Bekendstelling Pactum

Skoolbeheerliggaam

Die belang van ons Christelike lewensbeskouing

Onderwys in krisis

Verset t.o.v. die onderwys

Mediaverklaring

Koninkryk van God

Vindiciae Contra Tyrannos

2de Kwartaal 2024

Die doopbelofte, die gesin en die onderwys

Die Beweging vir Christelik-volkseie Onderwys se werk t/o/v/ ons verbondskinders en tot eer van God

Marxistiese Opvoedkunde en die Christelik-reformatoriese antwoord

Christelike onderwys en ouers se mandaat

Tuisonderwys: ʼn Bybelse en beter alternatief

ʼn Evaluering van die heersende stand van onderwys vanuit Reformatoriese perspektief

TYDSKRIF VIR CHRISTELIKE WETENSKAP
JOURNAL FOR CHRISTIAN SCHOLARSHIP

Die Tydskrif vir Christelike wetenskap/Journal for Christian scholarship is die VCHO se geakkrediteerde wetenskaplike tydskrif, wat in 1965 sy ontstaan gehad het. Artikels van ʼn filosofies-wetenskaplike aard en strekking word daarin gepubliseer. Sodanige artikels moet ’n prinsipiële begronding of standpunt-inname bevat (wat nie noodwendig dié van die VCHO hoef te wees nie), en ’n bydrae tot die uitbouing van Christelike wetenskap lewer, of met die Christelik-wetenskaplike tradisie in gesprek tree. Die tydskrif dra internasionale status.

Bydraes vanuit die hele spektrum van vakwetenskaplike gebiede en dissiplines (geesteswetenskappe sowel as natuurwetenskappe) word in die tydskrif opgeneem. Artikels word vooraf aan onafhanklike ewe-knie evaluering onderwerp, alvorens dit vir publikasie in aanmerking kom. Die tydskrif is in 1989 by die Suid-Afrikaanse Nasionale Bibliografie geakkrediteer en het in 2014 sy 50ste bestaansjaar bereik. Benewens die gebruiklike minstens twee uitgawes per jaar, verskyn daar ook van tyd tot tyd spesiale uitgawes. Artikels wat sedert 2003 gepubliseer is, kan by die volgende skakel gevind word: http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/

Enigeen kan op óf die digitale óf die hardekopie-weergawes inteken teen ʼn vasgestelde intekengeld per jaar.

Belangstellendes kan ook die webblad besoek en die besonderhede daar vind.

BIBLIOTEEK

VCHO-BIBLIOTEEK