VCHO FUNKSIONERING / FUNCTIONING

LEDE-PROFIEL/ MEMBER PROFILE

WERWING/ RECRUITING

Gewerf deur skakeling / Recruited by liaison

Onderskryf grondslag, doel en missie / Endorse foundation, goal and mission

Dra finansieël by, vrywillig en na vermoë / Contribute financially, voluntary and according to own means

Is VCHO op grondvlak / Is VCHO on ground level

Dra VCHO-boodskap uit / Propagate VCHO message

Verteenwoordiging op Kongres / Representation at Congress

Indiwidue/Individuals
Stemreg per Kongres / Franchise per Congress

Liggame Affilieer / Bodies Affiliate
Verteenwoordigers per liggaam / Representatives per body
Stemreg per Kongres / Franchise per Congress

KONGRES / CONGRESS

•  Gewone Kongres: minstens 1 elke 18 maande
Ordinary Congress: at least 1 every 18 months

•  Buitengewone Kongresse gereël wanneer nodig
Extraordinary Congresses arranged when necessary

•  Streng akademiese Kongresse gereël wanneer nodig
Strict academic Congresses arranged when necessary

HOOFBESTUUR / EXECUTIVE BOARD

Konstituering / Constitution

9 Lede deur Kongres verkies – 3 elk per kongres opeenvolgend
9 Members chosen by Congress – 3 each per congress consecutively

3 Lede gekoöpteer vir een Kongres-resesperiode deur verkose Hoofbestuurslede
3 Members co-opted for one Congress recess period by chosen Executive members

Amptenaar behartig sekretariële funksie
Official manages secretarial function

Funksies / Functions

Gee beslag aan Kongresbesluite
Gives effect to Congress resolutions

Rapporteer aan Kongres
Reports to Congress

Werk beleid en werkprogram uit volgens neergelegde strukture
Work out policy and working program according to lain down structures

Toekenning van en beheer oor studielenings/-beurse
Granting and control of study loans/-bursaries

DAGBESTUUR / EXECUTIVE COMMITTEE

Konstituering / Constitution

5 Lede, deur die Hoofbestuur aangewys
5 Members, designated by the Executive Board

Amptenaar behartig sekretariële funksie
Official manages secretarial function

Reg tot koöpsie
Right to co-option

Funksies / Functions

Gee uitvoering aan Hoofbestuursbesluite
Gives effect to Executive Board’s resolutions

Koördineer werksaamhede van komitees en administrasie
Co-ordinates tasks of committees and administration

Personeel-administrasie
Personnel administration

Bestuur beleggings en vaste bates
Manages investments and fixed assets

Versameling, ontsluiting en administrasie van VCHO-biblioteek
Collection, opening up and administration of VCHO library

ADMINISTRASIE / ADMINISTRATION

Beperkte skaal administrasie vir doeltreffende en effektiewe werkverrigting
Limited scale administration for effective and efficient task performance

Data basis  ‒  lede/members

Kommunikasie
Communication

Sekretarieel
Secretarial

Redaksionele versorging – publikasies
Editorial care – publications

Rekordhouding
Recording

Administratiewe navrae/Administrative inquiries:

Tel + 27 51 525 2341; (051) 525 2267

Faks (051) 522 4513

E-pos/ E-mail: hugo@vcho.co.za

Redaksioneel/Editorial:

Roeping en Riglyne – Mnr./Mr. Hugo Hayes

Tydskrif vir Christelike Wetenskap – Mnr./Mr. Hugo Hayes

Uitvoerende Beampte
Executive Officer
Posbus/P.O. Box 1824
Bloemfontein 9300
Tel. (051) 525 2341 of/or (051) 525 2267
Faks/Fax: (051) 522 4513
E-pos/E mail:  hugo@vcho.co.za

KOMITEES / COMMITTEES

Vir die uitvoering van sy gespesialiseerde werksaamhede maak die VCHO van komitees gebruik./For the execution of its specialised tasks the VCHO utilizes committees.

Finansies / Finance

Direkte aanwending van fondse ter finansiering van VCHO – werksaamhede en projekte, en die opbou van batefondse.

Direct application of funds to finance VCHO tasks and projects and the building up of assest funds

Akademies / Academic

Die voortsetting van die akademiese diskoers oor dekades heen om stimulus aan Christelike wetenskapsbeoefening te gee.

The continuation of the academic discourse over decades to give stimulus to Christian scholarship.

Publikasies / Publications

‘n Verskeidenheid publikasies wat opvoeding, onderwys en wetenskapsbeoefening vanuit Christelike perspektief belig en toelig.

A variety of publications which enlighten education, teaching and scholarship from a Christian point of view.

Vakmateriaal / Study Material

Projekgerigte samewerking met instansies om vakhandboeke met ‘n prinsipiële inslag, wat Christelik verantwoord is, beskikbaar te maak.

Project directed co-operation with intitutions to make available principle-based textbooks, which can be accounted for on Christian belief

Skakeling / Liaison

Die interaksie met geesgenootlike instansies wêreldwyd, ter verruiming van perspektiewe en om groter stukrag aan die VCHO-missie te gee.

Interaction with congenial spirited institutions worldwide to broaden perspectives and to give greater impetus to the VCHO-mission.

BRONNE VAN FONDSE  / SOURCES OF FUNDS

Lede-donasies/  Member’s donations

Ander donasies/  Other donations

Rente/  Interest

Erflatings/  Legacies

Versekeringspolisse/  Insurance policies

Beheer / Control

Komitee vir Finansies/Committee for Finance

Beplanningskomitee/Planning Committee

KOMITEES VIR GESPESIALISEERDE WERK

AKADEMIESE WERKSAAMHEDE / ACADEMIC FUNCTIONS

Study en navorsing / Study and research

Akademiese Kongresse / Academic Congresses

Publikasies /  Publications

Publikasies /  Publications

Komitee en redaksies / Committee and editorial staff

Roeping en Riglyne /  Periodical

Tydskrif vir Christelike Wetenskap / Journal for Christian Scholarship

Wetenskaplike Studiereeks / Scholarship series

Aktuele brosjures / Topicle brochures

Diverse boeke / Sundry books

Reformatoriese literatuurbron / Reformatory literature source

Voorheen gepubliseerde werke / Previously published works

Kern-inligtingstukke / Core information papers

VAKMATERIAAL / STUDY MATERIAL

Die daarstelling van Christelik-reformatoriese vakmateriaal
The bringing about of Christian Reformatory study material

Kurrikulering / Curriculating

Keuring deur studiegroepe / Selection by study groups

Ontwikkeling van leerstof in vakgerigte werkkomitees
Development of study material in subjects working committees

Voorbereiding en final afronding
Preperation and final completion

Finansiering van vakmateriaal
Financing of study material

Werf deur geesgenootlike instansies
Raising through congenial spirited institutions

Werf projek-ondersteuningsfondse
Raising of project supporting funds

Lede-bydraes
Member’s contributions

Buitengewone insamelingspogings
Extraordinary collection efforts

Reklamering en bemarking
Advertisement and marketing

Stokerfonds
Stoker fund

DIE VCHO SE MISSIONÊRE TAAK
THE VCHO’S MISSIONARY TASK

Om deur die bevordering van Christelike opvoeding, onderwys en wetenskap, beginnende by ons eie volk, persone en instellings te lei om op alle terreine tot eer van God te lewe en te werk.

Handelinge 1: 8         Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.

To guide, through the promotion of Christian education, teaching and -scholarship, starting at our own nation, persons and institutions to live and work in honour of God in all the walks of life.

The Acts 1: 8             But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in all Judea and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth.

Soli Deo gloria!